مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتاب پیدایش

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • آفرینش آسمان‌ها و زمین ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • شش روز آماده‌سازی زمین ‏(‏۳-‏۳۱‏)‏

   • روز اول:‏ روشنایی؛‏ روز و شب ‏(‏۳-‏۵‏)‏

   • روز دوم:‏ فضای بین آب‌ها ‏(‏۶-‏۸‏)‏

   • روز سوم:‏ خشکی و گیاهان ‏(‏۹-‏۱۳‏)‏

   • روز چهارم:‏ نورافشان‌ها در آسمان ‏(‏۱۴-‏۱۹‏)‏

   • روز پنجم:‏ ماهیان و پرندگان ‏(‏۲۰-‏۲۳‏)‏

   • روز ششم:‏ حیوانات زمین و انسان‌ها ‏(‏۲۴-‏۳۱‏)‏

 • ۲

  • خدا در روز هفتم از کارش فارغ می‌شود ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • یَهُوَه خدا،‏ آفرینندهٔ آسمان و زمین ‏(‏۴‏)‏

  • مرد و زن در باغ عدن ‏(‏۵-‏۲۵‏)‏

   • آدم از خاک ساخته می‌شود ‏(‏۷‏)‏

   • درخت ممنوعهٔ شناخت خوب و بد ‏(‏۱۵-‏۱۷‏)‏

   • آفرینش زن ‏(‏۱۸-‏۲۵‏)‏

 • ۳

  • منشأ گناه انسان ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

  • یَهُوَه سرکشان را داوری می‌کند ‏(‏۱۴-‏۲۴‏)‏

   • پیشگویی دربارهٔ نسل زن ‏(‏۱۵‏)‏

   • بیرون راندن انسان از باغ عدن ‏(‏۲۳،‏ ۲۴‏)‏

 • ۴

 • ۵

  • از آدم تا نوح ‏(‏۱-‏۳۲‏)‏

   • آدم صاحب پسران و دخترانی می‌شود ‏(‏۴‏)‏

   • خَنوخ با خدا راه می‌رفت ‏(‏۲۱-‏۲۴‏)‏

 • ۶

  • پسران خدا،‏ هر دختر یا زنی را که می‌خواهند به همسری می‌گیرند ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • مردان غول‌پیکر به دنیا می‌آیند ‏(‏۴‏)‏

  • شرارت انسان‌ها یَهُوَه را غمگین می‌کند ‏(‏۵-‏۸‏)‏

  • مسئولیت ساختن کشتی به نوح داده می‌شود ‏(‏۹-‏۱۶‏)‏

  • خدا آمدن توفان را اعلام می‌کند ‏(‏۱۷-‏۲۲‏)‏

 • ۷

 • ۸

  • فروکش کردن آب ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

   • فرستادن کبوتر ‏(‏۸-‏۱۲‏)‏

  • خارج شدن از کشتی ‏(‏۱۵-‏۱۹‏)‏

  • وعدهٔ خدا دربارهٔ زمین ‏(‏۲۰-‏۲۲‏)‏

 • ۹

  • فرمان‌هایی به همهٔ انسان‌ها ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • عهد رنگین‌کمان ‏(‏۸-‏۱۷‏)‏

  • پیشگویی‌هایی دربارهٔ نسل نوح ‏(‏۱۸-‏۲۹‏)‏

 • ۱۰

  • پیدایش قوم‌ها ‏(‏۱-‏۳۲‏)‏

 • ۱۱

  • برج بابِل ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • یَهُوَه کاری می‌کند که مردم زمین به یک زبان صحبت نکنند ‏(‏۵-‏۹‏)‏

  • از سام تا اَبرام ‏(‏۱۰-‏۳۲‏)‏

   • خانوادهٔ تارَح ‏(‏۲۷‏)‏

   • اَبرام اور را ترک می‌کند ‏(‏۳۱‏)‏

 • ۱۲

  • اَبرام از حَران راهی کَنعان می‌شود ‏(‏۱-‏۹‏)‏

   • وعدهٔ خدا به اَبرام ‏(‏۷‏)‏

  • اَبرام و سارای در مصر ‏(‏۱۰-‏۲۰‏)‏

 • ۱۳

  • بازگشت اَبرام به کَنعان ‏(‏۱-‏۴)‏

  • جدا شدن اَبرام و لوط از همدیگر ‏(‏۵-‏۱۳‏)‏

  • تکرار وعدهٔ خدا به اَبرام ‏(‏۱۴-‏۱۸‏)‏

 • ۱۴

  • اَبرام لوط را نجات می‌دهد ‏(‏۱-‏۱۶‏)‏

  • مِلکیصِدِق برای اَبرام برکت می‌خواهد ‏(‏۱۷-‏۲۴‏)‏

 • ۱۵

  • عهد یَهُوَه با اَبرام ‏(‏۱-‏۲۱‏)‏

   • پیشگویی ۴۰۰ سال ظلم و بردگی ‏(‏۱۳‏)‏

   • تکرار وعدهٔ خدا به اَبرام ‏(‏۱۸-‏۲۱‏)‏

 • ۱۶

  • هاجَر و اسماعیل ‏(‏۱-‏۱۶‏)‏

 • ۱۷

  • ابراهیم پدر قوم‌های زیاد خواهد شد ‏(‏۱-‏۸‏)‏

   • تغییر نام اَبرام به ابراهیم ‏(‏۵‏)‏

  • عهد ختنه ‏(‏۹-‏۱۴‏)‏

  • تغییر نام سارای به سارا ‏(‏۱۵-‏۱۷‏)‏

  • وعدهٔ تولّد پسری به نام اسحاق ‏(‏۱۸-‏۲۷‏)‏

 • ۱۸

  • ملاقات سه فرشته با ابراهیم ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • پسری به سارا وعده داده می‌شود؛‏ سارا می‌خندد ‏(‏۹-‏۱۵‏)‏

  • التماس ابراهیم به خاطر سُدوم ‏(‏۱۶-‏۳۳‏)‏

 • ۱۹

  • فرشتگان به دیدن لوط می‌روند ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • لوط و خانواده‌اش ترغیب می‌شوند که شهرشان را ترک کنند ‏(‏۱۲-‏۲۲‏)‏

  • نابودی سُدوم و غَموره ‏(‏۲۳-‏۲۹‏)‏

   • زن لوط به ستون نمک تبدیل می‌شود ‏(‏۲۶‏)‏

  • لوط و دخترانش ‏(‏۳۰-‏۳۸‏)‏

   • پیدایش قوم‌های موآبیان و عَمّونیان ‏(‏۳۷،‏ ۳۸‏)‏

 • ۲۰

  • نجات سارا از دست اَبیمِلِک ‏(‏۱-‏۱۸‏)‏

 • ۲۱

  • تولّد اسحاق ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • اسماعیل اسحاق را مسخره می‌کند ‏(‏۸،‏ ۹‏)‏

  • ابراهیم،‏ هاجَر و اسماعیل را روانه می‌کند ‏(‏۱۰-‏۲۱‏)‏

  • عهد ابراهیم با اَبیمِلِک ‏(‏۲۲-‏۳۴‏)‏

 • ۲۲

  • ابراهیم باید اسحاق را قربانی کند ‏(‏۱-‏۱۹‏)‏

   • برکت از طریق نسل ابراهیم ‏(‏۱۵-‏۱۸‏)‏

  • خانوادهٔ رِبِکا ‏(‏۲۰-‏۲۴‏)‏

 • ۲۳

  • مرگ سارا و مکان خاکسپاری‌اش ‏(‏۱-‏۲۰‏)‏

 • ۲۴

  • جستجوی همسر برای اسحاق ‏(‏۱-‏۵۸‏)‏

  • رِبِکا به ملاقات اسحاق می‌رود ‏(‏۵۹-‏۶۷‏)‏

 • ۲۵

  • ابراهیم دوباره ازدواج می‌کند ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • مرگ ابراهیم ‏(‏۷-‏۱۱‏)‏

  • پسران اسماعیل ‏(‏۱۲-‏۱۸‏)‏

  • تولّد یعقوب و عیسو ‏(‏۱۹-‏۲۶‏)‏

  • عیسو حق نخست‌زادگی‌اش را می‌فروشد ‏(‏۲۷-‏۳۴‏)‏

 • ۲۶

  • اسحاق و رِبِکا در جِرار ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

   • تکرار وعدهٔ خدا به اسحاق ‏(‏۳-‏۵‏)‏

  • اختلاف بر سر چاه‌ها ‏(‏۱۲-‏۲۵‏)‏

  • عهد اسحاق با اَبیمِلِک ‏(‏۲۶-‏۳۳‏)‏

  • دو زن حیتّیِ عیسو ‏(‏۳۴،‏ ۳۵‏)‏

 • ۲۷

  • برکت اسحاق نصیب یعقوب می‌شود ‏(‏۱-‏۲۹‏)‏

  • عیسو از پدرش برکت می‌خواهد،‏ ولی از عملش پشیمان نیست ‏(‏۳۰-‏۴۰‏)‏

  • دشمنی عیسو با یعقوب ‏(‏۴۱-‏۴۶‏)‏

 • ۲۸

  • اسحاق یعقوب را به فَدّان‌اَرام می‌فرستد ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • خواب یعقوب در بیت‌ئیل ‏(‏۱۰-‏۲۲‏)‏

   • تکرار وعدهٔ خدا به یعقوب ‏(‏۱۳-‏۱۵‏)‏

 • ۲۹

  • ملاقات یعقوب با راحیل ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

  • یعقوب عاشق راحیل می‌شود ‏(‏۱۵-‏۲۰‏)‏

  • ازدواج یعقوب با لیه و راحیل ‏(‏۲۱-‏۲۹‏)‏

  • چهار پسر یعقوب از لیه:‏ رِئوبین،‏ شَمعون،‏ لاوی و یهودا ‏(‏۳۰-‏۳۵‏)‏

 • ۳۰

  • بِلهه،‏ دان و نَفتالی را به دنیا می‌آورد ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • زِلفه،‏ جاد و اَشیر را به دنیا می‌آورد ‏(‏۹-‏۱۳‏)‏

  • لیه،‏ یِساکار و زِبولون را به دنیا می‌آورد ‏(‏۱۴-‏۲۱‏)‏

  • راحیل،‏ یوسِف را به دنیا می‌آورد ‏(‏۲۲-‏۲۴‏)‏

  • گله‌های یعقوب بیشتر می‌شوند ‏(‏۲۵-‏۴۳‏)‏

 • ۳۱

  • یعقوب مخفیانه راهی کَنعان می‌شود ‏(‏۱-‏۱۸‏)‏

  • لابان یعقوب را تعقیب می‌کند ‏(‏۱۹-‏۳۵‏)‏

  • عهد یعقوب با لابان ‏(‏۳۶-‏۵۵‏)‏

 • ۳۲

  • ملاقات فرشتگان با یعقوب ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • یعقوب برای دیدن عیسو آماده می‌شود ‏(‏۳-‏۲۳‏)‏

  • کشتی یعقوب با فرشته ‏(‏۲۴-‏۳۲‏)‏

   • تغییر نام یعقوب به اسرائیل ‏(‏۲۸‏)‏

 • ۳۳

  • ملاقات یعقوب و عیسو ‏(‏۱-‏۱۶‏)‏

  • سفر یعقوب به شِکیم ‏(‏۱۷-‏۲۰‏)‏

 • ۳۴

  • تجاوز به دینه ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • فریبکاری پسران یعقوب ‏(‏۱۳-‏۳۱‏)‏

 • ۳۵

  • یعقوب بت‌ها را دفن می‌کند ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • بازگشت یعقوب به بیت‌ئیل ‏(‏۵-‏۱۵‏)‏

  • تولّد بنیامین و مرگ راحیل ‏(‏۱۶-‏۲۰‏)‏

  • ۱۲ پسر اسرائیل ‏(‏۲۱-‏۲۶‏)‏

  • مرگ اسحاق ‏(‏۲۷-‏۲۹‏)‏

 • ۳۶

  • نسل عیسو ‏(‏۱-‏۳۰‏)‏

  • پادشاهان و شیخ‌های نسل اَدوم ‏(‏۳۱-‏۴۳‏)‏

 • ۳۷

  • خواب‌های یوسِف ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • یوسِف و برادران حسودش ‏(‏۱۲-‏۲۴‏)‏

  • یوسِف به بردگی فروخته می‌شود ‏(‏۲۵-‏۳۶‏)‏

 • ۳۸

  • یهودا و تامار ‏(‏۱-‏۳۰‏)‏

 • ۳۹

  • یوسِف در خانهٔ فوتیفار ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • ایستادگی یوسِف در برابر همسر فوتیفار ‏(‏۷-‏۲۰‏)‏

  • یوسِف در زندان ‏(‏۲۱-‏۲۳‏)‏

 • ۴۰

  • یوسِف خواب‌های زندانیان را تعبیر می‌کند ‏(‏۱-‏۱۹‏)‏

   • ‏‹خدا خواب‌ها را تعبیر می‌کند› ‏(‏۸‏)‏

  • جشن تولّد فرعون ‏(‏۲۰-‏۲۳‏)‏

 • ۴۱

  • یوسِف خواب‌های فرعون را تعبیر می‌کند ‏(‏۱-‏۳۶‏)‏

  • فرعون به یوسِف یک مقام مهم می‌دهد ‏(‏۳۷-‏۴۶‏)‏

  • نظارت یوسِف بر آذوقه ‏(‏۴۶-‏۵۷‏)‏

 • ۴۲

  • برادران یوسِف به مصر می‌روند ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • یوسِف برادرانش را می‌بیند و آن‌ها را امتحان می‌کند ‏(‏۵-‏۲۵‏)‏

  • بازگشت برادران یوسِف پیش یعقوب ‏(‏۲۶-‏۳۸‏)‏

 • ۴۳

  • سفر دوم برادران یوسِف به مصر همراه بنیامین ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

  • یوسِف دوباره برادرانش را می‌بیند ‏(‏۱۵-‏۲۳‏)‏

  • مهمانی یوسِف برای برادرانش ‏(‏۲۴-‏۳۴‏)‏

 • ۴۴

  • جام نقره‌ای یوسِف در کیسهٔ بنیامین ‏(‏۱-‏۱۷‏)‏

  • التماس یهودا به خاطر بنیامین ‏(‏۱۸-‏۳۴‏)‏

 • ۴۵

  • یوسِف هویتش را فاش می‌کند ‏(‏۱-‏۱۵‏)‏

  • برادران یوسِف پیش یعقوب برمی‌گردند تا او را به مصر ببرند ‏(‏۱۶-‏۲۸‏)‏

 • ۴۶

  • یعقوب و خانواده‌اش به مصر می‌روند ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • نام کسانی که به مصر رفتند ‏(‏۸-‏۲۷‏)‏

  • ملاقات یوسِف با یعقوب در جوشِن ‏(‏۲۸-‏۳۴‏)‏

 • ۴۷

  • ملاقات یعقوب با فرعون ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • یوسِف کار نظارت را با دوراندیشی انجام می‌دهد ‏(‏۱۳-‏۲۶‏)‏

  • اسرائیل در جوشِن مستقر می‌شود ‏(‏۲۷-‏۳۱‏)‏

 • ۴۸

  • یعقوب برای دو پسر یوسِف برکت می‌خواهد ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • اِفرایِم بیشتر برکت می‌گیرد ‏(‏۱۳-‏۲۲‏)‏

 • ۴۹

  • پیشگویی یعقوب در بستر مرگش ‏(‏۱-‏۲۸‏)‏

   • شیلوه از نسل یهودا خواهد آمد ‏(‏۱۰‏)‏

  • وصیت یعقوب برای خاکسپاری‌اش ‏(‏۲۹-‏۳۲‏)‏

  • مرگ یعقوب ‏(‏۳۳‏)‏

 • ۵۰

  • یوسِف یعقوب را در کَنعان دفن می‌کند ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

  • یوسِف به برادرانش اطمینان می‌دهد که آن‌ها را بخشیده است ‏(‏۱۵-‏۲۱‏)‏

  • روزهای آخر عمر یوسِف؛‏ مرگ او ‏(‏۲۲-‏۲۶‏)‏

   • فرمان یوسِف دربارهٔ استخوان‌هایش ‏(‏۲۵‏)‏