نامهٔ اول پِطرُس ۵‏:‏۱‏-‏۱۴

  • گلهٔ خدا را شبانی كنيد ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • فروتن و هوشيار باشيد ‏(‏۵-‏۱۱‏)‏

    • تمام نگرانی‌ها را به خدا بسپاريد ‏(‏۷‏)‏

    • ابليس همچون شيری غرّان است ‏(‏۸‏)‏

  • سخنان پايانی ‏(‏۱۲-‏۱۴‏)‏

۵  پس من كه خود از پيران جماعت هستم و شاهد رنج‌های مسيح و شريک جلالی هستم كه آشكار خواهد شد،‏ از پيرانی كه در ميان شما خدمت می‌كنند،‏ اين خواهش را دارم:‏* ۲  گلهٔ خدا را كه تحت مراقبت خود داريد،‏ شبانی و سرپرستی كنيد،‏ اما نه به اجبار،‏ بلكه با ميل و رغبت،‏ آن گونه كه خدا می‌خواهد.‏ اين كار را نه به خاطر عشق به منافع نامشروع،‏ بلكه با اشتياق انجام دهيد.‏ ۳  به علاوه،‏ بر كسانی كه به شما سپرده شده‌اند،‏* سَروری مكنيد،‏ بلكه برای گله نمونه باشيد.‏ ۴  بدين سان،‏ هنگامی كه شبان ارشد آشكار گردد،‏ تاج جلال را كه پژمرده نمی‌شود،‏ خواهيد يافت.‏ ۵  ای جوانان،‏ شما نيز از پيران* فرمانبرداری كنيد.‏ همهٔ شما در خدمت به يكديگر فروتنی* را بر كمر ببنديد؛‏ زيرا خدا مخالف متكبّران است،‏ اما لطف خود را نصيب فروتنان می‌سازد.‏ ۶  پس خود را زير دست پرقدرت خدا فروتن سازيد تا شما را در وقت مناسب سرافراز سازد ۷  و تمام نگرانی‌های* خود را به او بسپاريد؛‏ زيرا او به فكر شماست.‏ ۸  بيدار و هوشيار بمانيد!‏ مراقب باشيد!‏ دشمن شما ابليس همچون شيری غرّان می‌گردد و كسی را می‌جويد تا ببلعد.‏* ۹  پس در مقابل او ايستادگی كنيد و در ايمان استوار بمانيد،‏ چون می‌دانيد جميع هم‌ايمانان شما در سراسر دنيا با همين گونه آزارها و سختی‌ها روبرو هستند.‏ ۱۰  اما پس از آن كه برای مدتی كوتاه آزار و سختی ديديد،‏ خدايی كه پر از لطف است و شما را در اتحاد با مسيح به جلال ابدی خود فراخوانده است،‏ آموزشتان را به پايان خواهد رساند.‏ او شما را استوار،‏ قوی و ثابت‌قدم خواهد ساخت.‏ ۱۱  قدرت تا ابد از آنِ او باد!‏ آمين.‏ ۱۲  من به كمک سيلوانوس* كه او را برادری وفادار می‌دانم،‏ اين چند كلام را به شما نوشتم.‏ آری،‏ اين‌ها را نوشتم تا تشويقتان كنم و صميمانه شهادت دهم كه لطفی كه خدا نصيبتان ساخته،‏ حقيقی است.‏ در آن استوار بمانيد.‏ ۱۳  آن بانو* كه همچون شما از برگزيدگان و در بابِل است،‏ همچنين پسر من مَرقُس به شما سلام می‌رسانند.‏ ۱۴  يكديگر را با بوسهٔ محبت‌آميز سلام گوييد.‏ بر همگی شما كه در اتحاد با مسيح هستيد،‏ صلح و آرامش باد!‏

پاورقی‌ها

يا:‏ «به پيرانی كه در ميان شما خدمت می‌كنند،‏ اين پند را می‌دهم».‏
يا:‏ «بر كسانی كه ميراث خدا هستند».‏
يا:‏ «مردان سالخورده؛‏ پيران جماعت».‏
يا:‏ «افتادگی».‏
يا:‏ «غصه‌های».‏
يا:‏ «می‌خواهد كسی را ببلعد».‏
‏«سيلاس» نيز خوانده شده است.‏
منظور از «بانو» احتمالاً يک شخص يا جماعتی در بابِل است.‏