Yésu a nga wu akal naa bi bele éning. Jean 3:16

Melu melal ave Yésu a wu, binenga be nga kwé é song dzéñ é nto’o ékuikuèñ. Jehovâ a nga wômô nye.

Niène Nzame a nga wômô nye ane Yésu a nga lere beyeghe beñ nyôl.

É di é ne, Jehovâ a nga ve naa Yésu a bera tobe angel a ne ngul, keghe naa a bera wu. Beyeghe béñ be nga yen ane a nga bet dzôp.

 Nzame a nga wômô Yésu a ne a nga tuè nye Ndjié ya Édjié Nzame. Daniel 7:13, 14

Yésu a nga ve éning dzéñ ntang naa a kôre boan be bôt (Matthieu 20:28). Akal ntang te, Nzame a ve bia éning é ne mbèmbè.

Jehovâ a nga tuè Yésu ndjié ya si ése ngura. Nzame a ye wômô besôsôe be bôt tang 144.000 ba ye ke ning a dzôp. É be, ba be Yésu ba ye bo édjié é ne dzôp ba luè naa Édjié Nzame.​—Melere 14:1-3.

Édjié Nzame te da ye ve naa si é venghan paradis, ane afup Éden é mbe. Keghe fe aluman, meywuan, ajéñ ye zèñ. Belebela, môr ase a ye tobe a mvôm été.​—Bya 145:16.