نامهٔ اول پولُس به قُرِنتیان ۶‏:‏۱‏-‏۲۰

  • شکایت از برادر مسیحی در محکمهٔ بی‌ایمانان ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • کسانی که پادشاهی خدا را به میراث نمی‌برند ‏(‏۹-‏۱۱‏)‏

  • خدا را در بدن خود جلال دهید ‏(‏۱۲-‏۲۰‏)‏

    • ‏«از اعمال نامشروع جنسی بگریزید» ‏(‏۱۸‏)‏

۶  هنگامی که یکی از شما از دیگری شکایتی دارد،‏ چگونه به خود جرأت می‌دهد که به جای رفتن نزد مقدّسان،‏ به محکمهٔ بی‌ایمانان برود؟‏ ۲  همچنین آیا نمی‌دانید که مقدّسان،‏ دنیا را داوری خواهند کرد؟‏ حال که قرار است دنیا را داوری کنید،‏ پس آیا توانایی ندارید در مورد موضوعات بسیار جزئی داوری کنید؟‏ ۳  آیا نمی‌دانید که ما فرشتگان را داوری خواهیم کرد؟‏ پس چرا نتوانیم در مورد امور این زندگی داوری کنیم؟‏ ۴  هنگامی که نیاز به داوری در مورد چنین اموری پیش می‌آید،‏ چرا کسانی را به عنوان داور برمی‌گزینید که مورد قبول جماعت نیستند؟‏ ۵  من این سخنان را می‌گویم تا به خود آمده،‏ شرمنده شوید.‏ آیا بین شما حتی یک شخص دانا هم نیست که بتواند میان برادران خود داوری کند؟‏ ۶  در عوض،‏ برادر،‏ برادر را به محکمه می‌کشد،‏ آن هم نزد بی‌ایمانان!‏ ۷  حقیقتاً وقتی برای چنین شکایاتی به محکمه می‌روید،‏ این خود شکستی برای شماست.‏ چرا رضایت نمی‌دهید که مظلوم واقع شوید؟‏ چرا حاضر نیستید زیان ببینید؟‏ ۸  در عوض،‏ ظلم می‌کنید و زیان می‌رسانید،‏ آن هم به برادران خود!‏ ۹  آیا نمی‌دانید که بدکاران،‏ پادشاهی خدا را به میراث نخواهند برد؟‏ گمراه مشوید.‏* کسانی که مرتکب اعمال نامشروع جنسی* می‌شوند،‏ بت‌پرستان،‏ زناکاران،‏ همجنس‌بازان چه فاعل* و چه مفعول،‏ ۱۰  دزدان،‏ طمعکاران،‏ میگساران،‏ ناسزاگویان و اخاذان،‏ پادشاهی خدا را به میراث نخواهند برد.‏ ۱۱  البته برخی از شما چنین بودید،‏ اما به نام سَرورمان عیسی مسیح و با روح خدایمان شسته و پاک شده،‏ تقدیس گردیده و درستکار شمرده شده‌اید.‏ ۱۲  همه چیز برای من جایز* است،‏ ولی همه چیز مفید نیست.‏ آری،‏ همه چیز برای من جایز است،‏ اما نمی‌گذارم چیزی مرا تحت سلطهٔ خود درآورد.‏ ۱۳  غذا برای شکم است و شکم برای غذا.‏ اما خدا هر دو را از میان خواهد برد.‏ همچنین،‏ بدن برای اعمال نامشروع جنسی* نیست،‏ بلکه برای سَرور است و سَرور برای بدن.‏ ۱۴  اما خدا به قدرت خود سَرور را برخیزانید و ما را نیز از مرگ رستاخیز خواهد داد.‏ ۱۵  آیا نمی‌دانید که بدن شما اعضای مسیح است؟‏ حال آیا اعضای مسیح را بردارم و به یک روسپی پیوند دهم؟‏ به هیچ وجه!‏ ۱۶  آیا نمی‌دانید کسی که به یک روسپی بپیوندد،‏ با او یک بدن می‌شود؟‏ زیرا خدا می‌گوید:‏ «آن دو یک تن خواهند شد.‏» ۱۷  اما آن که به سَرور بپیوندد با او یک روح* است.‏ ۱۸  از اعمال نامشروع جنسی* بگریزید.‏ هر گناه دیگری که انسان مرتکب شود،‏ خارج از بدن اوست،‏ اما هر که از اعمال نامشروع جنسی دست نکشد،‏ بر ضدّ بدن خود گناه می‌کند.‏ ۱۹  آیا نمی‌دانید که بدن شما معبد روح‌القدس است که از خدا یافته‌اید و در شماست؟‏ به علاوه،‏ شما از آنِ خود نیستید؛‏ ۲۰  زیرا به بهایی خریده شده‌اید.‏ پس خدا را در بدن خود جلال دهید.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «فریب مخورید».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
یا:‏ «مردانی که با مردان دیگر رابطهٔ جنسی برقرار می‌کنند»؛‏ تحت‌اللفظی:‏ «مردانی که با مردان دیگر هم‌خواب می‌شوند».‏
یا:‏ «قانونی».‏
به یونانی پُرنیا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
به یونانی پنویْما؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏.‏
به یونانی پُرنیا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏