يوحنا ۳‏:‏۱‏-‏۳۶

  • عيسی و نيقوديموس ‏(‏۱-‏۲۱‏)‏

    • تولّد دوباره ‏(‏۳-‏۸‏)‏

    • محبت خدا به مردم دنيا ‏(‏۱۶‏)‏

  • آخرين شهادت يحيی در مورد عيسی ‏(‏۲۲-‏۳۰‏)‏

  • آن كه از بالا می‌آيد ‏(‏۳۱-‏۳۶‏)‏

۳  يكی از فَريسيان،‏ به نام نيقوديموس كه از بزرگان يهود بود،‏ ۲  شب‌هنگام نزد عيسی آمد و گفت:‏ «ای استاد،‏* می‌دانيم تو معلّمی هستی كه از جانب خدا آمده است؛‏ زيرا كسی نمی‌تواند معجزاتی* كه تو به ظهور می‌رسانی،‏ انجام دهد،‏ مگر اين كه خدا با او باشد.‏» ۳  عيسی در جواب گفت:‏ «حقيقتاً به تو می‌گويم،‏ تا كسی دوباره* متولّد نشود،‏ نمی‌تواند پادشاهی خدا را ببيند.‏» ۴  نيقوديموس به او گفت:‏ «چطور ممكن است شخصی سالمند متولّد شود؟‏ مگر می‌تواند به رَحِم مادرش بازگردد و بار ديگر زاده شود؟‏» ۵  عيسی پاسخ داد:‏ «حقيقتاً به تو می‌گويم،‏ تا كسی از آب و روح متولّد نشود،‏ نمی‌تواند به پادشاهی خدا راه يابد.‏ ۶  آنچه از جسم زاده شده،‏ جسم است و آنچه از روح زاده شده،‏ روح.‏ ۷  تعجب مكن كه به تو گفتم،‏ شما بايد دوباره متولّد شويد.‏ ۸  باد* در جهتی كه می‌خواهد می‌وزد و تو آوای آن را می‌شنوی،‏ اما نمی‌دانی از كجا می‌آيد و به كجا می‌رود.‏ چنين است هر كه از روح زاده شده است.‏»‏ ۹  نيقوديموس در مقابل از او پرسيد:‏ «اين‌ها چگونه ممكن است؟‏» ۱۰  عيسی پاسخ داد:‏ «تو معلّم اسرائيليان هستی و اين چيزها را نمی‌دانی؟‏ ۱۱  حقيقتاً به تو می‌گويم،‏ ما آنچه می‌دانيم،‏ می‌گوييم و به آنچه ديده‌ايم،‏ شهادت می‌دهيم،‏ اما شما شهادتی را كه ما می‌دهيم،‏ نمی‌پذيريد.‏ ۱۲  من در مورد امور زمينی به شما گفتم و باور نمی‌كنيد،‏ پس اگر در مورد امور آسمانی به شما بگويم،‏ چگونه آن‌ها را باور خواهيد كرد؟‏ ۱۳  به علاوه،‏ هيچ انسانی به آسمان بالا نرفته است،‏ جز او كه از آسمان پايين آمده است؛‏ يعنی پسر انسان.‏ ۱۴  همان طور كه موسی مار را در بيابان بر تير بالا برد،‏* پسر انسان نيز بايد بالا برده شود ۱۵  تا هر كه به او ايمان آوَرَد،‏ زندگی جاودان يابد.‏ ۱۶  ‏«زيرا خدا آنقدر به مردم دنيا محبت داشت* كه پسر يگانهٔ خود را داد تا هر كه به او ايمان بورزد،‏ نابود نگردد،‏ بلكه زندگی جاودان يابد.‏ ۱۷  در واقع،‏ خدا پسر خود را به دنيا نفرستاد تا او مردم دنيا را محكوم كند،‏* بلكه فرستاد تا از طريق وی مردم دنيا نجات يابند.‏ ۱۸  هر كه به او ايمان بورزد،‏ محكوم نخواهد شد و هر كه به او ايمان نورزد،‏ هم‌اكنون محكوم شده است؛‏ زيرا به نام پسر يگانهٔ خدا ايمان نورزيده است.‏ ۱۹  مبنای داوری و محكوميت اين است كه نور به دنيا آمد،‏ اما مردم تاريكی را دوست داشتند نه نور را،‏ چون اعمال آنان شريرانه بود؛‏ ۲۰  زيرا هر كه اعمال زشت پيشه می‌كند،‏ از نور نفرت دارد و به سوی نور نمی‌آيد،‏ مبادا اعمالش برملا شود.‏ ۲۱  اما هر كه راستی را به جا می‌آورد،‏ به سوی نور می‌آيد تا آشكار شود كه اعمالش هماهنگ با خواست خداست.‏»‏ ۲۲  پس از آن،‏ عيسی و شاگردانش به آبادی‌های يهوديه رفتند.‏ او مدتی با آنان در آنجا ماند و تعميد می‌داد.‏* ۲۳  اما يحيی نيز در عِينون،‏ نزديک به سالِم تعميد می‌داد؛‏ زيرا در آنجا آب فراوان بود و مردم می‌آمدند و تعميد می‌گرفتند.‏ ۲۴  آن زمان يحيی هنوز به زندان انداخته نشده بود.‏ ۲۵  در آن روزها،‏ ميان شاگردان يحيی و فردی يهودی در خصوص آداب تطهير بحثی پيش آمد.‏ ۲۶  آنگاه آنان نزد يحيی آمدند و به او گفتند:‏ «استاد،‏* مردی كه با تو در آن سوی رود اردن بود و تو در مورد او شهادت دادی،‏ اكنون تعميد می‌دهد و همه نزد او می‌روند.‏» ۲۷  يحيی در پاسخ گفت:‏ «هيچ كس نمی‌تواند چيزی به دست آورد،‏ مگر اين كه از آسمان به او داده شده باشد.‏ ۲۸  شما خود شاهد هستيد كه گفتم،‏ من مسيح نيستم،‏ بلكه پيشاپيش او فرستاده شده‌ام.‏ ۲۹  عروس به داماد تعلّق دارد.‏ اما وقتی دوست داماد كنار داماد می‌ايستد و به سخنانش گوش می‌دهد،‏ از شنيدن صدای داماد بسيار شاد می‌شود.‏ پس شادی من نيز كامل شده است.‏ ۳۰  او بايد روزبه‌روز بزرگ‌تر شود و من كوچک‌تر.‏»‏ ۳۱  آن كه از بالا می‌آيد،‏ از همه بالاتر است.‏ اما آن كه از زمين است،‏ زمينی است و در مورد امور زمينی سخن می‌گويد.‏ آن كه از آسمان می‌آيد،‏ از همه بالاتر است.‏ ۳۲  او به آنچه ديده و شنيده است،‏ شهادت می‌دهد،‏ اما هيچ كس شهادت او را نمی‌پذيرد ۳۳  و هر كه شهادت او را می‌پذيرد،‏ بر اين كه خدا حقيقت را می‌گويد،‏ مهر تأييد زده است.‏ ۳۴  آن كه خدا فرستاد،‏ كلام خدا را می‌گويد؛‏ زيرا خدا در عطا كردن روح،‏ خساست به خرج نمی‌دهد.‏* ۳۵  پدر،‏ پسر را دوست دارد و همه چيز را به دست او سپرده است.‏ ۳۶  كسی كه به پسر ايمان می‌ورزد،‏ زندگی جاودان خواهد يافت؛‏ اما كسی كه از پسر نافرمانی می‌كند،‏ آن زندگی را نخواهد ديد،‏ بلكه غضب خدا بر او می‌ماند.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «رَبّی»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «رَبّی».‏
تحت‌اللفظی:‏ «نشانه‌هايی».‏
يا احتمالاً:‏ «از بالا».‏
به يونانی پنويْما؛‏ اين واژهٔ يونانی در انتهای اين آيه «روح» ترجمه شده است.‏
به اعداد ۲۱:‏۹ رجوع شود.‏
تحت‌اللفظی:‏ «به دنيا محبت داشت».‏
تحت‌اللفظی:‏ «او دنيا را محكوم كند».‏
ظاهراً اين تعميد زير نظر عيسی انجام می‌شد؛‏ با يوحنا ۴:‏۲ مقايسه شود.‏
تحت‌اللفظی:‏ «رَبّی»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «رَبّی».‏
يا:‏ «خدا روح را به ميزان معين عطا نمی‌كند».‏