پيدايش ۵‏:‏۱‏-‏۳۲

  • از آدم تا نوح ‏(‏۱-‏۳۲‏)‏

    • آدم صاحب پسران و دخترانی می‌شود ‏(‏۴‏)‏

    • خَنوخ با خدا راه می‌رفت ‏(‏۲۱-‏۲۴‏)‏

۵  اين است شجره‌نامهٔ* نسل آدم.‏ خدا در روزی كه آدم را آفريد،‏ او را شبيه خود آفريد.‏ ۲  خدا انسان را مرد و زن آفريد.‏ در روزی كه آفريده شدند،‏ خدا آن‌ها را بركت داد و انسان* ناميد.‏ ۳  وقتی آدم ۱۳۰ سال داشت،‏ صاحب پسری شد كه شبيه او و به صورت او بود.‏ آدم اسم او را شِيث گذاشت.‏ ۴  بعد از تولّد شِيث،‏ آدم ۸۰۰ سال ديگر زندگی كرد و صاحب پسران و دخترانی شد.‏ ۵  بنابراين،‏ آدم ۹۳۰ سال عمر كرد و بعد مرد.‏ ۶  شِيث ۱۰۵ ساله بود كه پسرش اَنوش به دنيا آمد.‏ ۷  بعد از تولّد اَنوش،‏ شِيث ۸۰۷ سال ديگر زندگی كرد و صاحب پسران و دخترانی شد.‏ ۸  بنابراين،‏ شِيث ۹۱۲ سال عمر كرد و بعد مرد.‏ ۹  اَنوش ۹۰ ساله بود كه پسرش قينان به دنيا آمد.‏ ۱۰  بعد از تولّد قينان،‏ اَنوش ۸۱۵ سال ديگر زندگی كرد و صاحب پسران و دخترانی شد.‏ ۱۱  بنابراين،‏ اَنوش ۹۰۵ سال عمر كرد و بعد مرد.‏ ۱۲  قينان ۷۰ ساله بود كه پسرش مَهَلَل‌ئيل به دنيا آمد.‏ ۱۳  بعد از تولّد مَهَلَل‌ئيل،‏ قينان ۸۴۰ سال ديگر زندگی كرد و صاحب پسران و دخترانی شد.‏ ۱۴  بنابراين،‏ قينان ۹۱۰ سال عمر كرد و بعد مرد.‏ ۱۵  مَهَلَل‌ئيل ۶۵ ساله بود كه پسرش يارِد به دنيا آمد.‏ ۱۶  بعد از تولّد يارِد،‏ مَهَلَل‌ئيل ۸۳۰ سال ديگر زندگی كرد و صاحب پسران و دخترانی شد.‏ ۱۷  بنابراين،‏ مَهَلَل‌ئيل ۸۹۵ سال عمر كرد و بعد مرد.‏ ۱۸  يارِد ۱۶۲ ساله بود كه پسرش خَنوخ به دنيا آمد.‏ ۱۹  بعد از تولّد خَنوخ،‏ يارِد ۸۰۰ سال ديگر زندگی كرد و صاحب پسران و دخترانی شد.‏ ۲۰  بنابراين،‏ يارِد ۹۶۲ سال عمر كرد و بعد مرد.‏ ۲۱  خَنوخ ۶۵ ساله بود كه پسرش مَتوشالَح به دنيا آمد.‏ ۲۲  بعد از تولّد مَتوشالَح،‏ خَنوخ مثل گذشته ۳۰۰ سال ديگر با خدای حقيقی* راه رفت.‏* او طی آن مدت صاحب پسران و دخترانی شد.‏ ۲۳  بنابراين،‏ خَنوخ ۳۶۵ سال عمر كرد.‏ ۲۴  او هميشه با خدای حقيقی راه می‌رفت تا اين كه ناپديد شد،‏ چون خدا او را برداشت.‏* ۲۵  مَتوشالَح ۱۸۷ ساله بود كه پسرش لَمِک به دنيا آمد.‏ ۲۶  بعد از تولّد لَمِک،‏ مَتوشالَح ۷۸۲ سال ديگر زندگی كرد و صاحب پسران و دخترانی شد.‏ ۲۷  بنابراين،‏ مَتوشالَح ۹۶۹ سال عمر كرد و بعد مرد.‏ ۲۸  لَمِک ۱۸۲ ساله بود كه صاحب پسری شد.‏ ۲۹  او گفت:‏ «اين پسر باعث آرامش ما می‌شود،‏ چون به كار سخت ما و زحمت دست‌هايمان بر روی اين زمين كه يَهُوَه لعنت كرده،‏ پايان می‌دهد.‏» به همين دليل،‏ اسم پسرش را نوح* گذاشت.‏ ۳۰  بعد از تولّد نوح،‏ لَمِک ۵۹۵ سال ديگر زندگی كرد و صاحب پسران و دخترانی شد.‏ ۳۱  بنابراين،‏ لَمِک ۷۷۷ سال عمر كرد و بعد مرد.‏ ۳۲  بعد از اين كه نوح ۵۰۰ ساله شد،‏ پسرانش سام،‏ حام و يافِث به دنيا آمدند.‏

پاورقی‌ها

يا:‏ «كتاب تاريخچهٔ.‏»‏
يا:‏ «آدم؛‏ بشر.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «آن خدا»؛‏ رجوع به واژه‌نامه:‏ «خدای حقيقی.‏»‏
منظور اين است كه زندگی‌اش با خواست خدا هماهنگ بود.‏
ظاهراً يعنی خدا جان او را گرفت.‏
احتمالاً يعنی:‏ «فراغت؛‏ آرامش.‏»‏