مَتّی ۷‏:‏۱‏-‏۲۹

 • موعظهٔ بالای كوه ‏(‏۱-‏۲۷‏)‏

  • قضاوت مكنيد ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • بپرسيد،‏ بخواهيد و بكوبيد ‏(‏۷-‏۱۱‏)‏

  • قانون طلايی ‏(‏۱۲‏)‏

  • درِ تنگ ‏(‏۱۳،‏ ۱۴‏)‏

  • شناخت انبيای دروغين از ميوه‌هايشان ‏(‏۱۵-‏۲۳‏)‏

  • خانه بر سنگ،‏ خانه بر شن ‏(‏۲۴-‏۲۷‏)‏

 • شگفت‌زدگی مردم از شيوهٔ تعليم عيسی ‏(‏۲۸،‏ ۲۹‏)‏

۷  ‏«ديگر در مورد افراد ديگر قضاوت مكنيد تا در مورد شما قضاوت نشود؛‏ ۲  زيرا به همان نحوی كه در مورد ديگران قضاوت كنيد،‏ در مورد شما قضاوت خواهد شد و با همان ظرفی كه برای ديگران پيمانه كنيد،‏ برای شما پيمانه خواهند كرد.‏ ۳  چرا پَرِ كاه را در چشم برادر خود می‌بينی،‏ اما آن تير چوبی را كه در چشم خود داری در نظر نمی‌گيری؟‏ ۴  يا چگونه می‌توانی به برادرت بگويی:‏ ‹اجازه بده پَرِ كاه را از چشمت بيرون آورم،‏› در حالی كه خود تيری چوبی در چشم داری؟‏ ۵  ای رياكار!‏ اول تير چوبی را از چشم خود بيرون آور،‏ آنگاه به‌وضوح خواهی ديد كه چگونه پَرِ كاه را از چشم برادرت بيرون آوری.‏ ۶  ‏«آنچه مقدّس است،‏ به سگ‌ها مدهيد.‏ همچنين مرواريدهای خود را جلوی خوک‌ها ميندازيد تا مبادا آن را لگدمال كنند و برگردند و شما را بدرند.‏ ۷  ‏«پيوسته بطلبيد كه به شما داده خواهد شد؛‏ پيوسته بجوييد كه خواهيد يافت؛‏ پيوسته بكوبيد كه در به رويتان باز خواهد شد؛‏ ۸  زيرا هر كه بطلبد،‏ دريافت می‌كند؛‏ هر كه بجويد،‏ می‌يابد و هر كه بكوبد،‏ در به رويش باز خواهد شد.‏ ۹  كدام يک از شما اگر فرزندش از او نان بخواهد،‏ به او سنگ می‌دهد ۱۰  يا اگر از او ماهی بخواهد،‏ به او مار می‌دهد؟‏ ۱۱  پس،‏ اگر شما با اين كه گناهكار هستيد،‏ می‌دانيد كه بايد هدايای خوب به فرزندانتان بدهيد،‏ چقدر بيشتر،‏ پدر آسمانی شما به هر كس كه از او بخواهد،‏ چيزهای خوب خواهد بخشيد!‏ ۱۲  ‏«پس،‏ با مردم همان گونه رفتار كنيد كه می‌خواهيد با شما رفتار كنند.‏* در واقع،‏ اين است مفهوم شريعت و نوشته‌های انبيا.‏* ۱۳  ‏«از درِ تنگ داخل شويد؛‏ زيرا عريض است آن در و وسيع است راهی كه به نابودی می‌انجامد و بسيارند كسانی كه به آن داخل می‌شوند؛‏ ۱۴  اما تنگ است آن در و باريک است آن راهی كه به حيات می‌انجامد و عدهٔ كمی آن را می‌يابند.‏ ۱۵  ‏«از انبيای دروغين برحذر باشيد.‏ آنان به لباس گوسفند نزد شما می‌آيند،‏ اما در باطن گرگ‌های درنده‌اند.‏ ۱۶  از ميوه‌هايشان آنان را خواهيد شناخت.‏ آيا كسی انگور را از بوتهٔ خار يا انجير را از علف هرز می‌چيند؟‏ ۱۷  به همين سان،‏ هر درخت خوب،‏ ميوهٔ خوب می‌آورد و هر درخت بد،‏ ميوهٔ بد.‏ ۱۸  درخت خوب نمی‌تواند ميوهٔ بد دهد؛‏ همچنين درخت بد نمی‌تواند ميوهٔ خوب آورد.‏ ۱۹  هر درختی كه ميوهٔ خوب نياورد،‏ بريده و به آتش انداخته می‌شود.‏ ۲۰  پس،‏ در واقع آنان* را از ميوه‌هايشان خواهيد شناخت.‏ ۲۱  ‏«نه هر كه به من ‹سَرور،‏ سَرور› بگويد به پادشاهی آسمان‌ها* راه خواهد يافت،‏ بلكه تنها آن كس كه خواست پدر مرا كه در آسمان است،‏ به جا آوَرَد،‏ به آن راه پيدا خواهد كرد.‏ ۲۲  بسياری در آن روز به من خواهند گفت:‏ ‹سَرور،‏ سَرور آيا به نام تو پيشگويی نكرديم،‏ به نام تو ديوها را بيرون نرانديم و به نام تو بسياری اعمال خارق‌العاده* انجام نداديم؟‏› ۲۳  آنگاه به ايشان صريحاً خواهم گفت:‏ ‹هرگز شما را نشناختم!‏* ای بدكاران از من دور شويد!‏›‏ ۲۴  ‏«پس هر كه اين سخنان مرا بشنود و به آن عمل كند،‏ مانند آن مرد داناست كه خانهٔ خود را بر سنگ بنا كرد.‏ ۲۵  باران و سيل و تندباد بر آن خانه هجوم آورد،‏ اما آن خانه فرو نريخت؛‏ زيرا بر سنگ بنا شده بود.‏ ۲۶  اما،‏ هر كه اين سخنان مرا بشنود و به آن عمل نكند،‏ مانند آن مرد نادان است كه خانهٔ خود را بر شن بنا كرد.‏ ۲۷  باران و سيل و تندباد بر آن خانه هجوم آورد،‏ آن خانه فرو ريخت و خرابی آن عظيم بود.‏»‏ ۲۸  وقتی عيسی اين سخنان را به پايان رساند،‏ مردم از شيوهٔ تعليم او شگفت‌زده شدند؛‏ ۲۹  زيرا با اقتدار تعليم می‌داد،‏ نه همچون علمای دين ايشان.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «هر آنچه می‌خواهيد ديگران برای شما كنند،‏ همان را شما برای آنان كنيد».‏
منظور از «شريعت و نوشته‌های انبيا» تمامی نوشته‌های مقدّس عبرانی است.‏
منظور انبيای دروغين است.‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «پادشاهی خدا».‏
يا:‏ «معجزات».‏
منظور عيسی اين است كه او هرگز آنان را شاگرد خود ندانسته است.‏