مكاشفه‌ای به يوحنا ۱۱‏:‏۱‏-‏۱۹

 • دو شاهد ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

  • نبوّت دو شاهد پلاس‌پوش برای ۱۲۶۰ روز ‏(‏۳‏)‏

  • كشته شدن و رها شدن اجسادشان در خيابان شهر ‏(‏۷-‏۱۰‏)‏

  • بعد از سه روز و نيم به زندگی بازگردانده می‌شوند ‏(‏۱۱،‏ ۱۲‏)‏

 • وایِ دوم گذشت،‏ سومی می‌آيد ‏(‏۱۴‏)‏

 • شيپور هفتم ‏(‏۱۵-‏۱۹‏)‏

  • پادشاهی خداوندِ ما و مسيح او ‏(‏۱۵‏)‏

  • كسانی كه زمين را به نابودی می‌كشند،‏ نابود می‌شوند ‏(‏۱۸‏)‏

۱۱  آنگاه ساقه‌ای از نی كه همچون چوبی بلند* بود به من داده شد و او به من گفت:‏ «برخيز و مكان مقدّسِ معبدِ خدا و مذبح را اندازه بگير و كسانی را كه در آنجا پرستش می‌كنند،‏ بشمار.‏ ۲  اما صحن معبد را كه بيرون از مكان مقدّسِ معبد قرار دارد،‏ كاملاً ناديده گرفته،‏ اندازه مگير؛‏ زيرا به قوم‌ها داده شده است.‏ آنان برای ۴۲ ماه شهر مقدّس را زير پاهای خود پايمال خواهند كرد.‏ ۳  آنگاه سبب خواهم شد كه دو شاهدم پلاس بپوشند و برای ۱۲۶۰ روز نبوّت كنند.‏» ۴  اين دو شاهد مظهر آن دو درختِ زيتون و دو چراغدان هستند و در برابر خداوندِ زمين ايستاده‌اند.‏ ۵  اگر كسی بخواهد به آنان آسيب رساند،‏ آتش از دهانشان بيرون آمده،‏ دشمنانشان را فرو می‌بلعد.‏ آری،‏ هر كه قصد آسيب رساندن به ايشان را داشته باشد،‏ بايد به اين گونه كشته شود.‏ ۶  آنان اختيار دارند كه آسمان را ببندند تا در روزهايی كه نبوّت می‌كنند،‏ باران نبارد و اختيار دارند كه آب‌ها را به خون مبدّل كنند و هر چند بار كه بخواهند،‏ هر گونه بلا را بر سرِ زمين بياورند.‏ ۷  هنگامی كه شهادت دادن خود را به پايان رسانند،‏ آن وحش كه از چاه بی‌انتها* بيرون می‌آيد،‏ با آنان به نبرد خواهد پرداخت و بر آنان غالب آمده،‏ آنان را خواهد كشت.‏ ۸  اجساد ايشان در خيابان اصلی آن شهرِ عظيم خواهد بود؛‏ شهری كه به مفهوم مجازی سُدوم و مصر خوانده می‌شود و سَرورشان نيز در آنجا بر تير اعدام شد.‏ ۹  مردمانی از همهٔ قوم‌ها،‏ طايفه‌ها،‏ زبان‌ها و ملت‌ها برای سه روز و نيم بر اجساد آنان خواهند نگريست و اجازه نخواهند داد كه اجسادشان دفن شود.‏ ۱۰  ساكنان زمين از بابت مرگ آنان شاد شده،‏ جشن خواهند گرفت و برای يكديگر هدايا خواهند فرستاد؛‏ زيرا آن دو نبی،‏ ساكنان زمين را عذاب می‌دادند.‏ ۱۱  بعد از آن سه روز و نيم،‏ روح حيات از جانب خدا بديشان داخل شد و ايشان بر پا ايستادند و كسانی كه آنان را ديدند،‏ بسيار وحشت كردند.‏ ۱۲  آنگاه صدايی بلند از آسمان شنيدند كه به آنان گفت:‏ «به اينجا بالا بياييد.‏» پس در برابر چشمان دشمنانشان در ابری به آسمان بالا رفتند.‏ ۱۳  در آن ساعت،‏ زلزله‌ای عظيم به وقوع پيوست و يک‌دهم شهر فرو ريخت.‏ در آن زلزله ۷۰۰۰ نفر كشته شدند و باقی مردم را ترس فرا گرفت و خدای آسمان را جلال دادند.‏ ۱۴  وایِ دوم گذشت.‏ بنگر!‏ وایِ سوم به‌زودی می‌آيد.‏ ۱۵  فرشتهٔ هفتم در شيپور خود دميد.‏ آنگاه صداهايی بلند در آسمان پيچيد كه می‌گفت:‏ «پادشاهی دنيا متعلّق به خداوند ما و مسيح او شده است و او هميشه و تا ابد در مقام پادشاه سلطنت خواهد كرد.‏»‏ ۱۶  آنگاه آن ۲۴ پير كه در پيشگاه خدا بر تخت‌های خود نشسته بودند،‏ روی بر زمين نهادند و خدا را پرستش كردند ۱۷  و گفتند:‏ «ای يَهُوَه* خدا،‏ ای قادر مطلق،‏ ای آن كه هستی و بودی،‏ از تو سپاسگزاريم؛‏ زيرا قدرت عظيم خود را به دست گرفته‌ای و در مقام پادشاه سلطنت را آغاز كرده‌ای.‏ ۱۸  قوم‌ها خشمناک شدند و خشم تو نيز برآمد.‏ آنگاه زمان مقرّر فرارسيد تا مردگان داوری شوند و غلامانت انبيا و مقدّسان و كسانی كه از نام تو می‌ترسند چه كوچک و چه بزرگ پاداش يابند و كسانی كه زمين را به نابودی می‌كشند،‏ نابود شوند.‏»‏ ۱۹  آنگاه مكان مقدّس معبدِ خدا كه در آسمان است،‏ باز شد و صندوق عهدِ او در مكان مقدّسِ معبدش نمايان گشت.‏ ناگهان صاعقه‌های نورانی پديد آمد و صداها و رعدها برخاست و زلزله‌ای و تگرگی عظيم رخ داد.‏

پاورقی‌ها

يا:‏ «چوب اندازه‌گيری».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏