مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتاب یوشَع

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • یَهُوَه به یوشَع قوّت‌قلب می‌دهد ‏(‏۱-‏۹‏)‏

   • خواندن قوانین خدا و تعمّق بر آن ‏(‏۸‏)‏

  • آمادگی قوم برای عبور از رود اردن ‏(‏۱۰-‏۱۸‏)‏

 • ۲

  • یوشَع دو جاسوس به اَریحا می‌فرستد ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • راحاب جاسوسان را پنهان می‌کند ‏(‏۴-‏۷‏)‏

  • به راحاب قولی داده می‌شود ‏(‏۸-‏۲۱الف‏)‏

   • طناب قرمز به عنوان یک نشانه ‏(‏۱۸‏)‏

  • جاسوسان پیش یوشَع برمی‌گردند ‏(‏۲۱-‏۲۴‏)‏

 • ۳

  • عبور اسرائیلیان از رود اردن ‏(‏۱-‏۱۷‏)‏

 • ۴

  • سنگ‌های یادبود ‏(‏۱-‏۲۴‏)‏

 • ۵

  • ختنهٔ اسرائیلیان در جِلجال ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • برگزاری عید پِسَح؛‏ مَنّا متوقف می‌شود ‏(‏۱۰-‏۱۲‏)‏

  • فرماندهٔ لشکر یَهُوَه ‏(‏۱۳-‏۱۵‏)‏

 • ۶

  • ریختن دیوارهای شهر اَریحا ‏(‏۱-‏۲۱‏)‏

  • نجات راحاب و خانواده‌اش ‏(‏۲۲-‏۲۷‏)‏

 • ۷

  • شکست اسرائیلیان در جنگ با عای ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • دعای یوشَع ‏(‏۶-‏۹‏)‏

  • گناه باعث شکست اسرائیلیان می‌شود ‏(‏۱۰-‏۱۵‏)‏

  • عَخان محکوم و سنگسار می‌شود ‏(‏۱۶-‏۲۶‏)‏

 • ۸

  • یوشَع برای جنگ با عای کمینگاهی می‌سازد ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

  • اسرائیلیان عای را تسخیر می‌کنند ‏(‏۱۴-‏۲۹‏)‏

  • قوانین خدا در کوه عیبال خوانده می‌شود ‏(‏۳۰-‏۳۵‏)‏

 • ۹

  • جِبعونیان با اسرائیلیان پیمان صلح می‌بندند ‏(‏۱-‏۱۵‏)‏

  • کار جِبعونیان فاش می‌شود ‏(‏۱۶-‏۲۱‏)‏

  • اسرائیلیان از جِبعونیان بیگاری می‌کشند ‏(‏۲۲-‏۲۷‏)‏

 • ۱۰

  • اسرائیلیان از جِبعونیان دفاع می‌کنند ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • یَهُوَه برای اسرائیلیان می‌جنگد ‏(‏۸-‏۱۵‏)‏

   • بر سر دشمنان اسرائیل تگرگ می‌بارد ‏(‏۱۱‏)‏

   • خورشید در آسمان بی‌حرکت می‌ماند ‏(‏۱۲-‏۱۴‏)‏

  • پنج پادشاه مهاجم کشته می‌شوند ‏(‏۱۶-‏۲۸‏)‏

  • تسخیر شهرهایی در جنوب ‏(‏۲۹-‏۴۳‏)‏

 • ۱۱

  • تسخیر شهرهایی در شمال ‏(‏۱-‏۱۵‏)‏

  • خلاصه‌ای از پیروزی‌های یوشَع ‏(‏۱۶-‏۲۳‏)‏

 • ۱۲

  • پادشاهانی که در شرق رود اردن شکست خوردند ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • پادشاهانی که در غرب رود اردن شکست خوردند ‏(‏۷-‏۲۴‏)‏

 • ۱۳

  • سرزمین‌هایی که تا آن موقع تسخیر نشده بودند ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • تقسیم زمین‌های شرق رود اردن ‏(‏۸-‏۱۴‏)‏

  • میراث طایفهٔ رِئوبین ‏(‏۱۵-‏۲۳‏)‏

  • میراث طایفهٔ جاد ‏(‏۲۴-‏۲۸‏)‏

  • میراث طایفهٔ مَنَسّی در شرق ‏(‏۲۹-‏۳۲‏)‏

  • میراث طایفهٔ لاوی یَهُوَه است ‏(‏۳۳‏)‏

 • ۱۴

  • تقسیم زمین‌های غرب رود اردن ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • حِبرون به کالیب داده می‌شود ‏(‏۶-‏۱۵‏)‏

 • ۱۵

  • میراث طایفهٔ یهودا ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • قطعه زمینی به دختر کالیب داده می‌شود ‏(‏۱۳-‏۱۹‏)‏

  • شهرهای یهودا ‏(‏۲۰-‏۶۳‏)‏

 • ۱۶

  • میراث نسل یوسِف ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • میراث طایفهٔ اِفرایِم ‏(‏۵-‏۱۰‏)‏

 • ۱۷

  • میراث طایفهٔ مَنَسّی در غرب ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

  • به نسل یوسِف زمین‌های بیشتری داده می‌شود ‏(‏۱۴-‏۱۸‏)‏

 • ۱۸

  • بقیهٔ زمین‌ها،‏ بین اسرائیلیان در شیلوه تقسیم می‌شود ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • میراث طایفهٔ بنیامین ‏(‏۱۱-‏۲۸‏)‏

 • ۱۹

  • میراث طایفهٔ شَمعون ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • میراث طایفهٔ زِبولون ‏(‏۱۰-‏۱۶‏)‏

  • میراث طایفهٔ یِساکار ‏(‏۱۷-‏۲۳‏)‏

  • میراث طایفهٔ اَشیر ‏(‏۲۴-‏۳۱‏)‏

  • میراث طایفهٔ نَفتالی ‏(‏۳۲-‏۳۹‏)‏

  • میراث طایفهٔ دان ‏(‏۴۰-‏۴۸‏)‏

  • میراث یوشَع ‏(‏۴۹-‏۵۱‏)‏

 • ۲۰

  • شهرهای پناهگاه ‏(‏۱-‏۹‏)‏

 • ۲۱

  • شهرهایی به لاویان داده می‌شود ‏(‏۱-‏۴۲‏)‏

   • شهرهایی به نسل هارون داده می‌شود ‏(‏۹-‏۱۹‏)‏

   • شهرهایی به بقیهٔ قُهاتیان داده می‌شود ‏(‏۲۰-‏۲۶‏)‏

   • شهرهایی به جِرشونیان داده می‌شود ‏(‏۲۷-‏۳۳‏)‏

   • شهرهایی به مِراریان داده می‌شود ‏(‏۳۴-‏۴۰‏)‏

  • وعده‌های یَهُوَه به تحقق می‌رسند ‏(‏۴۳-‏۴۵‏)‏

 • ۲۲

  • بازگشت طایفه‌هایی که در شرق رود اردن بودند ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • ساختن مذبح در کنار رود اردن ‏(‏۹-‏۱۲‏)‏

  • دلیل ساختن مذبح توضیح داده می‌شود ‏(‏۱۳-‏۲۹‏)‏

  • سوءتفاهم‌ها حل می‌شود ‏(‏۳۰-‏۳۴‏)‏

 • ۲۳

  • آخرین حرف‌های یوشَع با رهبران اسرائیل ‏(‏۱-‏۱۶‏)‏

   • تک‌تک وعده‌های یَهُوَه به تحقق رسید ‏(‏۱۴‏)‏

 • ۲۴

  • یوشَع تاریخچهٔ اسرائیل را به طور خلاصه بیان می‌کند ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

  • ترغیب قوم برای پرستش یَهُوَه ‏(‏۱۴-‏۲۴‏)‏

   • ‏«بدانید که من و خانواده‌ام یَهُوَه را می‌پرستیم» ‏(‏۱۵‏)‏

  • عهد یوشَع با اسرائیلیان ‏(‏۲۵-‏۲۸‏)‏

  • مرگ یوشَع و دفن او ‏(‏۲۹-‏۳۱‏)‏

  • دفن استخوان‌های یوسِف در شِکیم ‏(‏۳۲‏)‏

  • مرگ اِلعازار و دفن او ‏(‏۳۳‏)‏