Kɔ no mu nsɛm no do

Kɔ no mu nsɛm a wɔahyehyɛ no do

 ADZESUA 8

Mfatoho A Wɔdze Kyerɛkyerɛ

Mfatoho A Wɔdze Kyerɛkyerɛ

Matthew 13:34, 35

DZA ƆSƐ DƐ EYƐ: Fa mfatoho a n’ase tse nnyɛ dzen na w’etsiefo no enyi bɛgye ho, na aber kor no ara ɔbɛkyerɛkyerɛ wo nsɛntsitsir mu no dzi dwuma na ama wo nkyerɛkyerɛ eetu mpon.

MBRƐ IBESI AYƐ NO:

  • Fa mfatoho a n’ase tse nnyɛ dzen dzi dwuma. Sũasua Jesus, na fa ndzɛmba nketsenketse kyerɛkyerɛ ndzɛmba akɛse mu, na fa ndzɛmba a n’ase tse nnyɛ dzen kyerɛkyerɛ dza n’ase tse yɛ dzen mu. Mma mmfa nsɛm a no ho nnhia nnhyehyɛ wo mfatoho no mu, annyɛ dɛm a ne ntseasee bɛyɛ dzen. Hwɛ hu dɛ wo mfatoho no mu nsɛm no fa esuadze a epɛ dɛ ekyerɛ no ho ankasa. Sɛ edze nsɛm bi a mfaso nnyi do anaa ɔmmfa asɛm no ho ba mu a, obotum ama w’etsiefo no adwen etu afora.

  • Ma dza ɔbɔboa w’etsiefo no ntsena w’adwen mu. Fa ndzɛmba a w’etsiefo no dze dzi dwuma na hɔn enyi gye ho no yɛ mfatoho. Hwɛ yie na wo mfatoho no annhyɛ hɔn fɛr anaa annhaw hɔn.

  • Fa kyerɛkyerɛ asɛntsitsir no mu. Nsɛntsitsir no na ɔsɛ dɛ ema ho mfatoho, na nnyɛ nsɛm nketsenketse biara kɛkɛ. Hwɛ hu dɛ nnyɛ mfatoho no ara kɛkɛ na nyia oritsie wo no bɛkaa, mbom esuadze a ɔwɔ mu no so.