مكاشفه‌ای به يوحنا ۱۷‏:‏۱‏-‏۱۸

  • داوری بر «بابِل بزرگ» ‏(‏۱-‏۱۸‏)‏

    • فاحشهٔ بزرگ بر وحشی سرخ رنگ نشسته است ‏(‏۱-‏۳‏)‏

    • آن وحش «زمانی بود،‏ اما اكنون نيست و به زودی از چاهِ بی‌انتها بالا می‌آيد» ‏(‏۸‏)‏

    • آن ده شاخ با برّه نبرد می‌كنند ‏(‏۱۲-‏۱۴‏)‏

    • آن ده شاخ از فاحشه نفرت خواهند داشت ‏(‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏

۱۷  آنگاه يكی از آن هفت فرشته كه هفت كاسه داشتند،‏ نزد من آمد و گفت:‏ «بيا تا محكوميت آن فاحشهٔ بزرگ را كه بر آب‌های بسيار نشسته است،‏ به تو نشان دهم؛‏ ۲  همان كه پادشاهان زمين با او زنا* كردند و ساكنان زمين از شراب زناكاری* او مست شدند.‏»‏ ۳  سپس آن فرشته،‏ با قدرت روح مرا به بيابان برد.‏ آنگاه زنی را ديدم كه بر وحشی سرخ رنگ نشسته است.‏ آن وحش از نام‌های كفرآميز پوشيده شده بود و هفت سر و ده شاخ داشت.‏ ۴  زن جامه‌ای ارغوانی و سرخ بر تن داشت و با طلا،‏ سنگ‌های گرانبها و مرواريد آراسته شده بود،‏ همچنين جامی طلايی در دست داشت كه مملو از چيزهای نفرت‌انگيز و ناپاكی‌های زناكاری* او بود.‏ ۵  بر پيشانی آن زن اين نام مرموز نوشته شده بود:‏ «بابِل* بزرگ،‏ مادر فاحشه‌ها و چيزهای نفرت‌انگيز زمين.‏» ۶  سپس ديدم كه آن زن با خون مقدّسان و خون كسانی كه به عيسی شهادت دادند،‏ مست شده است.‏ با ديدن او بسيار حيرت كردم.‏ ۷  آنگاه فرشته به من گفت:‏ «چرا حيرت كردی؟‏ من راز آن زن و آن وحش را كه هفت سر و ده شاخ دارد و زن بر آن سوار است،‏ به تو خواهم گفت:‏ ۸  آن وحش كه ديدی،‏ زمانی بود،‏ اما اكنون نيست و به‌زودی از چاهِ بی‌انتها* بالا می‌آيد و به سمت نابودی می‌رود.‏ سپس ساكنان زمين–‏آنان كه نامشان از آغاز دنيا* در دفتر حيات نوشته نشده بود–‏حيرت خواهند كرد كه چطور وحش زمانی بود،‏ اما اكنون نيست و باز حضور خواهد يافت.‏ ۹  ‏«ذهنی كه حكمت داشته باشد،‏ اين را درک می‌كند:‏ آن هفت سر،‏ مظهر هفت كوه هستند كه زن بر آن‌ها نشسته است.‏ ۱۰  همچنين آن‌ها مظهر هفت پادشاه نيز هستند كه پنج تن از آنان سقوط كرده‌اند،‏ يكی هست و ديگری هنوز نيامده است،‏ اما وقتی بيايد،‏ بايد برای اندک زمانی بماند.‏ ۱۱  آن وحش كه زمانی بود،‏ اما اكنون نيست،‏ پادشاه هشتم است كه از آن هفت پادشاه برمی‌خيزد و به سَمت نابودی می‌رود.‏ ۱۲  ‏«همچنين آن ده شاخ كه ديدی،‏ مظهر ده پادشاهند كه هنوز به سلطنت نرسيده‌اند،‏ اما برای يک ساعت در كنار آن وحش،‏ اقتدار پادشاهی به ايشان داده می‌شود.‏ ۱۳  اينان يک فكر مشترک دارند،‏ پس قدرت و اقتدارشان را به آن وحش می‌دهند.‏ ۱۴  اينان با برّه به نبرد خواهند پرداخت،‏ اما چون او سَرورِ سَروران و پادشاه پادشاهان است،‏ برّه بر آنان غالب خواهد آمد.‏ همچنين برای همراهان او نيز چنين خواهد بود،‏ يعنی برای كسانی كه فراخوانده شده،‏ برگزيده شده و وفادار بوده‌اند.‏»‏ ۱۵  فرشته به من گفت:‏ «آن آب‌ها كه ديدی كه فاحشه بر آن نشسته است،‏ مظهر قوم‌ها،‏ گروه‌ها،‏ ملت‌ها و زبان‌هاست.‏ ۱۶  آن ده شاخ و آن وحش كه ديدی،‏ از فاحشه نفرت خواهند داشت و او را نابود خواهند كرد و عريان خواهند نمود.‏ آن‌ها گوشت او را خواهند خورد و او را كاملاً با آتش خواهند سوزاند؛‏ ۱۷  زيرا خدا در دل آن‌ها نهاده است كه قصدش را عملی كنند؛‏ آری،‏ برای به انجام رساندن فكر مشتركشان سلطنت خود را در اختيار وحش بگذارند تا زمانی كه كلام خدا تحقق پذيرد.‏ ۱۸  زنی را كه ديدی مظهر آن شهر بزرگ است كه بر پادشاهان زمين سلطنت می‌كند.‏»‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
به يونانی پُرنيا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
به يونانی پُرنيا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
اين نام در يونانی مؤنث است و به صورت مجازی به يک زن اشاره دارد.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
‏«آغاز دنيا» تحت‌اللفظی:‏ «به جا گذاشتن [نسل]»؛‏ به فرزندان آدم و حوّا اشاره دارد.‏