Kɔ no mu nsɛm no do

Jehovah Adasefo—Wɔayɛ Nhyehyɛɛ Dze Rekã Asɛmpa No

Bɔbor mfe 100 nye yi na Jehovah Adasefo ayɛ nhyehyɛɛ dze rekã asɛmpa no. Wɔrekã asɛmpa yi wɔ nsaase bɔbor 230 do nye kasa ɔhaha pii mu. Ebɛnadze ntsi na edwuma yi ho hia dɛm? Wɔyɛ dɛn tum yɛ wɔ wiadze nyina? Video yi kyerɛ mbrɛ hɛn nhyehyɛɛ nye dwumadzi tse wɔ wiadze nyina no mu yie. Hwɛ, na nya nsɛmbisa no ho mbuae.