پیدایش ۳۶‏:‏۱‏-‏۴۳

  • نسل عیسو ‏(‏۱-‏۳۰‏)‏

  • پادشاهان و شیخ‌های نسل اَدوم ‏(‏۳۱-‏۴۳‏)‏

۳۶  این است شجره‌نامهٔ* نسل عیسو یا همان اَدوم.‏ ۲  عیسو همسرانی از دختران کنعانی گرفت،‏ یعنی عاده،‏ دختر ایلونِ حیتّی؛‏ اُهولیبامه،‏ دختر عانه و نوهٔ صِبِعونِ حِوی؛‏ ۳  و بَسِمات،‏ دختر اسماعیل و خواهر نِبایوت.‏ ۴  عاده،‏ اِلیفاز را و بَسِمات،‏ رِعوئیل را برای عیسو به دنیا آوردند.‏ ۵  اُهولیبامه هم یِعوش،‏ یَعلام و قورَح را به دنیا آورد.‏ این‌ها پسران عیسو بودند که در سرزمین کنعان به دنیا آمدند.‏ ۶  بعد از آن عیسو زنان،‏ پسران،‏ دختران،‏ همهٔ اهل خانه،‏ همهٔ دام‌ها و حیواناتش و ثروتی را که در سرزمین کنعان به دست آورده بود،‏ برداشت و به سرزمینی رفت که با برادرش یعقوب فاصلهٔ زیادی داشت،‏ ۷  چون دارایی آن‌ها آنقدر زیاد شده بود که نمی‌توانستند کنار هم زندگی کنند و سرزمینی که در آن زندگی می‌کردند* جای کافی برای دام‌هایشان نداشت.‏ ۸  بنابراین عیسو در منطقهٔ کوهستانی سِعیر ساکن شد.‏ عیسو همان اَدوم است.‏ ۹  این است شجره‌نامهٔ نسل عیسو،‏ پدر اَدومیان که در منطقهٔ کوهستانی سِعیر زندگی می‌کنند.‏ ۱۰  پسران عیسو عبارت بودند از:‏ اِلیفاز از همسر او عاده و رِعوئیل از همسر دیگرش بَسِمات.‏ ۱۱  پسران اِلیفاز،‏ تیمان،‏ اومار،‏ صِفو،‏ جَعتام و قِناز بودند.‏ ۱۲  اِلیفاز،‏ پسر عیسو زنی دیگر* به نام تِمناع داشت که بعدها عَمالیق را برای او به دنیا آورد.‏ این‌ها نوه‌های* عاده زن عیسو بودند.‏ ۱۳  پسران رِعوئیل،‏ نَحَت،‏ زِراح،‏ شَمّه و مِزّه بودند.‏ این‌ها نوه‌های* بَسِمات زن عیسو بودند.‏ ۱۴  اُهولیبامه،‏ دختر عانه و نوهٔ صِبِعون و زن عیسو،‏ برای او یِعوش،‏ یَعلام و قورَح را به دنیا آورد.‏ ۱۵  این‌ها شیخ‌هایی* از نسل* عیسو هستند:‏ از پسران اِلیفاز که نخست‌زادهٔ عیسو بود:‏ تیمان،‏ اومار،‏ صِفو،‏ قِناز،‏ ۱۶  قورَح،‏ جَعتام و عَمالیق.‏ این‌ها شیخ‌های نسل اِلیفاز و نوه‌های* عاده در سرزمین اَدوم هستند.‏ ۱۷  این شیخ‌ها از پسران رِعوئیل،‏ پسر دیگر عیسو هستند:‏ نَحَت،‏ زِراح،‏ شَمّه و مِزّه.‏ این‌ها شیخ‌های نسل رِعوئیل و نوه‌های* بَسِمات،‏ زن عیسو در سرزمین اَدوم هستند.‏ ۱۸  این شیخ‌ها از پسران عیسو از زن او اُهولیبامه هستند:‏ یِعوش،‏ یَعلام و قورَح.‏ این‌ها شیخ‌های نسل اُهولیبامه،‏ دختر عانه و زن عیسو هستند.‏ ۱۹  تمام این شیخ‌ها از نسل عیسو که همان اَدوم است هستند.‏ ۲۰  این‌ها نسل* سِعیرِ حُری هستند که در آن سرزمین ساکن بودند:‏ لوطان،‏ شوبال،‏ صِبِعون،‏ عانه،‏ ۲۱  دیشون،‏ اِصِر و دیشان.‏ این‌ها شیخ‌های حُریان و نسل* سِعیر در سرزمین اَدوم هستند.‏ ۲۲  پسران لوطان،‏ حُری و هیمام بودند و تِمناع خواهر لوطان بود.‏ ۲۳  پسران شوبال،‏ عَلوان،‏ مَنَحَت،‏ عیبال،‏ شِفو و اونام بودند.‏ ۲۴  پسران صِبِعون،‏ اَیه و عانه بودند.‏ این همان عانه است که وقتی الاغان پدرش صِبِعون را چوپانی می‌کرد،‏ در بیابان چشمه‌های آب گرم پیدا کرد.‏ ۲۵  پسر عانه دیشون و دختر عانه اُهولیبامه بود.‏ ۲۶  پسران دیشون،‏ حِمدان،‏ اِشبان،‏ یِتران و کِران بودند.‏ ۲۷  پسران اِصِر،‏ بِلهان،‏ زَعَوان و عَقان بودند.‏ ۲۸  پسران دیشان،‏ عوص و اَران بودند.‏ ۲۹  این‌ها شیخ‌های حُری‌ها هستند:‏ لوطان،‏ شوبال،‏ صِبِعون،‏ عانه،‏ ۳۰  دیشون،‏ اِصِر و دیشان.‏ این‌ها شیخ‌های حُری‌ها در سرزمین سِعیر هستند.‏ ۳۱  قبل از این که کسی به عنوان پادشاه بر اسرائیلیان* حکمرانی کند،‏ این پادشاهان در سرزمین اَدوم حکمرانی می‌کردند:‏ ۳۲  بِلاع پسر بِعور در اَدوم حکمرانی کرد و اسم شهر او دینهابه بود.‏ ۳۳  وقتی بِلاع مرد،‏ یوباب پسر زِراح از اهالی بُصره،‏ به جای او پادشاه شد.‏ ۳۴  بعد از مرگ یوباب،‏ حوشام از سرزمین تیمانیان به جای او پادشاه شد.‏ ۳۵  بعد از مرگ حوشام،‏ حَدَد پسر بِداد که مِدیان را در منطقهٔ* موآب شکست داد،‏ به جای او پادشاه شد.‏ اسم شهر او عَویت بود.‏ ۳۶  بعد از مرگ حَدَد،‏ سَمله از اهالی مَسریقه به جای او پادشاه شد.‏ ۳۷  بعد از مرگ سَمله،‏ شائُل از اهالی رِحوبوتِ کنار رود،‏ به جای او پادشاه شد.‏ ۳۸  بعد از مرگ شائُل،‏ بَعَل‌حانان پسر عَکبور به جای او پادشاه شد.‏ ۳۹  وقتی بَعَل‌حانان پسر عَکبور مرد،‏ حَدَر به جای او پادشاه شد.‏ اسم شهر او فاعو بود و همسرش مِهیطَب‌ئیل نام داشت که دختر مَطرِد و نوهٔ میذاهَب بود.‏ ۴۰  این نام شیخ‌هایی است که از نسل عیسو بودند (‏اسم آن‌ها بر اساس اسم خاندان و محل زندگی‌شان آمده است)‏:‏ تِمناع،‏ عَلوِه،‏ یِتیت،‏ ۴۱  اُهولیبامه،‏ ایله،‏ فینون،‏ ۴۲  قِناز،‏ تیمان،‏ مِبصار،‏ ۴۳  مَجدی‌ئیل و عیرام.‏ این‌ها شیخ‌هایی هستند که از نسل عیسو،‏ پدر اَدومیان به وجود آمدند و هر کدام از آن‌ها اسم خودش را بر ناحیه‌ای که زندگی می‌کرد،‏ گذاشت.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «تاریخچهٔ.‏»‏
یا:‏ «مثل غریبه‌ها زندگی می‌کردند.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه:‏ «زنان ثانوی.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «پسران.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «پسران.‏»‏
شیخ،‏ رئیس طایفه بود.‏
تحت‌اللفظی:‏ «پسران.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «پسران.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «پسران.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «پسران.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «پسران.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «پسران اسرائیل.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «مزرعه.‏»‏