پيدايش ۱۷‏:‏۱‏-‏۲۷

  • ابراهيم پدر قوم‌های زياد خواهد شد ‏(‏۱-‏۸‏)‏

    • تغيير نام اَبرام به ابراهيم ‏(‏۵‏)‏

  • عهد ختنه ‏(‏۹-‏۱۴‏)‏

  • تغيير نام سارای به سارا ‏(‏۱۵-‏۱۷‏)‏

  • وعدهٔ تولّد پسری به نام اسحاق ‏(‏۱۸-‏۲۷‏)‏

۱۷  وقتی اَبرام ۹۹ ساله بود،‏ يَهُوَه به او ظاهر شد و گفت:‏ «من خدای قادر مطلق هستم.‏ هميشه در راه من قدم بردار* و بی‌عيب باش.‏ ۲  من عهدی را كه با تو بسته‌ام،‏ حفظ می‌كنم و نسل تو را بسيار زياد می‌كنم.‏»‏ ۳  بعد اَبرام به خاک افتاد و پيشانی‌اش را بر زمين گذاشت.‏ خدا به صحبت با او ادامه داد و گفت:‏ ۴  ‏«من اين عهد را با تو بسته‌ام و تو بدون شک پدر قوم‌های زياد می‌شوی.‏ ۵  نام تو ديگر اَبرام* نيست،‏ بلكه ابراهيم* است،‏ چون تو را پدر قوم‌های زيادی می‌كنم.‏ ۶  تو را بسيار بارور می‌كنم و از نسل تو قوم‌های زيادی به وجود می‌آورم و پادشاهانی از نسل تو خواهند آمد.‏ ۷  ‏«من به عهدم با تو و نوادگانت،‏* در طی نسل‌های آينده وفا می‌كنم.‏ اين عهد،‏ عهدی جاودانی است و بر طبق آن،‏ من خدای تو و خدای نوادگانت* خواهم بود.‏ ۸  همين طور سرزمينی را كه در آن غريب هستيد،‏ يعنی تمام سرزمين كَنعان را برای هميشه به تو و نسل* تو می‌دهم و من خدای آن‌ها خواهم بود.‏»‏ ۹  خدا همين طور به ابراهيم گفت:‏ «تو هم بايد عهد مرا نگه داری؛‏ نوادگانت* هم بايد در طی نسل‌های آينده عهد مرا نگه دارند.‏ ۱۰  اين است عهد من با تو و نوادگانت* كه بايد به آن وفا كنيد:‏ همهٔ پسران و مردان شما بايد ختنه شوند.‏ ۱۱  ختنه* نشانهٔ عهدی خواهد بود كه بين من و شماست.‏ ۱۲  طی نسل‌های آينده،‏ همهٔ پسران هشت روزهٔ شما بايد ختنه شوند؛‏ يعنی همهٔ پسرانی كه در خانهٔ تو به دنيا می‌آيند،‏ همين طور همهٔ پسران و مردانی كه از نسل* تو نيستند و از بيگانگان خريده شده‌اند،‏ بايد ختنه شوند.‏ ۱۳  هر پسری كه در خانهٔ تو به دنيا بيايد و هر مردی كه خريده شود،‏ بايد ختنه شود.‏ اين عهد من كه نشانه‌اش بر بدن شماست،‏ عهدی جاودانی خواهد بود.‏ ۱۴  هر پسر يا مردی كه ختنه نشود،‏ بايد كشته شود،‏* چون او عهد مرا شكسته است.‏»‏ ۱۵  بعد خدا به ابراهيم گفت:‏ «در مورد همسرت سارای هم ديگر نبايد او را سارای* صدا كنی،‏ چون اسم او از اين به بعد سارا* خواهد بود.‏ ۱۶  من به او بركت می‌دهم و از طريق او به تو پسری خواهم داد.‏ من به سارا بركت می‌دهم؛‏ او مادر قوم‌ها و پادشاهان بسيار می‌شود.‏» ۱۷  ابراهيم به خاک افتاد و سر بر زمين گذاشت.‏ او خنديد و در دل خود گفت:‏ «آيا يک مرد ۱۰۰ ساله می‌تواند بچه‌دار شود؟‏ آيا سارا كه زنی ۹۰ ساله است،‏ می‌تواند فرزندی به دنيا آورد؟‏»‏ ۱۸  بعد ابراهيم به خدای حقيقی گفت:‏ «ای خدای من،‏ به پسرم اسماعيل بركت بده!‏» ۱۹  خدا گفت:‏ «مطمئن باش كه همسرت سارا برايت پسری به دنيا می‌آورد و بايد اسم او را اسحاق* بگذاری.‏ من عهدم را با او حفظ می‌كنم.‏ اين عهد،‏ عهدی جاودانی برای او و نسلش* خواهد بود.‏ ۲۰  در رابطه با اسماعيل هم درخواست تو را برآورده می‌كنم.‏ من او را بركت می‌دهم و بارور می‌كنم و نسلش را بسيار زياد می‌كنم.‏ او صاحب ۱۲ پسر خواهد شد كه رئيس خواهند بود و من از او قومی بزرگ به وجود می‌آورم.‏ ۲۱  اما عهدم را با اسحاق حفظ می‌كنم كه سارا او را سال بعد در همين موقع برای تو به دنيا می‌آورد.‏»‏ ۲۲  خدا بعد از اين كه گفتگويش با ابراهيم تمام شد،‏ از پيش او رفت.‏ ۲۳  بعد ابراهيم پسرش اسماعيل و تمام پسران و مردانی را كه در خانهٔ او به دنيا آمده بودند و همهٔ مردانی را كه خريده بود،‏ ختنه كرد.‏ او در آن روز همان طور كه خدا به او گفته بود،‏ همهٔ پسران و مردانی را كه در خانه‌اش بودند،‏ ختنه كرد.‏ ۲۴  ابراهيم ۹۹ ساله بود كه ختنه شد.‏ ۲۵  پسر او اسماعيل هم ۱۳ ساله بود كه ختنه شد.‏ ۲۶  بنابراين،‏ ابراهيم و پسرش اسماعيل در همان روز ختنه شدند.‏ ۲۷  همچنين همهٔ پسران و مردانی كه در خانهٔ او بودند،‏ يعنی كسانی كه در خانهٔ او به دنيا آمده بودند يا از بيگانگان خريده شده بودند،‏ مثل ابراهيم ختنه شدند.‏

پاورقی‌ها

يا:‏ «طبق خواست من عمل كن.‏»‏
يعنی:‏ «پدر والا (‏جلال يافته)‏.‏»‏
يعنی:‏ «پدر جمعيت بسيار؛‏ پدر بسياری.‏»‏
يا:‏ «نسلت.‏»‏
يا:‏ «نسلت.‏»‏
يا:‏ «نوادگان.‏»‏
يا:‏ «نسلت.‏»‏
يا:‏ «نسلت.‏»‏
يا:‏ «شما بايد قُلفهٔ خود را ختنه كنيد.‏» قُلفه،‏ پوست سر آلت تناسلی مرد است.‏
يا:‏ «نوادگان.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «از قوم خود قطع شود.‏»‏
احتمالاً يعنی:‏ «ستيزه‌جو.‏»‏
يعنی:‏ «شاهدخت.‏»‏
يعنی:‏ «خنده.‏»‏
يا:‏ «نوادگان.‏»‏