Kɔ no mu nsɛm no do

Mbabun Bisa Dɛ—Ebɛnadze na Medze M’asetsena Bɛyɛ?

Ɔsɛ dɛ ɔbabun biara bisa noho asɛmbisa a no ho hia yi, ‘Ebɛnadze na medze m’asetsena bɛyɛ?’ Andre yɛ aberantsɛ a ɔdɔ asetsena ebien, na onnhu dza ɔmmfa. Aber a ehwɛ no ho video yi no, sie abotar na susu w’ankasa wo botae ahorow wɔ asetsena mu no ho. Dza ɔwɔ hen na ɔbɛfa? Dza ɔwɔ hen na ɔbɛma n’enyi agye kɛse? Nsɛm a wobisabisa mbabun a wofi aman ahorow do so ka video yi ho, na ɔbɔboa wo ma eehu ɔkwan fofor a ɔwɔ dɛ efa do isusu nsɛm ho.