انجیل مَتّی ۷‏:‏۱‏-‏۲۹

 • موعظهٔ بالای کوه ‏(‏۱-‏۲۷‏)‏

  • از قضاوت کردن دست بکشید ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • دائم درخواست کنید،‏ بجویید و در بزنید ‏(‏۷-‏۱۱‏)‏

  • قانون طلایی ‏(‏۱۲‏)‏

  • درِ کوچک ‏(‏۱۳،‏ ۱۴‏)‏

  • از میوه‌هایشان شناخته می‌شوند ‏(‏۱۵-‏۲۳‏)‏

  • بنای خانه روی صخره یا شن ‏(‏۲۴-‏۲۷‏)‏

 • مردم از شیوهٔ تعلیم عیسی مات و مبهوت می‌شوند ‏(‏۲۸،‏ ۲۹‏)‏

۷  ‏«از قضاوت کردن دربارهٔ دیگران دست بکشید تا در مورد شما قضاوت نشود،‏ ۲  چون به همان طریقی که در مورد دیگران قضاوت می‌کنید،‏ دربارهٔ شما هم قضاوت خواهد شد.‏ با همان ظرفی که برای دیگران پیمانه کنید،‏ برای شما پیمانه خواهند کرد.‏ ۳  چرا پَر کاه را در چشم برادرت می‌بینی،‏ ولی تیر چوبی‌ای را که در چشم خودت داری نمی‌بینی؟‏ ۴  یا چطور جرأت می‌کنی به برادرت بگویی:‏ ‹اجازه بده پَر کاه را از چشمت درآورم،‏› در حالی که خودت تیر چوبی در چشم داری؟‏ ۵  ای ریاکار!‏ اول آن تیر چوبی را از چشم خودت درآور.‏ آن وقت بهتر می‌توانی ببینی که چطور باید پَر کاه را از چشم برادرت درآوری.‏ ۶  ‏«چیزهای مقدّس را به سگ‌ها ندهید.‏ همچنین مرواریدهایتان را جلوی خوک‌ها نیندازید تا مبادا آن‌ها را لگدمال کنند و برگردند و به شما حمله کنند.‏* ۷  ‏«مدام درخواست کنید تا به شما داده شود.‏ مدام جستجو کنید تا پیدا کنید.‏ مدام در بزنید تا در به روی شما باز شود،‏ ۸  چون هر کسی که درخواست کند،‏ به دست می‌آورد و هر کسی که جستجو کند،‏ پیدا می‌کند و هر کسی که در بزند،‏ در به رویش باز می‌شود.‏ ۹  آیا کسی در میان شما هست که اگر فرزندش* از او نان بخواهد،‏ به او سنگ بدهد؟‏ ۱۰  یا اگر از او ماهی بخواهد،‏ به او مار بدهد؟‏ ۱۱  پس اگر شما که گناهکار هستید می‌دانید چطور باید به فرزندانتان چیزهای خوب بدهید،‏ چقدر بیشتر پدر آسمانی شما چیزهای خوب را به کسانی که آن‌ها را از او درخواست کنند خواهد داد!‏ ۱۲  ‏«پس با دیگران همان طور رفتار کنید که می‌خواهید با شما رفتار کنند.‏* این است خلاصهٔ تورات و نوشته‌های انبیا.‏* ۱۳  ‏«از درِ تنگ داخل شوید،‏ چون دری که به روی نابودی باز می‌شود بزرگ و راهی که به نابودی ختم می‌شود پهن و وسیع است و عدهٔ زیادی به آن داخل می‌شوند.‏ ۱۴  اما دری که به راه زندگی ابدی باز می‌شود تنگ و راهی که به زندگی ابدی ختم می‌شود باریک است و عدهٔ کمی آن را پیدا می‌کنند.‏ ۱۵  ‏«مراقب باشید که در دام پیامبران دروغی نیفتید.‏ آن‌ها در لباس میش پیش شما می‌آیند،‏ ولی در باطن گرگ‌های درنده هستند.‏ ۱۶  آن‌ها را از میوه‌هایشان* خواهید شناخت.‏ آیا انگور را از بوتهٔ خار یا انجیر را از علف هرز می‌چینند؟‏ ۱۷  به همین شکل،‏ درخت خوب میوهٔ خوب می‌دهد و درخت فاسد میوهٔ بد.‏ ۱۸  درخت خوب نمی‌تواند میوهٔ بد بدهد؛‏ درخت فاسد هم نمی‌تواند میوهٔ خوب بدهد.‏ ۱۹  هر درختی که میوهٔ خوب ندهد،‏ بریده و در آتش انداخته می‌شود.‏ ۲۰  بنابراین شما آن‌ها را از میوه‌هایشان* خواهید شناخت.‏ ۲۱  ‏«هر کسی که به من ‹سَرور،‏ سَرور› بگوید،‏ به پادشاهی آسمان‌ها راه پیدا نخواهد کرد،‏ بلکه فقط کسانی که خواست و ارادهٔ پدر آسمانی مرا انجام دهند به این پادشاهی راه پیدا خواهند کرد.‏ ۲۲  روزی می‌آید که خیلی‌ها به من می‌گویند:‏ ‹ای سَرور،‏ ای سَرور،‏ آیا به نام تو پیشگویی نکردیم؟‏ آیا به نام تو دیوها را از وجود مردم بیرون نکردیم و کارهای شگفت‌انگیز فراوانی انجام ندادیم؟‏› ۲۳  ولی من صریحاً به آن‌ها خواهم گفت:‏ ‹من اصلاً شما را نمی‌شناسم!‏* ای بدکاران،‏ از من دور شوید!‏›‏ ۲۴  ‏«پس هر کسی که این گفته‌های مرا بشنود و به آن‌ها عمل کند مثل شخص دانایی است که خانه‌اش را روی صخره‌ای محکم بنا کرد.‏ ۲۵  هر چه باران و سیل آمد و باد شدید به آن خانه زد خراب نشد،‏ چون روی صخره ساخته شده بود.‏ ۲۶  اما کسی که این گفته‌های مرا بشنود و به آن‌ها عمل نکند مثل شخص نادانی است که خانه‌اش را روی شن و ماسه بنا کرد.‏ ۲۷  وقتی باران و سیل آمد و باد شدید به آن خانه زد،‏ طوری خراب شد که هیچ اثری از آن باقی نماند!‏»‏ ۲۸  وقتی عیسی این سخنان را به پایان رساند،‏ مردم از شیوهٔ تعلیم او مات و مبهوت شدند،‏ ۲۹  چون با قدرت و اقتدار به آن‌ها تعلیم می‌داد،‏ نه مثل عالمان دینشان.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «شما را بدرند.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «پسرش.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «هر کاری که می‌خواهید دیگران برایتان بکنند،‏ شما هم همان کار را برایشان بکنید.‏»‏
منظور از «تورات و نوشته‌های انبیا» تمام نوشته‌های بخش عبری کتاب مقدّس است.‏
یا:‏ «کارهایشان.‏»‏
یا:‏ «کارهایشان.‏»‏
منظور عیسی این است که او هیچ وقت آن‌ها را پیرو خود ندانسته است.‏