پیدایش ۱۰‏:‏۱‏-‏۳۲

  • پیدایش قوم‌ها ‏(‏۱-‏۳۲‏)‏

۱۰  این است شجره‌نامهٔ* نسل‌های پسران نوح؛‏ یعنی سام،‏ حام و یافِث.‏ بعد از طوفان،‏ آن‌ها صاحب پسرانی شدند.‏ ۲  پسران یافِث،‏ جومِر،‏ ماجوج،‏ مَدای،‏ یاوان،‏ توبال،‏ ماشِک و تیراس بودند.‏ ۳  پسران جومِر،‏ اَشکِناز،‏ ریفات و توجَرمه بودند.‏ ۴  پسران یاوان،‏ اِلیشه،‏ تَرشیش،‏ کِتّیم و دودانیم بودند.‏ ۵  نوادگان آن‌ها به‌تدریج در جزیره‌ها* پخش شدند و مطابق زبان،‏ طایفه و قوم خود در سرزمین‌هایشان ساکن شدند.‏ ۶  پسران حام،‏ کوش،‏ مِصرایِم،‏ فوط و کنعان بودند.‏ ۷  پسران کوش،‏ سِبا،‏ حَویله،‏ سَبته،‏ رَعَمه و سَبتِکا بودند.‏ پسران رَعَمه،‏ شِبا و دِدان بودند.‏ ۸  کوش پدر نِمرود هم بود که اولین جنگجوی قدرتمند روی زمین شد.‏ ۹  او شکارچی* قدرتمندی شد و مخالف یَهُوَه بود.‏ به همین دلیل،‏ این اصطلاح بین مردم رایج شده است:‏ «مثل نِمرود؛‏ شکارچی قدرتمند و مخالف یَهُوَه.‏» ۱۰  اولین شهرهای قلمروی پادشاهی او بابِل،‏ اِرِک،‏ اَکَّد و کَلنه در سرزمین شِنعار بودند.‏ ۱۱  او از آن سرزمین به آشور رفت و در آنجا نِینَوا،‏ رِحوبوت‌عیر،‏ کالَح ۱۲  و ریسِن را که بین نِینَوا و کالَح بود،‏ بنا کرد؛‏ این همان شهر بزرگ است.‏* ۱۳  این‌ها نسل مِصرایِم بودند:‏ لودیم،‏ عَنامیم،‏ لِهابیم،‏ نَفتوحیم،‏ ۱۴  فَتروسیم،‏ کَسلوحیم (‏که فِلیسطی‌ها* از این نسل آمدند)‏ و کَفتوریم.‏ ۱۵  پسر اول کنعان صیدون بود و پسر دیگرش،‏ حیت بود.‏ ۱۶  به علاوه از کنعان این طایفه‌ها به وجود آمدند:‏ یِبوسیان،‏ اَموریان،‏ جِرجاشیان،‏ ۱۷  حِویان،‏ عَرقیان،‏ سینیان،‏ ۱۸  اَروادیان،‏ صِماریان و حَماتیان.‏ پس از آن،‏ طایفه‌های کنعانیان پراکنده شدند.‏ ۱۹  مرز سرزمین کنعانیان از صیدون* تا جِرار در نزدیکی غزه،‏ و از طرف دیگر تا سُدوم،‏ غَموره،‏ اَدمه و صِبوئیم در نزدیکی لاشَع می‌رسید.‏ ۲۰  بنابراین،‏ این‌ها نسل‌های حام مطابق طایفه،‏ زبان،‏ سرزمین و قوم‌هایشان بودند.‏ ۲۱  سام هم که جد همهٔ پسران عِبِر و برادر کوچک‌تر* یافِث بود،‏ فرزندانی داشت.‏ ۲۲  پسران سام،‏ عیلام،‏ آشور،‏ اَرفَکشاد،‏ لود و اَرام بودند.‏ ۲۳  پسران اَرام،‏ عوص،‏ حول،‏ جاتِر و ماش بودند.‏ ۲۴  اَرفَکشاد پدر شالَح و شالَح پدر عِبِر بود.‏ ۲۵  عِبِر دو پسر داشت.‏ اسم یکی فِلِج* بود،‏ چون در روزگار او مردم پراکنده شدند.‏* اسم برادرش هم یُقطان بود.‏ ۲۶  یُقطان پدر اَلموداد،‏ شِلِف،‏ حَضَرمَوِت،‏ یارَح،‏ ۲۷  هَدورام،‏ اوزال،‏ دِقله،‏ ۲۸  عوبال،‏ اَبیمائیل،‏ شِبا،‏ ۲۹  اوفیر،‏ حَویله و یوباب بود.‏ همهٔ این‌ها پسران یُقطان بودند.‏ ۳۰  محل سکونت آن‌ها از میشا تا سِفار بود که منطقه‌ای کوهستانی در مشرق‌زمین است.‏ ۳۱  این‌ها نسل‌های سام مطابق طایفه،‏ زبان،‏ سرزمین و قوم‌هایشان بودند.‏ ۳۲  بنابراین،‏ همهٔ این‌ها نسل‌های پسران نوح مطابق خاندان و قوم‌هایشان بودند.‏ آن‌ها بعد از طوفان در سراسر زمین پخش شدند و قوم‌های زمین از نوادگان آن‌ها به وجود آمدند.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «تاریخچه.‏»‏
یا:‏ «سرزمین‌های ساحلی.‏»‏
یا:‏ «جنگجو.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «این‌ها مجموعاً همان شهر بزرگ را تشکیل می‌دهند.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
همان صِیدا.‏
یا احتمالاً:‏ «بزرگ‌تر؛‏» مشخص نیست که سام بزرگ‌تر بود یا یافِث.‏
یعنی:‏ «تقسیم؛‏ جداسازی.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «زمین تقسیم شد.‏»‏