نامهٔ دوم پولُس به تيموتائوس ۳‏:‏۱‏-‏۱۷

  • زمان‌های سخت روزهای آخر ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • سرمشق قرار دادن پولُس ‏(‏۸-‏۱۳‏)‏

  • آنچه آموختی،‏ دنبال كن ‏(‏۱۴-‏۱۷‏)‏

    • كل نوشته‌های مقدّس از الهام خداست ‏(‏۱۶‏)‏

۳  اما اين را بدان كه در روزهای آخر،‏ زمان‌هايی سخت فرا خواهد رسيد.‏ ۲  زيرا مردم،‏ خودپرست،‏ پول‌دوست،‏ خودستا،‏* خودپسند،‏ كفرگو،‏* نسبت به والدين خود نافرمان،‏ ناسپاس،‏ عهدشكن،‏* ۳  بی‌عاطفه،‏ ناسازگار،‏ تهمت‌زن،‏* فاقد خويشتنداری،‏ وحشی،‏ متنفر از نيكويی،‏ ۴  خيانتكار،‏ خودسر و مغرور خواهند بود.‏ همچنين لذّت را بيش از خدا دوست خواهند داشت.‏ ۵  به‌ظاهر خداپرست خواهند بود،‏ اما اعمالشان خلاف آن را ثابت می‌كند.‏* از چنين مردمانی برحذر باش.‏ ۶  از ميان اينان،‏ افرادی برمی‌خيزند كه با حيله و مكر به خانه‌ها راه می‌يابند و زنان ضعيف را اسير می‌سازند؛‏ زنانی كه زير بار گناه و تابع هوس‌های گوناگون خويشند ۷  و هرچند پيوسته تعليم می‌گيرند،‏ به هيچ وجه قادر نيستند به شناخت دقيق حقيقت برسند.‏ ۸  حال همان گونه كه يَنّيس و يَمبريس با موسی مخالفت كردند،‏ اين افراد نيز با حقيقت مخالفت می‌كنند.‏ ذهن چنين اشخاصی كاملاً فاسد است و ايمانشان مردود شمرده می‌شود.‏ ۹  اما بيش از اين كاری از پيش نخواهند برد؛‏ زيرا حماقت آنان بر همه آشكار خواهد شد،‏ چنان كه حماقت آن دو مرد آشكار شد.‏ ۱۰  اما تو به‌خوبی از تعاليم من،‏ همچنين از شيوهٔ زندگی،‏ هدف،‏ ايمان،‏ صبر،‏ محبت و بردباری من آگاهی.‏ ۱۱  به‌خوبی مطلع هستی كه چه آزارها و سختی‌هايی را در اَنطاكيه،‏ قونيه و لِستِره متحمّل شدم.‏ من اين آزارها را با بردباری تحمّل كردم و سَرورمان* مرا از همهٔ آن‌ها رهايی داد.‏ ۱۲  در واقع،‏ همهٔ كسانی كه می‌خواهند پيرو مسيحْ عيسی باشند و زندگی خود را وقف خدا* كنند،‏ آزار خواهند ديد.‏ ۱۳  اما شريران و شيّادان روزبه‌روز بدتر خواهند شد،‏ خود گمراه می‌شوند و ديگران را نيز گمراه می‌كنند.‏ ۱۴  اما،‏ تو آنچه را از ديگران آموختی و با دليل و برهان به آن متقاعد شدی،‏ دنبال كن؛‏ زيرا می‌دانی آن‌ها را از چه كسانی آموخته‌ای.‏ ۱۵  تو از طفوليت با نوشته‌های مقدّس آشنايی داشته‌ای؛‏ نوشته‌هايی كه قادر است به تو حكمت بخشد تا از طريق ايمان به مسيحْ عيسی نجات يابی.‏ ۱۶  كلِ نوشته‌های مقدّس از خدا الهام شده است و برای تعليم،‏ توبيخ،‏ سامان دادن به امور* و تأديبی مطابق با معيارهای عادلانهٔ خدا* مفيد است ۱۷  تا خادم خدا از هر جهت صلاحيت يابد؛‏ آری،‏ برای هر عمل نيكو كاملاً مجهز گردد.‏

پاورقی‌ها

يا:‏ «لافزن».‏
يا:‏ «ناسزاگو».‏
يا:‏ «بی‌وفا».‏
تحت‌اللفظی:‏ «ابليس‌ها»؛‏ به يونانی ديابولوی.‏
تحت‌اللفظی:‏ «اما قدرت آن را انكار می‌كنند».‏
يا احتمالاً:‏ «خداوندمان»؛‏ به يونانی كوريئوس.‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «وقف به خدا».‏
يا:‏ «اصلاح».‏
تحت‌اللفظی:‏ «تأديب در عدالت».‏