نامهٔ اول پولُس به تیموتائوس ۴‏:‏۱‏-‏۱۶

  • هشدار در مورد تعالیم دیوها ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • خدمتگزار شایستهٔ مسیح بودن ‏(‏۶-‏۱۰‏)‏

    • تمرین بدنی در مقایسه با وقف به خدا ‏(‏۸‏)‏

  • مراقب تعلیم خود باش ‏(‏۱۱-‏۱۶‏)‏

۴  با این حال،‏ کلام الهامی* به‌روشنی می‌گوید که در آینده زمانی خواهد رسید که برخی از ایمان،‏ رویگردان خواهند شد؛‏ زیرا به الهامات* گمراه‌کننده و تعالیم دیوها توجه خواهند کرد،‏ ۲  همچنین به دروغ‌های اشخاص ریاکاری گوش خواهند سپرد که وجدانشان بی‌حس و گویی با آهنِ گداخته داغ شده است؛‏ ۳  اشخاصی که ازدواج را منع خواهند کرد و به مردم حکم خواهند نمود که از بعضی غذاها پرهیز کنند.‏ حال آن که خدا این غذاها را آفریده است تا ایماندارانی که از حقیقت آگاهند،‏ با شکرگزاری در آن سهیم شوند؛‏ ۴  زیرا همهٔ آفریده‌های خدا نیکوست و از هیچ یک از آن‌ها نباید امتناع کرد،‏ البته در صورتی که برای آن‌ها شکرگزار باشیم،‏ ۵  چون از طریق کلام خدا و دعا،‏ آن‌ها مقدّس شمرده می‌شوند.‏ ۶  اگر این پند را به برادران بدهی،‏ خدمتگزار شایستهٔ مسیحْ عیسی خواهی بود؛‏ خدمتگزاری که با کلامِ ایمان و با تعالیم نیکو،‏ پرورش یافته است؛‏ تعالیمی که تو خود به‌دقت از آن پیروی کرده‌ای.‏ ۷  اما به افسانه‌هایی که خدا را بی‌حرمت می‌کند،‏ همچون افسانه‌هایی که برخی پیرزنان می‌گویند،‏ گوش مسپار،‏ بلکه هدف خود ساز تا با تلاش و تمرین،‏ مطابق با وقف خود به خدا زندگی کنی؛‏ ۸  زیرا تمرین بدنی* تا حدّی فایده دارد،‏ اما اگر شخص مطابق وقف خود به خدا زندگی کند،‏ برای همه چیز مفید است،‏ چون چنین وقفی،‏ هم برای زندگی حال و هم برای زندگی آینده برکاتی در پی دارد.‏* ۹  این گفته درخور اعتماد و کاملاً شایستهٔ پذیرش است.‏ ۱۰  از این رو،‏ سخت زحمت می‌کشیم و تلاش می‌کنیم؛‏ زیرا امیدمان را به خدای زنده بسته‌ایم؛‏ خدایی که نجات‌دهندهٔ همه گونه افراد است،‏ به‌خصوص نجات‌دهندهٔ آنان که به او وفادارند.‏ ۱۱  همواره به همگان حکم کن و تعلیم ده که این امور را حفظ کنند.‏ ۱۲  هرگز مگذار کسی تو را به دلیل جوانی‌ات تحقیر کند.‏ برعکس،‏ برای وفاداران در گفتار،‏ در رفتار،‏ در محبت،‏ در ایمان و در پاکدامنی* نمونه باش.‏ ۱۳  تا آمدنم،‏ در خواندن برای عموم،‏ همچنین در تشویق* و تعلیم دیگران کوشا باش.‏ ۱۴  به موهبتی* که در تو است،‏ بی‌توجهی مکن؛‏ موهبتی که پیشگویی شده بود و هنگام گذاشتن دست‌های هیئت پیران بر تو،‏ به تو عطا شد.‏ ۱۵  در این امور تعمّق نما* و خود را کاملاً وقف آن کن تا پیشرفت تو به‌روشنی بر همگان آشکار شود.‏ ۱۶  همواره مراقب شیوهٔ زندگی و تعلیم خود باش.‏ در این امور پشتکار داشته باش؛‏ زیرا اگر چنین کنی،‏ هم خود و هم کسانی را که به تو گوش می‌دهند،‏ نجات خواهی داد.‏

پاورقی‌ها

‏«کلام الهامی» تحت‌اللفظی:‏ «روح».‏
تحت‌اللفظی:‏ «به ارواح».‏
در یونانی به تمرین‌های ژیمناست اشاره دارد.‏
یا:‏ «وعده می‌دهد».‏
یا:‏ «پاکی».‏
یا:‏ «پند دادن».‏
یا:‏ «بخششی؛‏ هدیه‌ای».‏
یا:‏ «تأمل نما».‏