مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتاب لاویان

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • قربانی سوختنی ‏(‏۱-‏۱۷‏)‏

 • ۲

 • ۳

  • قربانی شراکت ‏(‏۱-‏۱۷‏)‏

   • چربی و خون نخورید ‏(‏۱۷‏)‏

 • ۴

 • ۵

  • گناهان مختلف و قربانی‌های لازم ‏(‏۱-‏۶‏)‏

   • گزارش دادن گناه دیگران ‏(‏۱‏)‏

  • هدیه‌ها و قربانی‌های فقیران ‏(‏۷-‏۱۳‏)‏

  • قربانی تقصیر برای گناهان غیرعمد ‏(‏۱۴-‏۱۹‏)‏

 • ۶

  • اطلاعات بیشتر دربارهٔ قربانی تقصیر ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • دستورالعمل‌هایی برای تقدیم هدیه‌ها و قربانی‌ها ‏(‏۸-‏۳۰‏)‏

 • ۷

  • دستورالعمل‌هایی برای تقدیم هدیه‌ها و قربانی‌ها ‏(‏۱-‏۲۱‏)‏

  • ممنوعیت خوردن چربی و خون ‏(‏۲۲-‏۲۷‏)‏

  • سهم کاهنان ‏(‏۲۸-‏۳۶‏)‏

  • گفته‌های پایانی در مورد هدیه‌ها ‏(‏۳۷‏،‏ ۳۸‏)‏

 • ۸

  • منصوب شدن کاهنان از نسل هارون ‏(‏۱-‏۳۶‏)‏

 • ۹

  • هارون قربانی‌های انتصاب را تقدیم می‌کند ‏(‏۱-‏۲۴‏)‏

 • ۱۰

  • آتشی از طرف یَهُوَه،‏ ناداب و اَبیهو را می‌کشد ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • قانون‌های خوردن و نوشیدن برای کاهنان ‏(‏۸-‏۲۰‏)‏

 • ۱۱

  • حیوانات پاک و ناپاک ‏(‏۱-‏۴۷‏)‏

 • ۱۲

  • پاک شدن مادر بعد از زاییدن ‏(‏۱-‏۸‏)‏

 • ۱۳

  • قوانینی دربارهٔ جذام ‏(‏۱-‏۴۶‏)‏

  • لباس آلوده به جذام ‏(‏۴۷-‏۵۹‏)‏

 • ۱۴

  • پاک شدن از جذام ‏(‏۱-‏۳۲‏)‏

  • پاکسازی خانه‌های آلوده به جذام ‏(‏۳۳-‏۵۷‏)‏

 • ۱۵

  • ترشحات ناپاک از آلت تناسلی ‏(‏۱-‏۳۳‏)‏

 • ۱۶

 • ۱۷

  • خیمهٔ مقدّس؛‏ جایی برای تقدیم قربانی‌ها ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • ممنوعیت خوردن خون ‏(‏۱۰-‏۱۴‏)‏

  • قوانینی دربارهٔ حیوانی که به مرگ طبیعی مرده باشد ‏(‏۱۵‏،‏ ۱۶‏)‏

 • ۱۸

  • روابط نامشروع جنسی ‏(‏۱-‏۳۰‏)‏

   • نباید دنباله‌روی کَنعانیان باشید ‏(‏۳‏)‏

   • رابطهٔ جنسی با خویشاوندان ‏(‏۶-‏۱۸‏)‏

   • رابطهٔ جنسی در دوران عادت ماهانه ‏(‏۱۹‏)‏

   • همجنس‌بازان ‏(‏۲۲‏)‏

   • رابطهٔ جنسی با حیوانات ‏(‏۲۳‏)‏

   • ‏‹پاک بمانید تا از سرزمین بیرون انداخته نشوید› ‏(‏۲۴-‏۳۰‏)‏

 • ۱۹

  • قانون‌های مختلف دربارهٔ مقدّس بودن ‏(‏۱-‏۳۷‏)‏

   • روش درست برداشت محصول ‏(‏۹‏،‏ ۱۰‏)‏

   • ملاحظهٔ حال ناشنوایان و کوران ‏(‏۱۴‏)‏

   • تهمت ‏(‏۱۶‏)‏

   • ‏‹کینه به دل نگیرید› ‏(‏۱۸‏)‏

   • ممنوعیت جادوگری و ارتباط با ارواح ‏(‏۲۶‏،‏ ۳۱‏)‏

   • ممنوعیت خالکوبی ‏(‏۲۸‏)‏

   • احترام به سالخوردگان ‏(‏۳۲‏)‏

   • طرز رفتار با غریبان ‏(‏۳۳‏،‏ ۳۴‏)‏

 • ۲۰

  • پرستش مولِک؛‏ ارتباط با ارواح ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • احترام گذاشتن به والدین ‏(‏۷-‏۹‏)‏

  • حکم مرگ برای مجرمان جنسی ‏(‏۱۰-‏۲۱‏)‏

  • ‏‹مقدّس باشید تا از سرزمین بیرون انداخته نشوید› ‏(‏۲۲-‏۲۶‏)‏

  • حکم مرگ برای احضارکنندگان ارواح ‏(‏۲۷‏)‏

 • ۲۱

  • کاهنان باید مقدّس و پاک باشند ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • کاهن اعظم نباید خود را ناپاک کند ‏(‏۱۰-‏۱۵‏)‏

  • کاهنان نباید نقص عضو داشته باشند ‏(‏۱۶-‏۲۴‏)‏

 • ۲۲

  • پاک بودن کاهنان و خوردن هدیه‌های مقدّس ‏(‏۱-‏۱۶‏)‏

  • فقط قربانی‌های سالم مورد قبول هستند ‏(‏۱۷-‏۳۳‏)‏

 • ۲۳

  • روزهای مقدّس و عیدها ‏(‏۱-‏۴۴‏)‏

   • روز شَبّات ‏(‏۳‏)‏

   • عید پِسَح ‏(‏۴‏،‏ ۵‏)‏

   • عید نان فطیر ‏(‏۶-‏۸‏)‏

   • تقدیم نوبر محصولات ‏(‏۹-‏۱۴‏)‏

   • عید هفته‌ها ‏(‏۱۵-‏۲۱‏)‏

   • روش درست برداشت محصول ‏(‏۲۲‏)‏

   • روز نواختن شیپور ‏(‏۲۳-‏۲۵‏)‏

   • روز کفّاره ‏(‏۲۶-‏۳۲‏)‏

   • عید سایه‌بان‌ها ‏(‏۳۳-‏۴۳‏)‏

 • ۲۴

  • روغن برای چراغ‌های خیمهٔ مقدّس ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • نان‌های تقدیمی ‏(‏۵-‏۹‏)‏

  • کسی به اسم خدا توهین می‌کند و سنگسار می‌شود ‏(‏۱۰-‏۲۳‏)‏

 • ۲۵

 • ۲۶

  • دوری از بت‌پرستی ‏(‏۱‏،‏ ۲‏)‏

  • اطاعت برکت می‌آورد ‏(‏۳-‏۱۳‏)‏

  • مجازات سرپیچی ‏(‏۱۴-‏۴۶‏)‏

 • ۲۷