نامهٔ اول پولُس به تِسالونيكيان ۱‏:‏۱‏-‏۱۰

  • سلام‌ها ‏(‏۱‏)‏

  • سپاسگزاری برای ايمان تِسالونيكيان ‏(‏۲-‏۱۰‏)‏

۱  از طرف پولُس،‏ سيلوانوس* و تيموتائوس به جماعت تِسالونيكيان؛‏ به شما كه در اتحاد با پدرمان خدا و سَرورمان عيسی مسيح هستيد:‏ لطف الٰهی و آرامش با شما باد!‏ ۲  ما در دعاهايمان هر بار كه از همگیِ شما ياد می‌كنيم،‏ خدا را سپاس می‌گوييم؛‏ ۳  زيرا همواره در حضور پدرمان خدا،‏ عمل شما را كه ثمرهٔ ايمان است،‏ تلاش شما را كه از محبت برمی‌خيزد و پايداری شما را كه به سبب اميدتان به سَرورمان عيسی مسيح است،‏ به ياد می‌آوريم.‏ ۴  ای برادران كه محبوب خداييد،‏ می‌دانيم كه او شما را برگزيده است؛‏ ۵  زيرا بشارتی كه موعظه می‌كنيم،‏ نه فقط با سخن،‏ بلكه با قدرت و با روح‌القدس و اعتقاد راسخ به شما رسيد،‏ چنان كه می‌دانيد به خاطر شما چگونه در ميانتان رفتار كرديم.‏ ۶  شما نيز ما و سَرور را سرمشق قرار داديد،‏ چون با وجود مصيبت‌های بسيار،‏ كلام را با شادی‌ای كه روح‌القدس می‌بخشد،‏ پذيرفتيد ۷  و نمونه‌ای برای همهٔ ايمانداران مقدونيه و اَخائيه* شديد.‏ ۸  حقيقت امر اين است كه نه تنها مردم سراسر مقدونيه و اَخائيه از طريق شما كلام يَهُوَه* را شنيدند،‏ بلكه ايمان شما به خدا نيز در همه جا به گوش مردم رسيده است،‏ طوری كه ديگر نيازی نيست ما چيزی بگوييم؛‏ ۹  زيرا آنان خود هميشه نقل می‌كنند كه شما در ابتدا چگونه با ما آشنا شديد و چگونه از بت‌های خود برگشته،‏ به خدای زنده و حقيقی روی آورديد تا او را همچون غلام خدمت كنيد ۱۰  و در انتظار آمدن پسر او از آسمان باشيد؛‏ همان كسی كه خدا او را از مردگان برخيزانيد،‏ يعنی عيسی كه ما را از غضبی كه در پيش است،‏ رهايی می‌دهد.‏

پاورقی‌ها

‏«سيلاس» نيز خوانده شده است.‏
ايالتی رومی واقع در جنوب يونان كه مركز آن قُرِنتُس بود.‏
اين يكی از ۲۳۷ مرتبه‌ای است كه نام خدا «يَهُوَه» در اين ترجمه به كار رفته است؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏.‏