يوحنا ۱۵‏:‏۱‏-‏۲۷

  • مَثَل تاک حقيقی ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • ابراز محبتی مسيح‌گونه ‏(‏۱۱-‏۱۷‏)‏

    • ‏«محبتی بزرگ‌تر از اين نيست» ‏(‏۱۳‏)‏

  • نفرت دنيا از شاگردان عيسی ‏(‏۱۸-‏۲۷‏)‏

۱۵  ‏«من تاک حقيقی هستم و پدرم باغبان است.‏ ۲  او هر شاخه‌ای را كه در من است،‏ ميوه نياوَرَد،‏ می‌بُرَد و هر شاخه‌ای را كه ميوه آوَرَد،‏ پاک می‌كند* تا ميوهٔ بيشتر آوَرَد.‏ ۳  شما هم‌اكنون نيز به خاطر كلامی كه به شما گفته‌ام،‏ پاک هستيد.‏ ۴  در اتحاد با من بمانيد و من در اتحاد با شما می‌مانم.‏ شاخه‌ای كه در تاک نماند،‏ به تنهايی نمی‌تواند ميوه آوَرَد؛‏ به همين گونه اگر شما نيز در اتحاد با من نمانيد،‏ نمی‌توانيد ميوه آوريد.‏ ۵  من آن تاک هستم و شما شاخه‌های آن.‏ كسی ميوهٔ بسيار می‌آوَرَد كه در اتحاد با من بماند و من در اتحاد با او؛‏ زيرا شما جدا از من به هيچ وجه نمی‌توانيد كاری انجام دهيد.‏ ۶  اگر كسی در اتحاد با من نماند،‏ همچون شاخه‌ای است كه دور انداخته می‌شود و خشک می‌گردد.‏ مردم چنين شاخه‌هايی را جمع كرده،‏ در آتش می‌افكنند و آن شاخه‌ها سوخته می‌شود.‏ ۷  اگر شما در اتحاد با من بمانيد و گفته‌های من در شما بماند،‏ هر آنچه می‌خواهيد درخواست كنيد و آن برای شما انجام خواهد شد.‏ ۸  پدر من اينچنين جلال می‌يابد كه شما پيوسته ميوهٔ فراوان آوريد و ثابت كنيد كه شاگرد من هستيد.‏ ۹  همان گونه كه پدر مرا دوست داشته است،‏ من نيز شما را دوست داشته‌ام.‏ در محبت من بمانيد.‏ ۱۰  اگر احكام مرا به جا آورديد،‏ در محبت من خواهيد ماند،‏ همان گونه كه من احكام پدر را به جا آورده‌ام و در محبت او می‌مانم.‏ ۱۱  ‏«اين‌ها را به شما گفته‌ام كه از شادی من برخوردار شويد و شادی‌تان كامل گردد.‏ ۱۲  حكم من اين است كه به يكديگر محبت كنيد،‏ همان گونه كه من به شما محبت كرده‌ام.‏ ۱۳  محبتی بزرگ‌تر از اين نيست كه كسی جان خود را برای دوستانش بدهد.‏ ۱۴  شما دوستان من هستيد اگر آنچه به شما حكم می‌كنم،‏ به جا آوريد.‏ ۱۵  من ديگر شما را غلام نمی‌خوانم؛‏ زيرا غلام نمی‌داند اربابش چه می‌كند.‏ اما من شما را دوست خوانده‌ام؛‏ زيرا شما را از هر آنچه از پدرم شنيده‌ام،‏ آگاه ساخته‌ام.‏ ۱۶  شما مرا برنگزيديد،‏ بلكه من شما را برگزيدم و گماشتم تا برويد و پيوسته ميوه آوريد؛‏ ميوه‌ای كه باقی بماند.‏ آنگاه هر آنچه از پدر به نام من بخواهيد،‏ آن را به شما خواهد داد.‏ ۱۷  ‏«اين چيزها را به شما حكم می‌كنم تا به يكديگر محبت كنيد.‏ ۱۸  اگر دنيا از شما نفرت داشته باشد،‏ بدانيد كه پيش از شما،‏ از من نفرت داشته است.‏ ۱۹  اگر شما به دنيا تعلّق داشتيد،‏ دنيا شما را دوست می‌داشت،‏* چون به آن تعلّق داشتيد.‏ حال كه به دنيا تعلّق نداريد،‏ بلكه من شما را از دنيا برگزيده‌ام،‏ دنيا از شما نفرت دارد.‏ ۲۰  اين سخنی را كه به شما گفتم،‏ به ياد داشته باشيد:‏ ‹غلام از ارباب خود بزرگ‌تر نيست.‏› اگر مرا آزار رساندند،‏ شما را نيز آزار خواهند رساند.‏ همچنين اگر كلام مرا به گوش گرفتند،‏ كلام شما را نيز به گوش خواهند گرفت.‏ ۲۱  اما به خاطر نام من است كه بر ضدّ شما چنين خواهند كرد؛‏ زيرا كسی را كه مرا فرستاد،‏ نمی‌شناسند.‏ ۲۲  اگر نيامده بودم و با آنان سخن نگفته بودم،‏ گناهی نمی‌داشتند؛‏ اما اكنون برای گناه خود عذری ندارند.‏ ۲۳  هر كه از من نفرت دارد،‏ از پدرم نيز نفرت دارد.‏ ۲۴  من در ميان ايشان كارهايی كردم كه كسی ديگر نكرده است.‏ اگر آن كارها را نكرده بودم،‏ گناهی نمی‌داشتند.‏ اما اكنون اين كارها را ديده‌اند و با اين حال،‏ هم از من نفرت دارند،‏ هم از پدرم.‏ ۲۵  اما اينچنين به وقوع پيوست تا كلامی كه در شريعتشان نوشته شده است،‏ به تحقق رسد كه می‌گويد:‏ ‹آنان بی‌دليل از من نفرت داشتند.‏› ۲۶  وقتی آن ياور* كه من آن را از سوی پدر برای شما می‌فرستم بيايد،‏ يعنی آن روح راستی كه از پدر می‌آيد،‏ همان در مورد من شهادت خواهد داد.‏ ۲۷  شما نيز چون از آغاز با من بوديد،‏ بايد در مورد من شهادت دهيد.‏

پاورقی‌ها

يا:‏ «هرس می‌كند».‏
به يونانی فيلِئو؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «محبت».‏
يا:‏ «تسلّی‌دهنده»؛‏ در اينجا به روح‌القدس شخصيت داده شده است.‏