لاويان ۱۷‏:‏۱‏-‏۱۶

  • خيمهٔ مقدّس؛‏ جايی برای تقديم قربانی‌ها ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • ممنوعيت خوردن خون ‏(‏۱۰-‏۱۴‏)‏

  • قوانينی دربارهٔ حيوانی كه به مرگ طبيعی مرده باشد ‏(‏۱۵‏،‏ ۱۶‏)‏

۱۷  يَهُوَه همين طور به موسی گفت:‏ ۲  ‏«به هارون و پسرانش و همهٔ اسرائيليان بگو،‏ ‹يَهُوَه اين طور فرمان داده است:‏ ۳  ‏«‹«اسرائيليان نبايد گاو نر يا قوچ* يا بز را داخل اردوگاه يا بيرون آن سر ببرند،‏ ۴  بلكه بايد آن را به جلوی ورودی خيمهٔ ملاقات بياورند و جلوی خيمهٔ يَهُوَه به عنوان هديه‌ای به يَهُوَه تقديم كنند.‏ اگر كسی آن حيوان را داخل يا بيرون اردوگاه سر ببرد،‏ خون به گردن دارد.‏ او خون ريخته است و بايد كشته شود.‏* ۵  اين فرمان برای اين است كه اسرائيليان ديگر قربانی‌هايشان را در دشت سر نبرند،‏ بلكه به حضور يَهُوَه در جلوی خيمهٔ ملاقات بياورند و به كاهن بدهند.‏ اسرائيليان بايد آن حيوانات را به عنوان قربانی شراكت به يَهُوَه تقديم كنند.‏ ۶  كاهن بايد خون قربانی‌ها را جلوی ورودی خيمهٔ ملاقات روی مذبح يَهُوَه بپاشد و چربی آن‌ها را بسوزاند تا دودش بلند شود و بويی خوشايند* برای يَهُوَه باشد.‏ ۷  آن‌ها ديگر نبايد به ديوهای بُزنما* قربانی تقديم كنند؛‏ ديوهايی كه آن‌ها را پرستش می‌كنند و به اين شكل با آن‌ها زنا* می‌كنند.‏ اين برای شما و نسل‌های آينده‌تان يک قانون هميشگی است.‏»›‏ ۸  ‏«به آن‌ها بگو،‏ ‹اگر يكی از اسرائيليان يا غريبانی كه با شما زندگی می‌كند،‏ بخواهد قربانی سوختنی يا قربانی ديگری تقديم كند،‏ ۹  ولی آن را به جلوی ورودی خيمهٔ ملاقات نياورد تا به يَهُوَه تقديم كند،‏ بايد كشته شود.‏* ۱۰  ‏«‹اگر يكی از اسرائيليان يا غريبانی كه با شما زندگی می‌كند،‏ هر نوع خونی بخورد،‏ من بر ضدّ او خواهم بود و جان او را خواهم گرفت،‏* ۱۱  چون جان يک موجود زنده در خونش است.‏ من خودم خون را به شما داده‌ام تا بتوانيد روی مذبح برای جانتان كفّاره دهيد،‏ چون خون است كه از طريق جانی كه در آن است كفّاره می‌كند.‏ ۱۲  برای همين به اسرائيليان گفته‌ام:‏ «هيچ كدام از شما نبايد خون بخورد و از ميان غريبانی كه با شما زندگی می‌كنند،‏ هيچ كس نبايد خون بخورد.‏»‏ ۱۳  ‏«‹اگر يكی از اسرائيليان يا غريبانی كه با شما زندگی می‌كند،‏ حيوانی وحشی يا پرنده‌ای را كه خوردنش مجاز است شكار كند،‏ بايد خونش را بريزد و آن را با خاک بپوشاند؛‏ ۱۴  چون جان هر نوع موجود زنده در خونش است.‏ برای همين به اسرائيليان گفته‌ام:‏ «خون هيچ نوع موجود زنده‌ای را نخوريد،‏ چون جان هر نوع موجود زنده خون آن است.‏ هر كس خون بخورد كشته خواهد شد.‏»‏* ۱۵  اگر كسی از شما* يا غريبان،‏ گوشت حيوانی را كه به مرگ طبيعی مرده يا حيوانی وحشی آن را تكه‌تكه كرده است بخورد،‏ بايد لباس‌هايش را بشويد و حمام كند.‏ او تا غروب آفتاب ناپاک است و بعد از آن پاک می‌شود.‏ ۱۶  اما اگر لباس‌هايش را نشويد و حمام نكند،‏ بايد جوابگوی خطايش باشد.‏›»‏

پاورقی‌ها

يا:‏ «قوچ جوان.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «از قوم خود قطع شود.‏»‏
يا:‏ «خشنودكننده.‏» تحت‌اللفظی:‏ «آرامش‌بخش.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «بزها.‏» احتمالاً كسانی كه آن ديوها را می‌پرستيدند،‏ فكر می‌كردند آن‌ها موجوداتی مودار به شكل بز هستند.‏
يا:‏ «فاحشگی.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «از قوم خود قطع شود.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «از قومش قطع می‌كنم.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «قطع خواهد شد.‏»‏
يا:‏ «اهالی سرزمين.‏»‏