مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

انجیل یوحنا

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • ‏«کلمه» انسان شد ‏(‏۱-‏۱۸‏)‏

  • موعظهٔ یحیای تعمیددهنده ‏(‏۱۹-‏۲۸‏)‏

  • عیسی «برّهٔ خدا» ‏(‏۲۹-‏۳۴‏)‏

  • اولین شاگردان عیسی ‏(‏۳۵-‏۴۲‏)‏

  • فیلیپُس و نَتَنائیل ‏(‏۴۳-‏۵۱‏)‏

 • ۲

  • جشن عروسی در قانا؛‏ تبدیل آب به شراب ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • عیسی کلاهبرداران را از معبد بیرون می‌کند ‏(‏۱۳-‏۲۲‏)‏

  • عیسی می‌داند که در دل انسان چه می‌گذرد ‏(‏۲۳-‏۲۵‏)‏

 • ۳

  • عیسی و نیقودیموس ‏(‏۱-‏۲۱‏)‏

   • از نو متولّد شدن ‏(‏۳-‏۸‏)‏

   • ‏«خدا آنقدر مردم این دنیا را دوست داشت» ‏(‏۱۶‏)‏

  • آخرین شهادت یحیی دربارهٔ عیسی ‏(‏۲۲-‏۳۰‏)‏

  • ‏«کسی که از بالا می‌آید» ‏(‏۳۱-‏۳۶‏)‏

 • ۴

  • عیسی و زن سامری ‏(‏۱-‏۳۸‏)‏

   • خدا را «با هدایت روح‌القدس و طبق حقیقت» بپرستید ‏(‏۲۳،‏ ۲۴‏)‏

  • خیلی از سامریان به عیسی ایمان می‌آورند ‏(‏۳۹-‏۴۲‏)‏

  • عیسی پسر یکی از درباریان را شفا می‌دهد ‏(‏۴۳-‏۵۴‏)‏

 • ۵

  • شفای یک بیمار در بِیت‌حِسدا ‏(‏۱-‏۱۸‏)‏

  • خدا به عیسی قدرت و اختیار می‌دهد ‏(‏۱۹-‏۲۴‏)‏

  • مردگان صدای عیسی را خواهند شنید ‏(‏۲۵-‏۳۰‏)‏

  • شهادت‌هایی دربارهٔ عیسی ‏(‏۳۱-‏۴۷‏)‏

 • ۶

  • عیسی به ۵۰۰۰ نفر غذا می‌دهد ‏(‏۱-‏۱۵‏)‏

  • عیسی روی آب راه می‌رود ‏(‏۱۶-‏۲۱‏)‏

  • عیسی «نان زندگی‌بخش» ‏(‏۲۲-‏۵۹‏)‏

  • عدهٔ زیادی به خاطر حرف‌های عیسی به او پشت می‌کنند ‏(‏۶۰-‏۷۱‏)‏

 • ۷

  • حضور عیسی در عید خیمه‌ها ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

  • عیسی در روزهای عید به مردم تعلیم می‌دهد ‏(‏۱۴-‏۲۴‏)‏

  • نظرات مختلف دربارهٔ هویت مسیح ‏(‏۲۵-‏۵۲‏)‏

 • ۸

  • پدر آسمانی دربارهٔ عیسی شهادت می‌دهد ‏(‏۱۲-‏۳۰‏)‏

   • عیسی «نور دنیا» ‏(‏۱۲‏)‏

  • فرزندان ابراهیم ‏(‏۳۱-‏۴۱‏)‏

   • ‏«حقیقت شما را آزاد خواهد کرد» ‏(‏۳۲‏)‏

  • فرزندان شیطان ‏(‏۴۲-‏۴۷‏)‏

  • عیسی و ابراهیم ‏(‏۴۸-‏۵۹‏)‏

 • ۹

  • عیسی کور مادرزاد را شفا می‌دهد ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • فَریسیان از مردی که شفا پیدا کرده بازجویی می‌کنند ‏(‏۱۳-‏۳۴‏)‏

  • کوری فَریسیان ‏(‏۳۵-‏۴۱‏)‏

 • ۱۰

  • شبان و آغل‌ها ‏(‏۱-‏۲۱‏)‏

   • عیسی «شبان خوب» ‏(‏۱۱-‏۱۵‏)‏

   • ‏«من گوسفندان دیگری هم دارم» ‏(‏۱۶‏)‏

  • یهودیان در عیدِ وقف با عیسی صحبت می‌کنند ‏(‏۲۲-‏۳۹‏)‏

   • خیلی از یهودیان به عیسی ایمان نمی‌آورند ‏(‏۲۴-‏۲۶‏)‏

   • ‏«گوسفندان من به صدایم گوش می‌دهند» ‏(‏۲۷‏)‏

   • پسر و پدر متحد هستند ‏(‏۳۰‏،‏ ۳۸‏)‏

  • عدهٔ زیادی که در طرف دیگر رود اردن زندگی می‌کنند ایمان می‌آورند ‏(‏۴۰-‏۴۲‏)‏

 • ۱۱

  • مرگ ایلعازَر ‏(‏۱-‏۱۶‏)‏

  • عیسی به مارتا و مریم تسلّی می‌دهد ‏(‏۱۷-‏۳۷‏)‏

  • عیسی ایلعازَر را رستاخیز می‌دهد ‏(‏۳۸-‏۴۴‏)‏

  • توطئه برای کشتن عیسی ‏(‏۴۵-‏۵۷‏)‏

 • ۱۲

  • مریم روی پاهای عیسی عطر می‌ریزد ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • ورود پیروزمندانهٔ عیسی به اورشلیم ‏(‏۱۲-‏۱۹‏)‏

  • پیشگویی عیسی دربارهٔ مرگش ‏(‏۲۰-‏۳۷‏)‏

  • بی‌ایمانی یهودیان پیشگویی‌ها را به تحقق می‌رساند ‏(‏۳۸-‏۴۳‏)‏

  • عیسی برای نجات مردم آمد ‏(‏۴۴-‏۵۰‏)‏

 • ۱۳

  • عیسی پاهای شاگردانش را می‌شوید ‏(‏۱-‏۲۰‏)‏

  • عیسی می‌گوید که یهودا خائن است ‏(‏۲۱-‏۳۰‏)‏

  • فرمان تازه ‏(‏۳۱-‏۳۵‏)‏

   • ‏«اگر این محبت بین شما وجود داشته باشد» ‏(‏۳۵‏)‏

  • پیشگویی دربارهٔ این که پِطرُس عیسی را انکار می‌کند ‏(‏۳۶-‏۳۸‏)‏

 • ۱۴

  • عیسی تنها راه نزدیک شدن به پدر است ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

   • ‏«من راه و حقیقت و زندگی هستم» ‏(‏۶‏)‏

  • عیسی وعدهٔ روح‌القدس را می‌دهد ‏(‏۱۵-‏۳۱‏)‏

   • ‏«پدرم از من بزرگ‌تر است» ‏(‏۲۸‏)‏

 • ۱۵

  • مَثَل درخت انگور حقیقی ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • همدیگر را دوست داشته باشید ‏(‏۱۱-‏۱۷‏)‏

   • ‏«بزرگ‌ترین محبتی که کسی می‌تواند از خودش نشان دهد» ‏(‏۱۳‏)‏

  • مردم دنیا از پیروان عیسی متنفرند ‏(‏۱۸-‏۲۷‏)‏

 • ۱۶

  • احتمال کشته شدن پیروان عیسی ‏(‏۱-‏۴الف‏)‏

  • نقش روح‌القدس ‏(‏۴ب-‏۱۶‏)‏

  • ‏«غم شما به شادی تبدیل خواهد شد» ‏(‏۱۷-‏۲۴‏)‏

  • پیروزی عیسی بر این دنیا ‏(‏۲۵-‏۳۳‏)‏

 • ۱۷

  • آخرین دعای عیسی با رسولانش ‏(‏۱-‏۲۶‏)‏

   • شناخت خدا راه رسیدن به زندگی ابدی است ‏(‏۳‏)‏

   • مسیحیان بخشی از این دنیا نیستند ‏(‏۱۴-‏۱۶‏)‏

   • ‏«کلام تو حقیقت است» ‏(‏۱۷‏)‏

   • ‏«من آن‌ها را با نام تو آشنا کرده‌ام» ‏(‏۲۶‏)‏

 • ۱۸

  • یهودا عیسی را لو می‌دهد ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • پِطرُس از شمشیر استفاده می‌کند ‏(‏۱۰،‏ ۱۱‏)‏

  • عیسی به حضور حَنّاس برده می‌شود ‏(‏۱۲-‏۱۴‏)‏

  • اولین باری که پِطرُس عیسی را انکار می‌کند ‏(‏۱۵-‏۱۸‏)‏

  • عیسی در حضور حَنّاس ‏(‏۱۹-‏۲۴‏)‏

  • دومین و سومین باری که پِطرُس عیسی را انکار می‌کند ‏(‏۲۵-‏۲۷‏)‏

  • عیسی در حضور پیلاتُس ‏(‏۲۸-‏۴۰‏)‏

   • ‏«پادشاهی من،‏ یک حکومت بشری نیست» ‏(‏۳۶‏)‏

 • ۱۹

  • عیسی را شلاق می‌زنند و مسخره می‌کنند ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • پیلاتُس دوباره از عیسی سؤال می‌کند ‏(‏۸-‏۱۶الف‏)‏

  • عیسی را در جُلجُتا به تیر میخکوب می‌کنند ‏(‏۱۶ب-‏۲۴‏)‏

  • عیسی نشان می‌دهد که به فکر مادرش است ‏(‏۲۵-‏۲۷‏)‏

  • مرگ عیسی ‏(‏۲۸-‏۳۷‏)‏

  • گذاشتن جسد عیسی در مقبره ‏(‏۳۸-‏۴۲‏)‏

 • ۲۰

  • مقبرهٔ خالی ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • عیسی به مریم مَجدَلیّه ظاهر می‌شود ‏(‏۱۱-‏۱۸‏)‏

  • عیسی به شاگردانش ظاهر می‌شود ‏(‏۱۹-‏۲۳‏)‏

  • توما شک می‌کند،‏ ولی بعد متقاعد می‌شود ‏(‏۲۴-‏۲۹‏)‏

  • هدف از نوشتن این کتاب ‏(‏۳۰،‏ ۳۱‏)‏

 • ۲۱

  • عیسی به شاگردانش ظاهر می‌شود ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

  • پِطرُس به عیسی اطمینان می‌دهد که دوستش دارد ‏(‏۱۵-‏۱۹‏)‏

   • ‏«به گوسفندان کوچکم خوراک بده» ‏(‏۱۷‏)‏

  • آیندهٔ شاگردی که عیسی دوستش دارد ‏(‏۲۰-‏۲۳‏)‏

  • سخنان پایانی یوحنا ‏(‏۲۴،‏ ۲۵‏)‏