Kɔ no mu nsɛm no do

Aso Jehovah Adasefo Gye Jesus Dzi?

Aso Jehovah Adasefo Gye Jesus Dzi?

Nyew. Yɛgye Jesus dzi, ɔkãe dɛ: “Emi nye ɔkwan no, nye nokwar no, nye nkwa no; obi mmba Egya no hɔ, gyedɛ ɔnam mo do.” (John 14:6) Yɛgye dzi dɛ Jesus fii sor baa asaase yi do, na ɔdze ne dasanyi nkwa a odzi mu bɛmae dɛ werdam afɔrbɔ. (Matthew 20:28) No wu nye no wusoɛr no ma ɔyɛ yie ma hɔn a wɔkyerɛ no mu gyedzi no dɛ wobenya onnyiewiei nkwa. (John 3:16) Yɛsan so gye dzi dɛ sesei, Jesus ridzi Hen wɔ Nyankopɔn no sor Ahendzi no a ɔnnkyɛr ɔdze asomdwee bɛbrɛ asaase nyinara no mu. (Nyikyerɛ 11:15) Naaso, yɛgye Jesus asɛm a ɔkãe yi so to mu, ɔkãe dɛ: “Egya no sõ sen me.” (John 14:28) Iyi ntsi yɛnnsom Jesus, osiandɛ yɛgye dzi dɛ ɔnnyɛ ɔno nye Adze Nyina do Tumfo Nyankopɔn no.