Kɔ no mu nsɛm no do

MBABUN BISA DƐ

Ebɛn Kwan Do Na Bible No Botum Aboa Me?​—Ɔfã 1: Hwehwɛ Wo Bible No Mu

Ebɛn Kwan Do Na Bible No Botum Aboa Me?​—Ɔfã 1: Hwehwɛ Wo Bible No Mu

“Mayɛ dza mubotum biara dɛ nkyɛ mebɛkenkan Bible no, naaso sɛ mohwɛ Bible no ne kɛse a, nna m’abaw mu ebu!”​—Briana, 15.

Ana dɛm na etse nka? Nsɛm ahorow a odzidzi do yi bɔboa wo!

 Ebɛnadze ntsi na ɔsɛ dɛ ekenkan Bible no?

Ana w’enyi nngye Bible akenkan ho? Sɛ dɛm na etse nka a, ka w’akoma to wo yamu. Ntseasee wɔ mu. Bi a w’adwen yɛ wo dɛ nwoma ahorow a ɔwɔ Bible mu no dɔɔ sõ, na mfonyin biara nnyi mu ntsi ne kenkan rennyɛ dɛw, na TV nye video ahorow ne hwɛ yɛ enyigye koraa mpo kyɛn Bible akenkan!

Naaso susu ho hwɛ o: Sɛ enam na sɛ ekɔto dɛ adaka kɛse bi a wɔdze egudze egu mu si hɔ a, ana eremmpɛ dɛ ihu egudze kor a ɔwɔ mu no?

Bible no tse dɛ dɛm adaka a wɔdze egudze egu mu no. Sɛ ekenkan a, ibohu nyansa na ɔbɔboa wo ma

 • eesisi gyinae pa

 • enye w’awofo aatsena kama

 • eenya anyɛnkofo papa

 • eetum egyina dadwen ahorow ano

Wɔkyerɛɛw Bible no akyɛr. Naaso yebotum dze no mu nsɛm no abɔ hɛn bra ndɛ. Ebɛnadze ntsi na yɛrekã dɛm? Osiandɛ “kyerɛwsɛm biara fi [Nyankopɔn] ahom mu.” (2 Timothy 3:​16) Iyi kyerɛ dɛ, yebotum dze hɛnho ato afotu a ɔwɔ Bible mu no do osiandɛ ofi Nyankopɔn hɔ.

Bible no tse dɛ adaka a wɔdze egudze egu mu mã. No mu nsɛm bɔboa wo ma eehu nyansa

 Ebɛn kwan na ɔsɛ dɛ mefa do kenkan Bible no?

Ɔkwan kor nye dɛ ebɛkenkan efi n’ahyɛse ekesi n’ewiei. Iyi bɛma ehu dza Bible no kã ho asɛm. Ibotum afa akwan ahorow pii do akenkan Bible no. Susu nhwɛdo ebien yi ho:

 •  Ibotum akenkan nwoma 66 a ɔwɔ Bible no mu no nyinara. Ibotum akenkan no ndzidzido ndzidzido, fi Genesis dze ekesi Nyikyerɛ.a

 •  Ibotum so akenkan no ndzidzido ndzidzido dɛ mbrɛ nsɛm ahorow ɔwɔ mu no sisii no.

Nyansahyɛ: Hwɛ Appendix A7 a ɔwɔ New World Translation no mu no, na ibohu mbrɛ Jesus n’asetsena mu nsɛm sisii ndzidzido ndzidzido wɔ asaase yi do.

Ɔkwan a otsĩa ebien a ibotum afa do akenkan Bible no nye dɛ, ebɛkenkan asɛm bi a osii a ɔfa nsɛndzendzen bi a irihyia ho. Dɛ nhwɛdo no:

 •  Ana epɛ dɛ inya anyɛnkofo a ibotum dze woho ato hɔn do anaa? Kenkan Jonathan na David hɔn ho nsɛm a ɔwɔ Bible no mu no. (1 Samuel, etsir 18-​20) Afei hwɛ esuadze a ibotum enya efi hɔn nsɛm no mu a ibotum dze abɔ wo bra. Dwumadzi krataa a wɔato dzin “How to Find Loyal Friends[Mbrɛ Ibotum Enya Anyɛnkofo A Ibotum Dze Wo Ho Ato Hɔn Do] no botum aboa wo ma eenya dɛm esuadze no.

 •  Ana epɛ dɛ ehyɛ wo bo a esi dɛ ebɔkõ etsia nsɔhwɛ no mu dzen anaa? Dɛm dze a, kenkan mbrɛ Joseph kõe tsiaa nsɔhwɛ no ho adze. (Genesis, tsir 39) Afei hwɛ esuadze a ibotum enya efi n’asɛm no mu a ibotum dze abɔ wo bra. Dwumadzi nkrataa a wɔato dzin How to Resist Temptation . . . Joseph​—Part 1” (Mbrɛ Ibesi Akõ Tsia Nsɔhwɛ​—Joseph Ɔfã 1) na Falsely Accused! Joseph​—Part 2(Wɔbɔɔ No Ator Sombo Bi​—Joseph Ɔfã 2) botum aboa wo ma eenya dɛm esuadze no.

 •  Ana epɛ dɛ ihu mbrɛ mpaabɔ botum aboa wo anaa? Kenkan Nehemiah no suahu ho asɛm. (Nehemiah, tsir 2) Afei hwɛ esuadze a ibotum enya efi n’asɛm no mu a ibotum dze abɔ wo bra. Dwumadzi krataa a wɔato dzin God Answered His Prayer(Nyankopɔn Tsiee Ne Mpaabɔ) botum aboa wo ma eenya dɛm esuadze no.

Nyansahyɛ: Sɛ erekenkan Bible no a, hwɛ hu dɛ beebi a ewɔ no ayɛ dzinn, mbrɛ ɔbɛyɛ a ibotum dze w’adwen nyina esi dza erekenkan no do.

Ɔkwan a otsĩa ebiasa a ibotum afa do akenkan Bible no nye dɛ, ebɛfa Bible mu asɛm bi anaa Ndwom nwoma no na akenkan. Afei sɛ iwie a, hwɛ mbrɛ dza ekenkanee no fa woho. Ekenkan wie a, bisa woho dɛ:

 •  Ebɛnadze ntsi na Jehovah maa wɔkyerɛɛw asɛm yi wɔ Bible no mu?

 •  Ebɛnadze na iyi ma muhu fa Jehovah anaa ɔkwan a ɔfa do yɛ n’adze no ho?

 •  Mebɛyɛ dɛn dze asɛm yi abɔ me bra?

Nyansahyɛ: New World Translation (Study Edition) no botum aboa wo ma eenya video ahorow, map nye ndzɛmba afofor beberee a ɔbɔboa wo ma eenya dza erekenkan no do mfaso.