نامهٔ دوم پِطرُس ۱‏:‏۱‏-‏۲۱

  • سلام‌ها ‏(‏۱‏)‏

  • از فراخواندگی خود اطمينان حاصل كنيد ‏(‏۲-‏۱۵‏)‏

    • خصوصياتی كه به ايمان افزوده می‌شود ‏(‏۵-‏۹‏)‏

  • اطمينان بيشتر به كلام نبوی ‏(‏۱۶-‏۲۱‏)‏

۱  از طرف شَمعونِ پِطرُس،‏ غلام و رسول عيسی مسيح،‏ به كسانی كه به بركت عدالت خدای ما و عيسی مسيح نجات‌دهنده‌مان،‏ ايمانی گرانبها همچون ايمان ما يافته‌اند:‏* ۲  به ياری شناخت دقيق خدا و سَرورمان عيسی مسيح،‏ لطف و آرامش بر شما روزافزون گردد!‏ ۳  زيرا قدرت خدا هر آنچه را كه نياز داريم تا بر طبق وقفمان به او* زندگی كنيم،‏ به ما ارزانی داشته است.‏ اين از طريق شناخت دقيق او امكان‌پذير شده است كه ما را به وسيلهٔ جلال و نيكويی خود فراخوانده است.‏ ۴  او به وسيلهٔ اين‌ها وعده‌های گرانبها و بسيار بزرگی به ما عطا كرده است تا توسط آن‌ها در طبيعت الٰهی شريک شويد؛‏ زيرا از فسادی كه در دنيا از اميال نادرست* به وجود می‌آيد،‏ گريختيد.‏ ۵  از اين رو،‏ تمام تلاش خود را بنماييد تا بر ايمان خود نيكويی را بيفزاييد و بر نيكويی خود شناخت را،‏ ۶  بر شناخت خود خويشتنداری را،‏ بر خويشتنداری خود پايداری را،‏ بر پايداری خود تقوا* را،‏ ۷  بر تقوای خود مِهر برادرانه را و بر مهر برادرانهٔ خود محبت را؛‏ ۸  زيرا اگر اين‌ها در شما باشد و افزايش يابد،‏ نخواهد گذاشت كه در به كار بستن شناخت دقيق سَرورمان عيسی مسيح غيرفعال يا بی‌ثمر شويد.‏ ۹  اما آن كسی كه اين خصوصيات را ندارد كور است،‏ چون در واقع چشمان خود را به روی نور بسته است* و فراموش كرده كه از گناهانِ گذشتهٔ خود پاک شده است.‏ ۱۰  پس ای برادران،‏ هر چه سخت‌تر بكوشيد تا از فراخواندگی و برگزيدگی خود اطمينان حاصل كنيد؛‏ زيرا اگر چنين كنيد هرگز از پا در نخواهيد آمد.‏ ۱۱  در واقع،‏ به اين طريق بركتی پرجلال به شما عطا خواهد شد،‏ يعنی راه يافتن به پادشاهیِ جاودانِ سَرور و نجات‌دهندهٔ ما عيسی مسيح.‏ ۱۲  از اين رو،‏ در نظر دارم همواره اين امور را به شما يادآوری كنم،‏ گرچه اين‌ها را می‌دانيد و در حقيقتی كه آموخته‌ايد،‏ به‌خوبی استواريد.‏ ۱۳  اما من تا وقتی در اين خيمه* ساكنم،‏ صلاح می‌دانم كه شما را با چنين يادآوری‌هايی برانگيزانم؛‏ ۱۴  زيرا می‌دانم كه به‌زودی اين خيمه برداشته خواهد شد،‏ چنان كه سَرورمان عيسی مسيح مرا از اين امر آگاه ساخت.‏ ۱۵  پس اكنون نهايت سعی خود را در اين راه خواهم كرد تا پس از رفتنم،‏ بتوانيد اين‌ها را به ياد آوريد.‏ ۱۶  ما برای اين كه شما را از قدرت و حضور* سَرورمان عيسی مسيح آگاه سازيم،‏ به افسانه‌هايی كه زيركانه طرح شده‌اند متوسل نشديم،‏ بلكه ما خود شاهد عينی عظمت او بوديم؛‏ ۱۷  زيرا او از پدرمان خدا حرمت و جلال يافت،‏ هنگامی كه چنين كلامی* از آن سرچشمهٔ جلالِ پرعظمت به او رسيد:‏ «اين است پسر من،‏ محبوب من كه از او خشنودم.‏» ۱۸  آری،‏ در حالی كه با او بر آن كوه مقدّس بوديم،‏ اين كلام از آسمان به گوش ما رسيد.‏ ۱۹  پس بدين سان،‏ اطمينان ما به كلام نبوی بيشتر شده است و چه نيكوست كه شما نيز به اين كلام توجه می‌كنيد؛‏ كلامی كه همچون چراغی تا هنگامی كه سپيده بدمد و ستارهٔ صبح طلوع كند،‏ در مكانی تاريک در دل‌های شما می‌درخشد.‏ ۲۰  شما پيش از هر چيز به ياد داشته باشيد كه هيچ يک از پيشگويی‌های نوشته‌های مقدّس زاييدهٔ تفسير شخصی نيست؛‏ ۲۱  زيرا پيشگويی هرگز به خواست انسان آورده نشد،‏ بلكه انسان‌ها تحت هدايت* روح‌القدس،‏ از جانب خدا سخن گفتند.‏

پاورقی‌ها

يا:‏ «ايمانی همچون ايمان ما يافته‌اند كه به آن افتخار می‌كنيم».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «وقف به خدا».‏
يا:‏ «از شهوات».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «وقف به خدا».‏
يا احتمالاً:‏ «كور و كوته‌بين است».‏
منظور بدن جسمانی اوست.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
تحت‌اللفظی:‏ «ندايی».‏
يا:‏ «تأثير؛‏ نفوذ».‏