A ke été

A ke minlô medzô

Bengaa Jehôva

A top nkobe Fang

AYEGHLE 4

A yem nyinghle bifus

A yem nyinghle bifus

Aval avé mi ne kôman nsisim é bôr ba bèè mina naa be yem ñong medzô ma ye so bifus mina ye lang?