نِحِمیا ۳‏:‏۱‏-‏۳۲

  • بازسازی دیوار ‏(‏۱-‏۳۲‏)‏

۳  اِلیاشیب کاهن اعظم و برادرانش که کاهن بودند،‏ برای ساختن دروازهٔ گوسفند دست به کار شدند.‏ آن‌ها آن دروازه را وقف کردند* و درهایش را گذاشتند؛‏ همچنین دیوار را تا برج میا و تا برج حَنَن‌ئیل وقف کردند.‏ ۲  در کنار آن‌ها،‏ مردان اَریحا دیوار را بازسازی کردند و در کنار مردان اَریحا،‏ زَکّور پسر اِمری دیوار را بازسازی کرد.‏ ۳  پسران هَسِّنائه دروازهٔ ماهی را ساختند؛‏ آن را با الوارها بنا کردند و درها،‏ قفل‌ها و پشت‌بندهای آن را نصب کردند.‏ ۴  در کنار آن‌ها مِرِموت پسر اوریّا،‏ پسر هَقّوص،‏ دیوار را تعمیر کرد و در کنار آن‌ها مِشُلّام پسر بِرِکیا،‏ پسر مِشیزَب‌ئیل مشغول به کار بود،‏ و در کنار آن‌ها صادوق پسر بَعَنا بخشی دیگر از دیوار را تعمیر کرد.‏ ۵  در کنار آن‌ها تِقوعیان دیوار را تعمیر کردند،‏ اما بزرگانشان نخواستند خود را حقیر کنند و در خدمت به سروران خود سهمی داشته باشند.‏* ۶  یویاداع پسر فاسیَح و مِشُلّام پسر بِسودیا دروازهٔ شهر قدیم را تعمیر کردند،‏ آن را با الوارها بنا کردند و درها،‏ قفل‌ها و پشت‌بندهای آن را نصب کردند.‏ ۷  در کنار آن‌ها مِلاتیای جِبعونی و یادون مِرونوتی که مردانی از جبعون و مِصفه و تحت حکمرانی* فرماندار منطقهٔ غرب رود فُرات بودند،‏ دیوار را تعمیر کردند.‏ ۸  در کنار آن‌ها عُزّی‌ئیل پسر حَرهایا که یکی از زرگران بود،‏ دیوار را تعمیر کرد و در کنار او حَنَنیا که یکی از عطّاران* بود،‏ بخشی از دیوار را تعمیر کرد.‏ آن‌ها اورشلیم را تا دیوارِ پَهن،‏ سنگفرش کردند.‏ ۹  در کنار آن‌ها رِفایا پسر حور،‏ امیرِ نیمی از ناحیهٔ اورشلیم،‏ بخشی از دیوار را تعمیر کرد.‏ ۱۰  در کنار آن‌ها یِدایا پسر حَروماف،‏ دیوار مقابل خانهٔ خود را تعمیر کرد و در کنار او حَطّوش پسر حَشَبنیا دیوار را تعمیر کرد.‏ ۱۱  مَلکیا پسر حاریم و حَشّوب پسر فَحَت‌موآب بخشی دیگر* از دیوار و همچنین برج تنورها را تعمیر کردند.‏ ۱۲  در کنار آن‌ها شَلّوم پسر هَلّوحیش امیرِ نیمی از ناحیهٔ اورشلیم همراه با دخترانش،‏ دیوار را تعمیر کردند.‏ ۱۳  حانون و ساکنان زانوح دروازهٔ درّه را تعمیر کردند،‏ آن را ساختند و بعد درها،‏ قفل‌ها و پشت‌بندهایش را نصب کردند و حدود ۵۰۰ متر* از دیوار را تا دروازهٔ خاکروبه تعمیر کردند.‏ ۱۴  مَلکیا پسر رِکاب،‏ امیرِ ناحیهٔ بِیت‌هَکّاریم،‏ دروازهٔ خاکروبه را تعمیر کرد؛‏ او آن را ساخت و درها،‏ قفل‌ها و پشت‌بندهایش را نصب کرد.‏ ۱۵  شَلّون پسر کُلحوزه،‏ امیرِ ناحیهٔ مِصفه،‏ دروازهٔ چشمه را تعمیر کرد؛‏ او آن دروازه و سقفش را ساخت و درها،‏ قفل‌ها و پشت‌بندهایش را نصب کرد؛‏ همچنین دیوار حوض آبراه را که کنار باغ پادشاه بود تا پله‌ها،‏ یعنی پله‌هایی که از شهر داوود به سمت پایین می‌رفت،‏ تعمیر کرد.‏ ۱۶  در کنار او،‏ نِحِمیا پسر عَزبوق،‏ امیرِ نیمی از ناحیهٔ بِیت‌صور،‏ دیوار را از مقابل منطقهٔ آرامگاه داوود* تا حوضچهٔ مصنوعی و تا خانهٔ جنگاوران تعمیر کرد.‏ ۱۷  در کنار او،‏ لاویان بخشی از دیوار را تعمیر کردند:‏ رِحوم پسر بانی؛‏ و کنار او حَشَبیا،‏ امیر نیمی از ناحیهٔ قِعیله،‏ آن بخش از دیوار را که در ناحیهٔ او بود،‏ تعمیر کرد.‏ ۱۸  در کنار او،‏ برادران آن‌ها تحت نظارت بَوّای پسر حیناداد،‏ امیرِ نیمی از ناحیهٔ قِعیله،‏ بخشی از دیوار را تعمیر کردند.‏ ۱۹  در کنار آن‌ها،‏ اِصِر پسر یِشوعا،‏ امیرِ مِصفه،‏ بخش دیگر دیوار را که مقابل سربالایی اسلحه‌خانه و کنار پشت‌بند دیوار بود،‏ تعمیر کرد.‏ ۲۰  در کنار او،‏ باروک پسر زَبّای با شور و شوق زیاد بخش دیگر دیوار را از پشت‌بند تا ورودی خانهٔ اِلیاشیب،‏ کاهن اعظم تعمیر کرد.‏ ۲۱  در کنار او،‏ مِرِموت پسر اوریّا،‏ پسر هَقّوص،‏ بخش دیگر دیوار را از ورودی خانهٔ اِلیاشیب تا انتهای خانهٔ او تعمیر کرد.‏ ۲۲  در کنار او،‏ کاهنانی از ناحیهٔ اردن* بخشی از دیوار را تعمیر کردند.‏ ۲۳  در کنار آن‌ها،‏ بنیامین و حَشّوب بخشی از دیوار را که مقابل خانه‌شان بود تعمیر کردند.‏ در کنار آن‌ها،‏ عَزَریا پسر مَعَسیا،‏ پسر عَنَنیا،‏ بخشی از دیوار را که نزدیک خانه‌اش بود،‏ تعمیر کرد.‏ ۲۴  در کنار او،‏ بِنّوی پسر حیناداد،‏ بخش دیگر دیوار را از خانهٔ عَزَریا تا پشت‌بند دیوار و تا گوشهٔ دیوار شهر تعمیر کرد.‏ ۲۵  در کنار او،‏ فالال پسر اوزای،‏ بخش مقابل پشت‌بند دیوار و برجی را که از بخش فوقانی خانهٔ پادشاه* بیرون می‌آمد،‏ تعمیر کرد؛‏ یعنی آن بخش از خانهٔ پادشاه که به حیاط نگهبانان تعلّق داشت.‏ در کنار او،‏ فِدایه پسر فَرعوش بخش دیگری از دیوار را تعمیر کرد.‏ ۲۶  خادمان معبد* که در عوفِل زندگی می‌کردند،‏ دیوار را تا مقابل دروازهٔ آب در سمت شرق و قسمت برآمدهٔ برج،‏ تعمیر کردند.‏ ۲۷  در کنار آن‌ها،‏ تِقوعیان بخش دیگر دیوار را از مقابل برآمدگی برج تا دیوار عوفِل تعمیر کردند.‏ ۲۸  هر یک از کاهنان،‏ از دروازهٔ اسب به بالا،‏ بخشی از دیوار را که مقابل خانه‌اش بود،‏ تعمیر کرد.‏ ۲۹  در کنار آن‌ها،‏ صادوق پسر اِمّیر،‏ بخشی از دیوار را که مقابل خانه‌اش بود،‏ تعمیر کرد.‏ در کنار او،‏ شِمَعیا پسر شِکَنیا که نگهبان دروازهٔ شرقی بود،‏ بخشی از دیوار را تعمیر کرد.‏ ۳۰  در کنار او،‏ حَنَنیا پسر شِلِمیا،‏ و حانون پسر ششم صالاف بخشی دیگر از دیوار را تعمیر کردند.‏ در کنار او،‏ مِشُلّام پسر بِرِکیا بخشی از دیوار را که مقابل خانه‌اش بود،‏ تعمیر کرد.‏ ۳۱  در کنار او،‏ مَلکیا از اعضای صنف زرگران،‏ کار تعمیر را تا خانهٔ خادمان معبد* و تاجران که مقابل دروازهٔ بازرسی بود و تا بالاخانهٔ گوشهٔ دیوار شهر،‏ انجام داد.‏ ۳۲  بعد زرگران و تاجران بخشی از دیوار را که میان بالاخانهٔ گوشهٔ دیوار تا دروازهٔ گوسفند بود،‏ تعمیر کردند.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «تقدیس.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «گردن نهند.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «متعلّق به تخت.‏»‏
یا:‏ «عطرسازان.‏»‏
یا:‏ «بخشی اندازه‌گیری‌شده.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «۱۰۰۰ ذراع.‏» رجوع به ضمیمهٔ ب۱۴.‏
ظاهراً به آرامگاهی اشاره دارد که داوود و پادشاهان بعدی یهودا در آن دفن بودند.‏
یا احتمالاً:‏ «ناحیه‌ای نزدیک آنجا.‏»‏
یا:‏ «کاخ.‏»‏
یا:‏ «نِتینیم.‏» تحت‌اللفظی:‏ «کسانی که تقدیم شده‌اند.‏»‏
یا:‏ «نِتینیم.‏» تحت‌اللفظی:‏ «کسانی که تقدیم شده‌اند.‏»‏