پیدایش ۵‏:‏۱‏-‏۳۲

  • از آدم تا نوح ‏(‏۱-‏۳۲‏)‏

    • آدم صاحب پسران و دخترانی می‌شود ‏(‏۴‏)‏

    • خَنوخ با خدا راه می‌رفت ‏(‏۲۱-‏۲۴‏)‏

۵  این است شجره‌نامهٔ* نسل آدم.‏ خدا در روزی که آدم را آفرید،‏ او را شبیه خود آفرید.‏ ۲  خدا انسان را مرد و زن آفرید.‏ در روزی که آفریده شدند،‏ خدا آن‌ها را برکت داد و انسان* نامید.‏ ۳  وقتی آدم ۱۳۰ سال داشت،‏ صاحب پسری شد که شبیه او و به صورت او بود.‏ آدم اسم او را شِیث گذاشت.‏ ۴  بعد از تولّد شِیث،‏ آدم ۸۰۰ سال دیگر زندگی کرد و صاحب پسران و دخترانی شد.‏ ۵  بنابراین،‏ آدم ۹۳۰ سال عمر کرد و بعد مرد.‏ ۶  شِیث ۱۰۵ ساله بود که پسرش اَنوش به دنیا آمد.‏ ۷  بعد از تولّد اَنوش،‏ شِیث ۸۰۷ سال دیگر زندگی کرد و صاحب پسران و دخترانی شد.‏ ۸  بنابراین،‏ شِیث ۹۱۲ سال عمر کرد و بعد مرد.‏ ۹  اَنوش ۹۰ ساله بود که پسرش قینان به دنیا آمد.‏ ۱۰  بعد از تولّد قینان،‏ اَنوش ۸۱۵ سال دیگر زندگی کرد و صاحب پسران و دخترانی شد.‏ ۱۱  بنابراین،‏ اَنوش ۹۰۵ سال عمر کرد و بعد مرد.‏ ۱۲  قینان ۷۰ ساله بود که پسرش مَهَلَل‌ئیل به دنیا آمد.‏ ۱۳  بعد از تولّد مَهَلَل‌ئیل،‏ قینان ۸۴۰ سال دیگر زندگی کرد و صاحب پسران و دخترانی شد.‏ ۱۴  بنابراین،‏ قینان ۹۱۰ سال عمر کرد و بعد مرد.‏ ۱۵  مَهَلَل‌ئیل ۶۵ ساله بود که پسرش یارِد به دنیا آمد.‏ ۱۶  بعد از تولّد یارِد،‏ مَهَلَل‌ئیل ۸۳۰ سال دیگر زندگی کرد و صاحب پسران و دخترانی شد.‏ ۱۷  بنابراین،‏ مَهَلَل‌ئیل ۸۹۵ سال عمر کرد و بعد مرد.‏ ۱۸  یارِد ۱۶۲ ساله بود که پسرش خَنوخ به دنیا آمد.‏ ۱۹  بعد از تولّد خَنوخ،‏ یارِد ۸۰۰ سال دیگر زندگی کرد و صاحب پسران و دخترانی شد.‏ ۲۰  بنابراین،‏ یارِد ۹۶۲ سال عمر کرد و بعد مرد.‏ ۲۱  خَنوخ ۶۵ ساله بود که پسرش مَتوشالَح به دنیا آمد.‏ ۲۲  بعد از تولّد مَتوشالَح،‏ خَنوخ مثل گذشته ۳۰۰ سال دیگر با خدای حقیقی* راه رفت.‏* او طی آن مدت صاحب پسران و دخترانی شد.‏ ۲۳  بنابراین،‏ خَنوخ ۳۶۵ سال عمر کرد.‏ ۲۴  او همیشه با خدای حقیقی راه می‌رفت تا این که ناپدید شد،‏ چون خدا او را برداشت.‏* ۲۵  مَتوشالَح ۱۸۷ ساله بود که پسرش لَمِک به دنیا آمد.‏ ۲۶  بعد از تولّد لَمِک،‏ مَتوشالَح ۷۸۲ سال دیگر زندگی کرد و صاحب پسران و دخترانی شد.‏ ۲۷  بنابراین،‏ مَتوشالَح ۹۶۹ سال عمر کرد و بعد مرد.‏ ۲۸  لَمِک ۱۸۲ ساله بود که صاحب پسری شد.‏ ۲۹  او گفت:‏ «این پسر باعث آرامش ما می‌شود،‏ چون به کار سخت ما و زحمت دست‌هایمان بر روی این زمین که یَهُوَه لعنت کرده،‏ پایان می‌دهد.‏» به همین دلیل،‏ اسم پسرش را نوح* گذاشت.‏ ۳۰  بعد از تولّد نوح،‏ لَمِک ۵۹۵ سال دیگر زندگی کرد و صاحب پسران و دخترانی شد.‏ ۳۱  بنابراین،‏ لَمِک ۷۷۷ سال عمر کرد و بعد مرد.‏ ۳۲  بعد از این که نوح ۵۰۰ ساله شد،‏ پسرانش سام،‏ حام و یافِث به دنیا آمدند.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «کتاب تاریخچهٔ.‏»‏
یا:‏ «آدم؛‏ بشر.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «آن خدا»؛‏ رجوع به واژه‌نامه:‏ «خدای حقیقی.‏»‏
منظور این است که زندگی‌اش با خواست خدا هماهنگ بود.‏
ظاهراً یعنی خدا جان او را گرفت.‏
احتمالاً یعنی:‏ «فراغت؛‏ آرامش.‏»‏