A ke été

A ke minlô medzô

Bengaa Jehovâ

A top nkobe Fang

 ABONG 4

Be nga bèè Satan​—A ne é nga sughlan ya?

Be nga bèè Satan​—A ne é nga sughlan ya?

Adam ba Eve be nga wu amu naa be nga biane Nzame. Atarga 3:6, 23

Eve a nga bèè ño, ane a nga dzi ébuma. Asughlan ye été, ane a nga ve nnôm, Adam, ane nye a nga dzi fe.

É dzam be nga bo é mbe abé. É mbe nsem. Ane Nzame a nga tsiran be afup Eden.

Éning be nga ning ba beboan é mbe nzuk. Adam ba Eve be nga yômbe, asughlan ye été ane be nga wu. Be dze ki ke ning é si bewu. Éning dzeba é nga man vale.

 Bewu baa ning ki fe, nté mbogho ane metekh. Atarga 3:19

Bia wu akal bi ne é mvong Adam ba Eve. Bewu baa yen ki, baa wokh ki nge ki a bo dzam a dzam.​—Ecclésiaste 9:5, 10.

Jehovâ é nga kômô ki naa bi wu. Melu ma zu, a ye wômô é bôr be wuang. Nge be bèè Nzame, ba ye ning éning é ne mbèmbè.