A ke été

A ke minlô medzô

Bengaa Jehôva

A top nkobe Fang

 ABONG 3

Éning ya Paradis é mbe ya?

Éning ya Paradis é mbe ya?

Jehovâ a nga ve Adam ba Eve abuiñ mbemba bemam. Atarga 1:28

Jehovâ a nga vele é minenga osua, Eve, a ne a nga lughe nye Adam.​—Atarga 2:21, 22.

Jehovâ a nga ve be n’yeman ye ñul é ne mvèñ, da yili naa keghe ékop.

É paradis be mbe be too é nye a mbe afup Eden.Vôm té o mbe édedaa mbeng ye ôswiñ, bilé bindôn ye betsit.

Jehovâ a mbe é kobe ye Adam ba Eve; ye yeghle be. Nge be bèè nye, nge be nga ning a paradis été a si va.

 Nzame é dze be kili bibuma bi ye bilé bise bi ye afup Eden. Atarga 2:16, 17

Angel mbogho a nga dang Nzame melo a yôp. Mbia angel té é nye a ne Satan ye Yable.

Jehovâ a nga lere Adam ba Eve ébuma ya élé ézing ya afup Eden, ane ki a nga dzô be naa nge be dzi de, ba ye wu.

Satan é nga kômô ki naa Adam ba Eve be kang Jehovâ. Ane a nga ke belan ño naa é dzô Eve naa: “Nge wa dzi ébuma ye élé dzi wa ye ki wu, wa ye tobe ane Nzame.” Ve dèè, é mbe minal.​—Atarga 3:1-5.