Kɔ no mu nsɛm no do

Jehovah Kɔr Do Daa Nokwar Dɔ Edzi

Sɛ ehwɛ video yi a, ibohu dɛ ɔmmfa ho dɛ Joseph faa atseetsee mu no, ɔkyerɛɛ dɛ ɔdɔ Nyankopɔn nye nyimpa. Afei so, aber a nna ɔrefa nsɔhwɛ mu no, ohun dɛ Jehovah dɔ no. Iyi ho asɛm wɔ Genesis 37:1-36; 39:1–47:12.