مكاشفه‌ای به يوحنا ۱۸‏:‏۱‏-‏۲۴

  • سقوط «بابِل بزرگ» ‏(‏۱-‏۸‏)‏

    • ‏‹ای قوم من،‏ از اين شهر بيرون آييد!‏› ‏(‏۴‏)‏

  • گريهٔ برای سقوط بابِل ‏(‏۹-‏۱۹‏)‏

  • شادی در آسمان برای سقوط بابِل ‏(‏۲۰‏)‏

  • بابِل همچون سنگی به دريا افكنده می‌شود ‏(‏۲۱-‏۲۴‏)‏

۱۸  پس از آن،‏ فرشته‌ای ديگر ديدم كه از آسمان پايين می‌آمد.‏ او اقتدار بسيار داشت و از جلال او زمين روشن شد ۲  و با صدايی پرتوان چنين فرياد برآورد:‏ «سقوط كرده است!‏ بابِل* بزرگ،‏ سقوط كرده است!‏ حال مسكن ديوها گشته و به كمينگاه هر روح ناپاک* و هر پرندهٔ نجس و نفرت‌انگيز مبدّل شده است!‏ ۳  زيرا تمامی قوم‌ها با شراب شهوت،‏ آری با شراب زناكاری* او در دام افتاده‌اند.‏ پادشاهان زمين با او زنا* كردند و بازرگانان* زمين،‏ از تجمّلات بی‌حدّش كه بی‌شرمانه اندوخته بود،‏ دولتمند شدند.‏»‏ ۴  آنگاه صدايی ديگر از آسمان شنيدم كه گفت:‏ «ای قوم من،‏ اگر نمی‌خواهيد در گناهانش سهيم باشيد و اگر نمی‌خواهيد سهمی از بلايايش بر شما آيد،‏ از اين شهر بيرون آييد!‏ ۵  زيرا گناهانش روی هم انباشته شده و تا به آسمان رسيده و خدا اعمال ناعادلانه‌اش* را به ياد آورده است.‏ ۶  به همان شيوه‌ای كه او با ديگران رفتار كرد،‏ با او رفتار كنيد،‏ آری،‏ سزای اعمالش را دوچندان دهيد؛‏ در جامی كه او معجونی تهيه كرده است،‏ دو برابر برايش بياميزيد.‏ ۷  به همان اندازه كه او خود را جلال می‌داد و بی‌شرمانه در تجمّل زندگی می‌كرد،‏ او را عذاب دهيد و سوگوارش سازيد؛‏ زيرا در دل خود پيوسته می‌گويد:‏ ‹همچون ملكه‌ای بر تخت نشسته‌ام،‏ بيوه نيستم و هرگز سوگوار نخواهم شد.‏› ۸  از اين رو،‏ در يک روز بلايای او بر سرش خواهد آمد؛‏ يعنی مرگ،‏ ماتم و قحطی.‏ او كاملاً با آتش سوخته خواهد شد؛‏ زيرا يَهُوَه* خدا كه او را داوری كرد،‏ پرقدرت است.‏ ۹  ‏«وقتی پادشاهان زمين كه با او مرتكب زنا* شدند و بی‌شرمانه در تجمّل با وی زندگی كردند،‏ دود سوختن او را ببينند،‏ برايش از فرط اندوه خواهند گريست و بر سينهٔ خود خواهند زد.‏ ۱۰  عذاب او،‏ آنان را ترسان خواهد ساخت،‏ پس دور ايستاده خواهند گفت:‏ ‹افسوس!‏ افسوس بر تو ای شهر بزرگ،‏ بابِل،‏ ای شهر قوی؛‏ زيرا در يک ساعت،‏ داوری تو به اجرا در آمد.‏›‏ ۱۱  ‏«همچنين بازرگانان زمين برای او گريسته،‏ ماتم می‌گيرند؛‏ زيرا ديگر كسی نيست كه كالاهای آنان را بخرد؛‏ ۱۲  يعنی محموله‌های طلا،‏ نقره،‏ سنگ‌های گرانبها،‏ مرواريد،‏ كتان نفيس،‏ پارچه‌های ارغوانی و سرخ،‏ ابريشم و هر آنچه از چوب معطر ساخته شده است و انواع اشيای ساخته شده از عاج،‏ چوب پرارزش،‏ مس،‏ آهن و مرمر.‏ ۱۳  همچنين دارچين،‏ ادويهٔ هندی،‏ بخور،‏ روغن معطر،‏ كُندُر،‏* شراب،‏ روغن زيتون،‏ آرد مرغوب،‏ گندم،‏ گاو،‏ گوسفند،‏ اسب،‏ ارابه،‏ برده و جان انسان.‏ ۱۴  آری،‏ همين چيزهای مرغوب* كه جانت مشتاقش بود،‏ تو را ترک كرده است.‏ همچنين همهٔ خوراكی‌های لذيذ و چيزهای باشكوه برای تو از ميان رفته است و ديگر هرگز نخواهد بود.‏ ۱۵  ‏«عذاب او،‏ بازرگانانی را كه از فروش اين كالاها ثروتمند شدند،‏ ترسان خواهد ساخت.‏ از اين رو دور ايستاده،‏ خواهند گريست و ماتم خواهند گرفت.‏ ۱۶  آنان خواهند گفت:‏ ‹افسوس!‏ افسوس بر آن شهر بزرگ كه ملبّس به جامه‌های كتانِ نفيس و ارغوانی و سرخ بود و به فراوانی با زيورآلات طلا،‏ سنگ‌های قيمتی و مرواريد آراسته شده بود.‏ ۱۷  چون چنين ثروت عظيمی در يک ساعت از بين رفت.‏›‏ ‏«ناخدايان كشتی‌ها،‏ مسافران دريا،‏ ملوانان و تمام كسانی كه از راه دريا امرار معاش می‌كنند،‏ دور ايستاده،‏ ۱۸  وقتی دود سوختنش را ديدند،‏ فرياد برآوردند و گفتند:‏ ‹آيا شهری ديگر همچون اين شهرِ بزرگ وجود دارد؟‏› ۱۹  آنان بر سر خود خاک ريختند و با گريه و ماتم فريادزنان گفتند:‏ ‹افسوس!‏ افسوس بر آن شهر بزرگ كه از دولتش تمام صاحبان كشتی‌ها ثروتمند شدند،‏ چون آن شهر در يک ساعت از بين رفته است.‏›‏ ۲۰  ‏«ای آسمان،‏ از آنچه بر سر او آمد شاد باش!‏ همچنين شما ای مقدّسان،‏ رسولان و پيامبران شاد باشيد!‏ زيرا خدا به خاطر شما حكم داوری خود را بر او اعلام كرده است.‏»‏ ۲۱  سپس فرشته‌ای پرقدرت سنگی همچون سنگ آسياب را بلند كرد.‏ آن را به دريا انداخت و گفت:‏ «به همين سان بابِل،‏ آن شهر بزرگ پايين افكنده خواهد شد و ديگر نخواهد بود.‏ ۲۲  ديگر آواز خوانندگانی كه چنگ می‌نوازند و می‌خوانند و صدای نوازندگان،‏ نی‌نوازان و شيپورزنان در تو به گوش نخواهد رسيد و ديگر هيچ صنعتگری،‏ از هر حرفه‌ای كه باشد در تو يافت نخواهد شد و ديگر صدای سنگ آسياب در تو شنيده نخواهد شد.‏ ۲۳  ديگر نور هيچ چراغی در تو نخواهد تابيد،‏ ديگر صدای هيچ عروس و دامادی در تو شنيده نخواهد شد؛‏ زيرا بازرگانانِ تو مردان عالی‌رتبهٔ زمين بودند و تو تمام قوم‌ها را با توسل به نيروهای غيبی* گمراه كردی.‏ ۲۴  آری،‏ خون پيامبران،‏ مقدّسان و تمام كسانی كه بر زمين بی‌رحمانه كشته شدند،‏ به گردن اين شهر بود.‏»‏

پاورقی‌ها

اين نام در يونانی مؤنث است و به صورت مجازی به يک زن اشاره دارد.‏
يا احتمالاً:‏ «نَفَس ناپاک؛‏ بازدم ناپاک؛‏ گفتهٔ الهام‌شدهٔ ناپاک».‏
به يونانی پُرنيا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
منظور تاجرانی است كه از جايی به جای ديگر سفر می‌كنند.‏
يا:‏ «خدا جرم‌هايش».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
صمغ خشک‌شدهٔ گياهی است كه هنگام سوختن بوی معطر می‌دهد.‏
تحت‌اللفظی:‏ «ميوهٔ مرغوب».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «ارتباط با ارواح».‏