مکاشفه‌ای به یوحنا ۱۹‏:‏۱‏-‏۲۱

  • یاه را به دلیل داوری‌هایش حمد گویید ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

    • عروسی برّه ‏(‏۷-‏۹‏)‏

  • سوارِ اسب سفید ‏(‏۱۱-‏۱۶‏)‏

  • شام بزرگ خدا ‏(‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏

  • شکست وحش ‏(‏۱۹-‏۲۱‏)‏

۱۹  پس از آن،‏ صدایی شنیدم که همچون صدای بلند گروهی عظیم در آسمان بود که می‌گفتند:‏ «یاه را حمد گویید.‏* نجات،‏ جلال و قدرت از آنِ خدای ماست؛‏ ۲  زیرا راست و عدل است داوری‌هایش.‏ او حکم داوری آن فاحشهٔ بزرگ را که زمین را با زناکاری* خود به فساد کشید،‏ اجرا کرده است و انتقام خون خادمان خود را از او گرفته است.‏»‏* ۳  همان موقع برای بار دوم گفتند:‏ «یاه را حمد گویید.‏* برای همیشه و تا ابد از آن شهر دود برخواهد خاست.‏»‏ ۴  آنگاه آن ۲۴ پیر و چهار موجود زنده زانو زدند و خدا را که بر تخت نشسته بود،‏ پرستش کردند و گفتند:‏ «آمین!‏ یاه را حمد گویید.‏»‏* ۵  همچنین صدایی از سوی تخت برخاست که گفت:‏ «خدایمان را حمد گویید،‏ ای تمام خادمان او،‏ ای شما که از کوچک و بزرگ از او می‌ترسید.‏»‏ ۶  آنگاه صدای گروهی را شنیدم که همچون صدای گروهی عظیم،‏ آری همچون صدای آب‌های خروشان و غرّش رعد بود که می‌گفتند:‏ «یاه را حمد گویید؛‏* زیرا یَهُوَه* خدایمان،‏ آن قادر مطلق،‏ در مقام پادشاه سلطنت را آغاز کرده است.‏ ۷  بیایید شادی کنیم و وجد نماییم و او را جلال دهیم؛‏ زیرا وقت عروسی برّه رسیده و عروسش خود را آماده ساخته است.‏ ۸  آن عروس اجازه یافت که به کتان نفیس و پاک و درخشان ملبّس شود؛‏ این کتان نفیس مظهر اعمال درستکارانهٔ مقدّسان است.‏»‏ ۹  فرشته به من گفت:‏ «بنویس،‏ خوشا به حال کسانی که برای شام عروسی برّه دعوت شده‌اند.‏» همچنین گفت:‏ «این گفته‌های خداست و راست است.‏» ۱۰  آنگاه به پایش افتادم تا او را پرستش کنم،‏ اما به من گفت:‏ «مواظب باش!‏ چنین مکن!‏ خدا را بپرست.‏ من نیز مانند تو و برادرانت که کار شهادت دادن در مورد عیسی را به عهده دارید،‏ غلامی بیش نیستم؛‏ زیرا هدف از پیشگویی‌ها شهادت دادن در مورد عیساست.‏»‏* ۱۱  آنگاه دیدم که آسمان گشوده شد و اسبی سفید را مشاهده کردم که کسی بر آن نشسته است.‏ او «امین و راست» خوانده می‌شود و به عدل داوری کرده،‏ جنگ را پیش می‌برد.‏ ۱۲  چشمانش شعله‌های آتش است و بر سرش تاج‌های* بسیار دارد.‏ نامی بر او نوشته شده است که هیچ کس جز خودِ او آن را نمی‌داند.‏ ۱۳  او جامه‌ای به تن دارد که با خون لکه‌دار شده است* و نامش «کلمهٔ* خدا» است.‏ ۱۴  سپاهیان آسمان بر اسبان سفید به دنبال او می‌رفتند و آنان نیز به جامه‌هایی از کتان نفیس و سفید و پاک ملبّس بودند.‏ ۱۵  از دهان او شمشیری تیز و بلند بیرون آمده است تا قوم‌ها را با آن بزند.‏ او با عصای آهنین ایشان را شبانی خواهد کرد.‏ همچنین انگورهای چَرخُشت شدّت غضب خدای قادر مطلق را لگدکوب خواهد نمود.‏ ۱۶  بر جامه‌اش،‏ روی ران او،‏ این نام نوشته شده است،‏ «پادشاه پادشاهان و سَرور سَروران.‏»‏ ۱۷  همچنین فرشته‌ای دیدم که در نور خورشید ایستاده بود و با فریادی بلند به تمام پرندگانی که در دل آسمان* پرواز می‌کردند،‏ می‌گفت:‏ «اینجا بیایید،‏ برای شامِ بزرگ خدا گرد هم آیید ۱۸  تا بتوانید از گوشت پادشاهان،‏ فرماندهان و مردان قوی و از گوشت اسبان و سوارانشان و از گوشت همه،‏ چه آزاد و چه غلام و چه کوچک و چه بزرگ بخورید.‏»‏ ۱۹  آنگاه وحش و پادشاهان زمین و سپاهیانشان را دیدم که گرد هم آمده بودند تا علیه آن اسب‌سوار و علیه سپاهش جنگ کنند.‏ ۲۰  آن وحش به همراه پیامبر دروغین گرفتار شد؛‏ همان پیامبر دروغینی که نشانه‌هایی در برابر وحش به ظهور رسانده بود و باعث گمراهی کسانی شده بود که علامت وحش را بر خود داشتند و آنانی که مجسمهٔ وحش را می‌پرستیدند.‏ وحش و پیامبر دروغین هنوز زنده بودند که به دریاچهٔ آتش و گوگردِ سوزان افکنده شدند.‏ ۲۱  اما باقی آنان با شمشیر بلندی که از دهان آن اسب‌سوار بیرون آمده بود،‏ کشته شده،‏ از گوشتشان همهٔ پرندگان سیر شدند.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «هَلِلویاه»؛‏ «یاه» مخفف نام خدا یَهُوَه است.‏
به یونانی پُرنیا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
یا:‏ «انتقام خون خادمان خود را که بر گردن او بود،‏ گرفته است».‏
یا:‏ «هَلِلویاه»؛‏ «یاه» مخفف نام خدا یَهُوَه است.‏
یا:‏ «هَلِلویاه»؛‏ «یاه» مخفف نام خدا یَهُوَه است.‏
یا:‏ «هَلِلویاه»؛‏ «یاه» مخفف نام خدا یَهُوَه است.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «پیشگویی‌ها الهام شده است تا در مورد عیسی شهادت دهد».‏
احتمالاً منظور نوار یا حلقه‌ای است که پادشاهان بر سر می‌گذاشتند.‏
یا احتمالاً:‏ «خون بر آن پاشیده شده است».‏
به پاورقی یوحنا ۱:‏۱ رجوع شود.‏
یا:‏ «در هوا؛‏ بالای سر»؛‏ واژهٔ یونانی که «دل آسمان» ترجمه شده است به بخشی از آسمان اشاره دارد که پرندگان در آن پرواز می‌کنند.‏