مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتاب میکاه

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • داوری بر ضدّ سامره و یهودا ‏(‏۱-‏۱۶‏)‏

   • گناه و سرکشی،‏ عامل مشکلات ‏(‏۵‏)‏

 • ۲

  • وای بر ظالمان!‏ ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • جمع‌آوری و اتحاد اسرائیل ‏(‏۱۲،‏ ۱۳‏)‏

   • صدای جمعیت در سرزمین شنیده می‌شود ‏(‏۱۲‏)‏

 • ۳

  • رهبران و پیامبران متهم می‌شوند ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

   • میکاه با روح یَهُوَه پر از قدرت می‌شود ‏(‏۸‏)‏

   • کاهنان در ازای پول تعلیم می‌دهند ‏(‏۱۱‏)‏

   • اورشلیم ویران خواهد شد ‏(‏۱۲‏)‏

 • ۴

  • کوه یَهُوَه برافراشته می‌شود ‏(‏۱-‏۵‏)‏

   • تبدیل شمشیرها به گاوآهن ‏(‏۳‏)‏

   • ‏‹ما یَهُوَه خدای خود را پرستش می‌کنیم› ‏(‏۵‏)‏

  • صَهیون دوباره استوار و قدرتمند خواهد شد ‏(‏۶-‏۱۳‏)‏

 • ۵

  • حاکمی بزرگ در سراسر زمین ‏(‏۱-‏۶‏)‏

   • حاکم از بِیت‌لِحِم خواهد آمد ‏(‏۲‏)‏

  • باقی‌ماندگانی مثل شبنم و شیر ‏(‏۷-‏۹‏)‏

  • سرزمین،‏ پاک خواهد شد ‏(‏۱۰-‏۱۵‏)‏

 • ۶

  • شکایت خدا از اسرائیل ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • یَهُوَه چه انتظاری دارد؟‏ ‏(‏۶-‏۸‏)‏

   • عدالت،‏ وفاداری،‏ فروتنی ‏(‏۸‏)‏

  • گناه اسرائیلیان و مجازاتشان ‏(‏۹-‏۱۶‏)‏

 • ۷

  • وضعیت اخلاقیِ بد اسرائیلیان ‏(‏۱-‏۶‏)‏

   • اعضای خانواده،‏ دشمن می‌شوند ‏(‏۶‏)‏

  • ‏‹من صبورانه در انتظار می‌مانم› ‏(‏۷‏)‏

  • رفع اتهام از قوم خدا ‏(‏۸-‏۱۳‏)‏

  • دعای میکاه و ستایش خدا ‏(‏۱۴-‏۲۰‏)‏

   • جواب یَهُوَه ‏(‏۱۵-‏۱۷‏)‏

   • ‏‹کدام خدا مثل یَهُوَه است؟‏› ‏(‏۱۸‏)‏