دوم پادشاهان ۲۴‏:‏۱‏-‏۲۰

  • سركشی يِهوياقيم و مرگ او ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • يِهوياكين،‏ پادشاه يهودا ‏(‏۸،‏ ۹‏)‏

  • اولين گروه تبعيديان به بابِل ‏(‏۱۰-‏۱۷‏)‏

  • صِدِقيا پادشاه يهودا؛‏ سركشی او ‏(‏۱۸-‏۲۰‏)‏

۲۴  در دوران حكمرانی يِهوياقيم،‏ نِبوكَدنَصَّر پادشاه بابِل بر ضدّ او لشكركشی كرد.‏ يِهوياقيم سه سال خدمتگزار او شد،‏ اما بعد عليه او شورش كرد.‏ ۲  پس يَهُوَه غارتگران كَلدانی،‏ سوری،‏ موآبی و عَمّونی را فرستاد تا با او بجنگند.‏ او آن‌ها را فرستاد تا با حملات پی در پی خود،‏ يهودا را نابود كنند؛‏ درست طبق كلامی كه يَهُوَه از طريق خادمانش يعنی انبيا گفته بود.‏ ۳  به طور حتم به دستور يَهُوَه بود كه اين اتفاق برای يهودا افتاد.‏ او می‌خواست آن‌ها را از جلوی چشمان خود دور كند،‏ چون مَنَسّی مرتكب گناهان بسياری شده بود،‏ ۴  و خون افراد بی‌گناهی را ريخته بود.‏ در واقع،‏ او اورشليم را با خون افراد بی‌گناه پر كرده بود و يَهُوَه نمی‌خواست او را ببخشد.‏ ۵  بقيهٔ سرگذشت يِهوياقيم و همهٔ كارهای او در كتاب تاريخ پادشاهان يهودا نوشته شده است.‏ ۶  يِهوياقيم با پدران خود آرميد و پسر او يِهوياكين به جای او پادشاه شد.‏ ۷  پادشاه مصر ديگر هرگز جرأت نكرد از سرزمين خود بيرون برود،‏ چون پادشاه بابِل هر چه را كه به پادشاه مصر تعلّق داشت،‏ از وادی* مصر گرفته تا رودخانهٔ فُرات،‏ از او گرفته بود.‏ ۸  يِهوياكين ۱۸ ساله بود كه پادشاه شد و سه ماه در اورشليم حكمرانی كرد.‏ مادرش نِحوشطا نام داشت و دختر اِلناتان از اهالی اورشليم بود.‏ ۹  او مانند پدرش كارهايی را كه در نظر يَهُوَه بد بود،‏ انجام می‌داد.‏ ۱۰  در آن زمان،‏ سپاهيان نِبوكَدنَصَّر،‏ پادشاه بابِل،‏ به اورشليم حمله كردند و آن را به محاصره درآوردند.‏ ۱۱  سپاهيان در حال محاصرهٔ شهر بودند كه نِبوكَدنَصَّر،‏ پادشاه بابِل،‏ به آنجا رسيد.‏ ۱۲  يِهوياكين،‏ پادشاه يهودا،‏ به همراه مادرش و خادمانش،‏ اميران و درباريانش،‏ همگی خود را تسليم پادشاه بابِل كردند.‏ پادشاه بابِل در هشتمين سال حكمرانی خود،‏ او را به اسارت برد.‏ ۱۳  او تمام گنج‌های خانهٔ يَهُوَه و گنج‌های خانهٔ* پادشاه را بيرون آورد و تمام ظروف و وسايل طلا را كه سليمان،‏ پادشاه اسرائيل برای معبد يَهُوَه ساخته بود،‏ قطعه قطعه كرد،‏ درست همان طور كه يَهُوَه از پيش گفته بود.‏ ۱۴  پادشاه بابِل همهٔ اهالی اورشليم،‏ همهٔ اميران،‏ جنگجويان قوی و دلاور و همهٔ صنعتگران و فلزكاران* را به اسارت برد.‏ او ۱۰٬۰۰۰ نفر را به اسارت برد و فقط فقيرترين افراد را در آن سرزمين باقی گذاشت.‏ ۱۵  به اين ترتيب،‏ پادشاه بابِل يِهوياكين را به بابِل برد.‏ او همچنين مادر پادشاه،‏ زن‌های پادشاه،‏ درباريانش و بزرگان آن سرزمين را برای تبعيد از اورشليم به بابِل برد.‏ ۱۶  پادشاه بابِل همچنين همهٔ جنگجويان را كه ۷۰۰۰ نفر بودند به همراه ۱۰۰۰ صنعتگر و فلزكار* به بابِل تبعيد كرد.‏ همگی آن‌ها مردانی دلاور و جنگ‌آزموده بودند.‏ ۱۷  پادشاه بابِل،‏ مَتَّنيا عموی يِهوياكين را به جای او پادشاه كرد و نام او را به صِدِقيا تغيير داد.‏ ۱۸  صِدِقيا ۲۱ ساله بود كه پادشاه شد و ۱۱ سال در اورشليم حكمرانی كرد.‏ مادر او حَموطَل نام داشت و دختر اِرْميا از اهالی لِبنه بود.‏ ۱۹  او مانند يِهوياقيم كارهايی را كه در نظر يَهُوَه بد بود،‏ انجام می‌داد.‏ ۲۰  وقايعی كه در اورشليم و يهودا اتفاق افتاد،‏ به دليل خشم يَهُوَه بود و او سرانجام آن‌ها را از جلوی چشمان خود دور كرد.‏ صِدِقيا عليه پادشاه بابِل شورش كرد.‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه.‏
يا:‏ «كاخ.‏»‏
يا احتمالاً:‏ «سازندگان حصار.‏»‏
يا احتمالاً:‏ «سازندهٔ حصار.‏»‏