مَتّی ۲۸‏:‏۱‏-‏۲۰

  • رستاخيز عيسی ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • به نگهبانان رشوه داده می‌شود تا دروغ بگويند ‏(‏۱۱-‏۱۵‏)‏

  • مأموريت شاگردسازی ‏(‏۱۶-‏۲۰‏)‏

۲۸  بعد از سَبَّت،‏* در روز اول هفته،‏ مريم مَجدَليّه و آن مريم ديگر سپيده‌دم برای ديدن مقبره رفتند.‏ ۲  ناگاه،‏ زمين‌لرزه‌ای شديد روی داد؛‏ زيرا فرشتهٔ يَهُوَه* از آسمان پايين آمده بود و سنگ دهانهٔ مقبره را به كناری غلتانده،‏ روی آن نشسته بود.‏ ۳  درخشش ظاهر او همچون برقِ آسمان و لباسش همچون برف،‏ سفيد بود.‏ ۴  آری،‏ نگهبانان* چنان از او ترسيدند كه به لرزه درآمدند و همچون مردگان شدند.‏ ۵  اما فرشته به زنان گفت:‏ «مترسيد؛‏ زيرا می‌دانم كه در جستجوی عيسی كه بر تير اعدام شد،‏ هستيد.‏ ۶  او اينجا نيست؛‏ زيرا همان طور كه خود گفته بود،‏ برخيزانده شده است.‏ بياييد و جايی را كه او آرميده بود،‏ ببينيد.‏ ۷  سپس بی‌درنگ برويد و به شاگردانش بگوييد كه او از مردگان برخيزانده شده است و پيش از شما به جليل می‌رود.‏ آنجا وی را خواهيد ديد.‏ من برای گفتن اين‌ها پيش شما آمدم.‏»‏ ۸  پس زنان به‌سرعت مقبره را ترک كردند و دوان‌دوان با ترس،‏ اما با شادی بسيار رفتند تا اين خبر را به شاگردان او برسانند.‏ ۹  عيسی با آنان روبرو شد و گفت:‏ «سلام بر شما باد!‏» آن زنان نزديک عيسی آمدند،‏ بر خاک افتادند و پاهای او را گرفته،‏ به او ادای احترام كردند.‏ ۱۰  عيسی به آنان گفت:‏ «مترسيد!‏ برويد و به برادران* من بگوييد كه به جليل بروند.‏ در آنجا مرا خواهند ديد.‏»‏ ۱۱  هنگامی كه زنان در راه بودند،‏ شماری از نگهبانان به شهر رفتند و تمام وقايع را به سران كاهنان گفتند.‏ ۱۲  سران كاهنان پس از جمع شدن با ريش‌سفيدان و مشورت با يكديگر،‏ تعداد زيادی سكهٔ نقره به سربازان دادند ۱۳  و گفتند:‏ «به مردم بگوييد:‏ ‹شاگردان او شب‌هنگام،‏ وقتی ما خواب بوديم،‏ آمدند و جسدش را دزديدند.‏› ۱۴  اگر اين به گوش والی برسد،‏ خودمان موضوع را برايش توضيح خواهيم داد؛‏* نيازی نيست كه شما نگران باشيد.‏» ۱۵  پس سربازان سكه‌های نقره را گرفتند و طبق دستور آنان عمل كردند.‏ به طوری كه اين داستان حتی تا به امروز در ميان يهوديان شايع است.‏ ۱۶  آن ۱۱ شاگرد به جليل،‏ به كوهی رفتند كه عيسی گفته بود،‏ آنان را در آنجا خواهد ديد.‏ ۱۷  وقتی او را ديدند،‏ در مقابل او تعظيم كردند،‏* اما برخی شک كردند كه او عيسی است.‏ ۱۸  سپس عيسی نزديک آمد و به ايشان گفت:‏ «تمامی اقتدار در آسمان و بر روی زمين به من داده شده است.‏ ۱۹  پس برويد و از مردمِ همهٔ قوم‌ها شاگرد بسازيد،‏ آنان را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعميد دهيد ۲۰  و به آنان تعليم دهيد كه هر آنچه به شما فرمان داده‌ام به عمل آورند.‏ بدانيد كه من هر روز تا پايان نظام حاضر* با شما هستم.‏»‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
يا:‏ «ديده‌بانان».‏
يا:‏ «شاگردان».‏
تحت‌اللفظی:‏ «خودمان او را متقاعد خواهيم كرد».‏
به نشانهٔ تكريم و ادای احترام.‏
يا:‏ «عصر حاضر»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «دوران پايانی نظام حاضر».‏