يوحنا ۱۴‏:‏۱‏-‏۳۱

  • عيسی تنها راه نزديک شدن به پدر ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

    • ‏«من راه و حقيقت و حيات هستم» ‏(‏۶‏)‏

  • عيسی وعدهٔ روح‌القدس را می‌دهد ‏(‏۱۵-‏۳۱‏)‏

    • ‏«پدر از من بزرگ‌تر است» ‏(‏۲۸‏)‏

۱۴  ‏«اضطراب به دل خود راه مدهيد.‏ به خدا ايمان بورزيد و به من نيز ايمان بورزيد.‏ ۲  در خانهٔ پدر من مسكن* بسيار است.‏ اگر نبود به شما می‌گفتم.‏ اكنون می‌روم تا مكانی برای شما حاضر كنم.‏ ۳  همچنين هنگامی كه بروم و مكانی برای شما حاضر كنم،‏ بار ديگر باز خواهم گشت و شما را نزد خود خواهم پذيرفت تا جايی كه من هستم،‏ شما نيز باشيد.‏ ۴  جايی كه من می‌روم،‏ شما راهش را می‌دانيد.‏»‏ ۵  توما به او گفت:‏ «سَرور،‏ ما نمی‌دانيم كه به كجا می‌روی.‏ چطور می‌توانيم راهش را بدانيم؟‏»‏ ۶  عيسی به او گفت:‏ «من راه و حقيقت و حيات هستم.‏ هيچ كس جز از طريق من نزد پدر نمی‌آيد.‏ ۷  اگر شما مرا می‌شناختيد،‏ پدر مرا نيز می‌شناختيد؛‏ از اين پس،‏ شما او را می‌شناسيد و او را ديده‌ايد.‏»‏ ۸  فيليپُس به او گفت:‏ «سَرور،‏ پدر را به ما نشان بده و اين برای ما كافی است.‏»‏ ۹  عيسی به او گفت:‏ «فيليپُس،‏ من اين همه وقت با شما بوده‌ام و هنوز مرا نشناخته‌ای؟‏ هر كه مرا ديده است،‏ پدر را نيز ديده است.‏ پس چگونه است كه می‌گويی:‏ ‹پدر را به ما نشان بده›؟‏ ۱۰  آيا باور نداری كه من در اتحاد با پدر هستم و پدر در اتحاد با من است؟‏ آنچه به شما می‌گويم،‏ از خود نمی‌گويم،‏ بلكه پدر كه در اتحاد با من می‌ماند،‏ مشغول انجام دادن كارهای خود است.‏ ۱۱  سخن مرا باور كنيد كه من در اتحاد با پدر هستم و پدر در اتحاد با من است؛‏ اگر باور نمی‌كنيد به خاطر همان كارها اين را باور كنيد.‏ ۱۲  حقيقتاً به شما می‌گويم،‏ هر كه به من ايمان بورزد،‏ كارهايی را كه من می‌كنم،‏ او نيز خواهد كرد و حتی كارهای بزرگ‌تر از آن انجام خواهد داد؛‏ زيرا من نزد پدر می‌روم.‏ ۱۳  همچنين،‏ هر آنچه به نام من بخواهيد،‏ آن را انجام خواهم داد تا پدر از طريق پسر جلال يابد.‏ ۱۴  آری،‏ اگر چيزی به نام من بخواهيد،‏ آن را انجام خواهم داد.‏ ۱۵  ‏«اگر مرا دوست داشته باشيد،‏ احكام مرا به جا خواهيد آورد.‏ ۱۶  من از پدر درخواست خواهم كرد و او ياوری* ديگر به شما خواهد داد كه تا ابد با شما باشد؛‏ ۱۷  يعنی روح راستی كه دنيا نمی‌تواند آن را به دست آورد؛‏ زيرا نه آن را می‌بيند و نه آن را می‌شناسد.‏ اما شما آن را می‌شناسيد؛‏ زيرا با شما می‌ماند و در شماست.‏ ۱۸  من شما را عزادار* رها نخواهم كرد.‏ نزد شما می‌آيم.‏ ۱۹  اندكی بعد دنيا ديگر مرا نخواهد ديد،‏ اما شما مرا خواهيد ديد.‏ چون من زنده‌ام،‏ شما نيز زنده خواهيد بود.‏ ۲۰  در آن روز خواهيد دانست كه من در اتحاد با پدر خود هستم،‏ شما در اتحاد با من هستيد و من در اتحاد با شما.‏ ۲۱  هر كه احكام مرا بپذيرد و آن‌ها را به جا آوَرَد،‏ مرا دوست دارد.‏ همچنين كسی كه مرا دوست دارد،‏ پدر،‏ او را دوست خواهد داشت و من او را دوست خواهم داشت و خود را به‌روشنی بر او آشكار خواهم ساخت.‏»‏ ۲۲  يهودا،‏ نه يهودای اِسخَريوطی،‏ به عيسی گفت:‏ «سَرور،‏ به چه دليل است كه می‌خواهی خود را به‌روشنی بر ما آشكار سازی،‏ اما نه بر اين دنيا؟‏»‏ ۲۳  عيسی به او گفت:‏ «اگر كسی مرا دوست داشته باشد،‏ مطابق كلام من عمل خواهد كرد و پدر من او را دوست خواهد داشت و ما نزد او خواهيم آمد و با او مسكن خواهيم گزيد.‏* ۲۴  هر كه مرا دوست ندارد،‏ مطابق كلام من عمل نمی‌كند؛‏ كلامی كه شما می‌شنويد از من نيست،‏ بلكه از پدر است كه مرا فرستاده است.‏ ۲۵  ‏«اين چيزها را در حينی كه هنوز با شما هستم،‏ به شما گفتم.‏ ۲۶  اما آن ياور،‏* يعنی روح‌القدس كه پدر به نام من خواهد فرستاد،‏ همه چيز را به شما خواهد آموخت و تمام آنچه را به شما گفتم به يادتان خواهد آورد.‏ ۲۷  من آرامش برای شما به جا می‌گذارم؛‏ آرامش خود را به شما می‌دهم.‏ آرامشی كه من به شما می‌دهم،‏ مانند آرامشی نيست كه دنيا به شما می‌دهد.‏ اضطراب به دل خود راه مدهيد و مگذاريد ترس بر دلتان چيره شود.‏ ۲۸  شنيديد كه به شما گفتم:‏ ‹می‌روم و نزد شما باز می‌گردم.‏› اگر مرا دوست می‌داشتيد،‏ شادی می‌كرديد كه نزد پدر می‌روم؛‏ زيرا پدر از من بزرگ‌تر است.‏ ۲۹  پس حال،‏ پيش از آن كه اين امر به وقوع بپيوندد،‏ به شما گفتم تا وقتی آن به وقوع پيوست،‏ باور كنيد.‏ ۳۰  من از اين پس،‏ ديگر زياد با شما سخن نخواهم گفت؛‏ زيرا حكمران اين دنيا می‌آيد.‏ او بر من هيچ قدرتی* ندارد،‏ ۳۱  اما برای اين كه دنيا بداند من پدر را دوست دارم،‏ درست آنچه پدر به من حكم كرده است،‏ انجام می‌دهم.‏ برخيزيد،‏ از اينجا برويم.‏

پاورقی‌ها

يا:‏ «منزل».‏
يا:‏ «تسلّی‌دهنده‌ای».‏
يا:‏ «بی‌كس؛‏ يتيم».‏
يا:‏ «منزل خواهيم كرد».‏
يا:‏ «تسلّی‌دهنده»؛‏ در اينجا به روح‌القدس شخصيت داده شده است.‏
يا:‏ «تسلّطی».‏