A ke été

A ke minlô medzô

Bengaa Jehôva

A top nkobe Fang

Boghe ngengaa!

Boghe ngengaa!

BYA 138:3

 KIKIRI

 • 9:30 Mezik

 • 9:40 Za nomo 73 ye meyaghlan

 • 9:50 Jehôva a ve bia ngengaa

 • 10:05 Ntun o bele bitun binii: Boghe ngengaa ane . . .

  • Hénok

  • Mose

  • Josaphat

  • Pierre

 • 11:05 Za nomo 69 ye mefuèñ

 • 11:15 Boghe ngengaa ésèñ minkanghle été

 • 11:30 Nvakhan éning ébe Nzame ye nduban

 • 12:00 Za nomo 48

 NGOGHO

 • 1:10 Mezik

 • 1:20 Za nomo 63 ye meyaghlan

 • 1:30 Ntun akal môr asese: Tebeghan é ngam nya ékang

 • 2:00 Asimam bia baghle ébe ayeghle Ô momo

 • 2:30 Za nomo 76 ye meyaghlan

 • 2:40 Ntun o bele bitun binii: Nvuhan ngengaa Christ éyong Bia tobane minzukh . . .

  • A nda-bôt été

  • A sikolo

  • Ésèñ

  • Ékoan été

 • 3:40 É ngengaa wonan “a ye so abuiñ biboran”

 • 4:15 Za nomo 119 ye meyaghlan