مکاشفه‌ای به یوحنا ۲۰‏:‏۱‏-‏۱۵

  • در بند کشیده شدن شیطان برای ۱۰۰۰ سال ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • حکمرانان با مسیح برای ۱۰۰۰ سال ‏(‏۴-‏۶‏)‏

  • شیطان از زندانش رها و سپس نابود می‌شود ‏(‏۷-‏۱۰‏)‏

  • مردگان بر پیشگاه تخت سفید داوری می‌شوند ‏(‏۱۱-‏۱۵‏)‏

۲۰  آنگاه دیدم که فرشته‌ای از آسمان پایین می‌آید و در دستش کلید چاه بی‌انتها* و زنجیری بزرگ است.‏ ۲  او اژدها،‏ یعنی همان مار کهن را که ابلیس و شیطان است گرفته،‏ در بند کشید تا به مدت ۱۰۰۰ سال در بند بماند،‏ ۳  او را در چاه بی‌انتها* انداخت و در را به رویش قفل کرد و مُهر و موم نمود تا قوم‌ها را تا پایان آن ۱۰۰۰ سال،‏ دیگر گمراه نکند.‏ پس از آن باید برای مدتی کوتاه آزاد شود.‏ ۴  تخت‌هایی دیدم که کسانی بر آن‌ها نشسته بودند و اقتدار داوری به ایشان داده شد.‏ آری،‏ کسانی* را دیدم که به خاطر شهادت دادن در مورد عیسی و سخن گفتن در مورد خدا اعدام شده بودند.‏* آنان وحش و مجسمهٔ آن را پرستش نکرده بودند و آن علامت را بر پیشانی و دستشان نداشتند.‏ ایشان زنده شدند و در مقام پادشاه به مدت ۱۰۰۰ سال با مسیح سلطنت کردند.‏ ۵  ‏(‏بقیهٔ مردگان،‏ تا پایان آن ۱۰۰۰ سال زنده نشدند.‏)‏ این رستاخیز اول است.‏ ۶  خوشحال و مقدّسند کسانی که در رستاخیز اول سهمی دارند؛‏ مرگ دوم بر آنان هیچ اقتداری ندارد،‏ بلکه کاهنان خدا و کاهنان مسیح خواهند بود و در مقام پادشاه به مدت ۱۰۰۰ سال با او سلطنت خواهند کرد.‏ ۷  به محض پایان یافتن آن ۱۰۰۰ سال،‏ شیطان از زندانش رها خواهد شد ۸  و بیرون خواهد آمد تا قوم‌های چهار گوشهٔ زمین را گمراه کرده،‏ آنان را برای جنگ گرد هم آورد،‏ آری جوج و ماجوج.‏ شمار آنان مانند شن‌های دریاست.‏ ۹  آنان بر تمام زمین پیش رفته،‏ خیمه‌گاه مقدّسان و آن شهر محبوب را محاصره کردند.‏ اما آتش از آسمان آمد و آنان را بلعید ۱۰  و ابلیس که آنان را گمراه می‌کرد به دریاچهٔ آتش و گوگرد انداخته شد،‏ جایی که هم وحش و هم پیامبر دروغین بودند.‏ اینان شب و روز،‏ همیشه و تا ابد عذاب خواهند دید.‏* ۱۱  آنگاه تختی بزرگ و سفید دیدم که شخصی بر آن نشسته بود.‏ زمین و آسمان از برابر او گریختند و جایی برایشان یافت نشد.‏ ۱۲  مردگان را دیدم که کوچک و بزرگ در پیشگاه تخت ایستاده بودند و دفترهایی* باز شد.‏ دفتری دیگر نیز باز شد که دفتر حیات است.‏ مردگان بر حسب آنچه در دفترها نوشته شده بود،‏ مطابق اعمالشان داوری شدند.‏ ۱۳  آنگاه دریا مردگانی را که در آن بودند،‏ پس داد و مرگ و گور،‏* مردگانی را که در آن‌ها بودند،‏ پس دادند و هر یک مطابق اعمالش داوری شد.‏ ۱۴  سپس مرگ و گور* به دریاچهٔ آتش افکنده شد.‏ این است مرگ دوم،‏ یعنی همان دریاچهٔ آتش.‏ ۱۵  به علاوه،‏ هر که در دفتر حیات یافت نشد،‏ به دریاچهٔ آتش افکنده شد.‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
تحت‌اللفظی:‏ «جان‌های کسانی»؛‏ رجوع به پاورقی مکاشفه ۶:‏۹‏.‏
تحت‌اللفظی:‏ «با تبر اعدام شده بودند».‏
یا:‏ «در بند خواهند بود؛‏ زندانی خواهند بود»؛‏ حالت اسمی این واژهٔ یونانی به زندانبان اشاره داشت.‏ به مَتّی ۱۸:‏۳۴ رجوع شود.‏
یا:‏ «طومارهایی».‏
یا:‏ «هادیس»؛‏ مجازاً به مکانی اشاره دارد که کلیهٔ انسان‌ها در آن به خاک سپرده می‌شوند؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «هادیس»؛‏ مجازاً به مکانی اشاره دارد که کلیهٔ انسان‌ها در آن به خاک سپرده می‌شوند؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏.‏