Kɔ no mu nsɛm no do

Ebɛnadze Ntsi Na Jehovah Adasefo Kɔ Do Kã Asɛm No Kyerɛ Hɔn A Mber Bi Wɔkãa Dɛ “M’enyi Nngye Hom Asɛm No Ho” No?

Ebɛnadze Ntsi Na Jehovah Adasefo Kɔ Do Kã Asɛm No Kyerɛ Hɔn A Mber Bi Wɔkãa Dɛ “M’enyi Nngye Hom Asɛm No Ho” No?

Ɔdɔ a Jehovah Adasefo wɔ ma Nyankopɔn nye hɔn nyɛnko nyimpa na okenyan hɔn ma wɔkã Bible no mu asɛm kyerɛ obiara, a hɔn a mber bi wɔkãa dɛ “m’enyi nngye hom asɛm no ho” no mpo kã ho. (Matthew 22:37-​39) Ɔdɔ a yɛwɔ ma Nyankopɔn no kenyan hɛn ma yedzi ahyɛdze a ne Ba no dze mae dɛ, “yendzi dase” no do. (Ndwuma 10:42; 1 John 5:3) Sɛ yebotum ayɛ dɛm a, ɔwɔ dɛ yɛkã Nyankopɔn asɛm kyerɛ nkorɔfo mpɛn pii dɛ mbrɛ nkɔnhyɛfo a wɔtsenaa ase tsetse no yɛe no. (Jeremiah 25:4) Osian ɔdɔ a yɛwɔ ma hɛn nyɛnko nyimpa ntsi, yɛbɔ mbɔdzen dɛ yɛbɛkã “ahenman ho asɛmpa yi” a ɔgye nkwa no akyerɛ obiara, a hɔn a mber bi wɔannkyerɛ ho enyigye no mpo kã ho.​—Matthew 24:14.

Ber fofor a yɛbɔkɔ fie ahorow bi a woenntsie hɛn asɛm wɔ mu no, mpɛn pii no yehyia nyimpa afofor a hɔn enyi gye hɛn asɛm no ho wɔ hɔ. Ma yensusu ndzɛmba ebiasa bi ntsi a ɔtse dɛm ho:

  • Nyimpa afofor tu ba hɛn asaasesin mu.

  • Nyimpa afofor a wɔwɔ fie hɔ no kyerɛ hɛn asɛm no ho enyigye.

  • Nyimpa sesa hɔn suban. Wiadze nsɛm tsebea anaa nyimpa n’asetsena mu nsɛm tum ma nyimpa binom bɛyɛ nkorɔfo a hɔn “sunsum” afamu ehiadze hia hɔn, na wɔkyerɛ Bible no mu nsɛm ho enyigye. (Matthew 5:3) Tse dɛ ɔsomafo Paul no, hɔn a wɔmmpɛ hɛn asɛm mpo etsie no tum nya adwensesa.​—1 Timothy 1:​13.

Naaso ne nyina mu no, yɛnnhyɛ obiara dɛ ontsie Bible no mu asɛm a yɛdze nam no. (1 Peter 3:​15) Ɔdze fa Nyankopɔn no som ho no, yɛgye to mu dɛ obiara wɔ ho kwan dɛ osi nankasa ne gyinae.​—Deuteronomy 30:19, 20.