نامهٔ اول پولُس به قُرِنتيان ۶‏:‏۱‏-‏۲۰

  • شكايت از برادر مسيحی در محكمهٔ بی‌ايمانان ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • كسانی كه پادشاهی خدا را به ميراث نمی‌برند ‏(‏۹-‏۱۱‏)‏

  • خدا را در بدن خود جلال دهيد ‏(‏۱۲-‏۲۰‏)‏

    • ‏«از اعمال نامشروع جنسی بگريزيد» ‏(‏۱۸‏)‏

۶  هنگامی كه يكی از شما از ديگری شكايتی دارد،‏ چگونه به خود جرأت می‌دهد كه به جای رفتن نزد مقدّسان،‏ به محكمهٔ بی‌ايمانان برود؟‏ ۲  همچنين آيا نمی‌دانيد كه مقدّسان،‏ دنيا را داوری خواهند كرد؟‏ حال كه قرار است دنيا را داوری كنيد،‏ پس آيا توانايی نداريد در مورد موضوعات بسيار جزئی داوری كنيد؟‏ ۳  آيا نمی‌دانيد كه ما فرشتگان را داوری خواهيم كرد؟‏ پس چرا نتوانيم در مورد امور اين زندگی داوری كنيم؟‏ ۴  هنگامی كه نياز به داوری در مورد چنين اموری پيش می‌آيد،‏ چرا كسانی را به عنوان داور برمی‌گزينيد كه مورد قبول جماعت نيستند؟‏ ۵  من اين سخنان را می‌گويم تا به خود آمده،‏ شرمنده شويد.‏ آيا بين شما حتی يک شخص دانا هم نيست كه بتواند ميان برادران خود داوری كند؟‏ ۶  در عوض،‏ برادر،‏ برادر را به محكمه می‌كشد،‏ آن هم نزد بی‌ايمانان!‏ ۷  حقيقتاً وقتی برای چنين شكاياتی به محكمه می‌رويد،‏ اين خود شكستی برای شماست.‏ چرا رضايت نمی‌دهيد كه مظلوم واقع شويد؟‏ چرا حاضر نيستيد زيان ببينيد؟‏ ۸  در عوض،‏ ظلم می‌كنيد و زيان می‌رسانيد،‏ آن هم به برادران خود!‏ ۹  آيا نمی‌دانيد كه بدكاران،‏ پادشاهی خدا را به ميراث نخواهند برد؟‏ گمراه مشويد.‏* كسانی كه مرتكب اعمال نامشروع جنسی* می‌شوند،‏ بت‌پرستان،‏ زناكاران،‏ همجنس‌بازان چه فاعل* و چه مفعول،‏ ۱۰  دزدان،‏ طمعكاران،‏ ميگساران،‏ ناسزاگويان و اخاذان،‏ پادشاهی خدا را به ميراث نخواهند برد.‏ ۱۱  البته برخی از شما چنين بوديد،‏ اما به نام سَرورمان عيسی مسيح و با روح خدايمان شسته و پاک شده،‏ تقديس گرديده و درستكار شمرده شده‌ايد.‏ ۱۲  همه چيز برای من جايز* است،‏ ولی همه چيز مفيد نيست.‏ آری،‏ همه چيز برای من جايز است،‏ اما نمی‌گذارم چيزی مرا تحت سلطهٔ خود درآورد.‏ ۱۳  غذا برای شكم است و شكم برای غذا.‏ اما خدا هر دو را از ميان خواهد برد.‏ همچنين،‏ بدن برای اعمال نامشروع جنسی* نيست،‏ بلكه برای سَرور است و سَرور برای بدن.‏ ۱۴  اما خدا به قدرت خود سَرور را برخيزانيد و ما را نيز از مرگ رستاخيز خواهد داد.‏ ۱۵  آيا نمی‌دانيد كه بدن شما اعضای مسيح است؟‏ حال آيا اعضای مسيح را بردارم و به يک روسپی پيوند دهم؟‏ به هيچ وجه!‏ ۱۶  آيا نمی‌دانيد كسی كه به يک روسپی بپيوندد،‏ با او يک بدن می‌شود؟‏ زيرا خدا می‌گويد:‏ «آن دو يک تن خواهند شد.‏» ۱۷  اما آن كه به سَرور بپيوندد با او يک روح* است.‏ ۱۸  از اعمال نامشروع جنسی* بگريزيد.‏ هر گناه ديگری كه انسان مرتكب شود،‏ خارج از بدن اوست،‏ اما هر كه از اعمال نامشروع جنسی دست نكشد،‏ بر ضدّ بدن خود گناه می‌كند.‏ ۱۹  آيا نمی‌دانيد كه بدن شما معبد روح‌القدس است كه از خدا يافته‌ايد و در شماست؟‏ به علاوه،‏ شما از آنِ خود نيستيد؛‏ ۲۰  زيرا به بهايی خريده شده‌ايد.‏ پس خدا را در بدن خود جلال دهيد.‏

پاورقی‌ها

يا:‏ «فريب مخوريد».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
يا:‏ «مردانی كه با مردان ديگر رابطهٔ جنسی برقرار می‌كنند»؛‏ تحت‌اللفظی:‏ «مردانی كه با مردان ديگر هم‌خواب می‌شوند».‏
يا:‏ «قانونی».‏
به يونانی پُرنيا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
به يونانی پنويْما؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏.‏
به يونانی پُرنيا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏