لاويان ۱۵‏:‏۱‏-‏۳۳

  • ترشحات ناپاک از آلت تناسلی ‏(‏۱-‏۳۳‏)‏

۱۵  يَهُوَه به موسی و هارون گفت:‏ ۲  ‏«با اسرائيليان صحبت كنيد و به آن‌ها بگوييد،‏ ‹اگر آلت تناسلی* مردی ترشح داشته باشد،‏ آن ترشح او را ناپاک می‌كند.‏ ۳  او به خاطر آن ترشح ناپاک است،‏ چه ترشح از آلت تناسلی‌اش جريان داشته باشد،‏ چه بند آمده باشد،‏ او ناپاک است.‏ ۴  ‏«‹مردی كه ترشح دارد بر هر بستری بخوابد آن بستر ناپاک می‌شود و روی هر چيزی بنشيند آن را ناپاک می‌كند.‏ ۵  اگر كسی بستر او را لمس كند بايد لباسش را بشويد و حمام كند و تا غروب آفتاب ناپاک است.‏ ۶  اگر كسی روی جايی بنشيند كه او قبلاً آنجا نشسته بود،‏ بايد لباسش را بشويد و حمام كند و تا غروب آفتاب ناپاک است.‏ ۷  اگر كسی بدن آن مرد را كه ترشح دارد لمس كند،‏ بايد لباسش را بشويد و حمام كند و تا غروب آفتاب ناپاک است.‏ ۸  اگر مردی كه ترشح دارد بر كسی كه پاک است آب دهان بيندازد،‏ آن شخص بايد لباسش را بشويد و حمام كند و تا غروب آفتاب ناپاک است.‏ ۹  اگر مردی كه ترشح دارد روی زينی بنشيند* آن زين ناپاک می‌شود.‏ ۱۰  اگر كسی چيزی را لمس كند كه زير آن مرد بوده است،‏ تا غروب آفتاب ناپاک است و اگر كسی آن شیء را حمل كند بايد لباسش را بشويد و حمام كند و تا غروب آفتاب ناپاک است.‏ ۱۱  اگر مردی كه ترشح دارد دستش را با آب نشسته باشد و كسی را لمس كند،‏ آن شخص بايد لباسش را بشويد و حمام كند و تا غروب آفتاب ناپاک است.‏ ۱۲  اگر مردی كه ترشح دارد ظرفی سفالی را لمس كند،‏ آن ظرف بايد شكسته شود و اگر ظرف چوبی باشد،‏ بايد با آب شسته شود.‏ ۱۳  ‏«‹وقتی ترشح قطع شود،‏ آن شخص بايد برای پاک شدنش هفت روز صبر كند و بعد لباسش را بشويد و با آب زلال حمام كند؛‏ آن وقت پاک می‌شود.‏ ۱۴  او بايد در روز هشتم دو قمری يا دو جوجه كبوتر بردارد و جلوی ورودی خيمهٔ ملاقات به حضور يَهُوَه بيايد و آن‌ها را به كاهن بدهد.‏ ۱۵  كاهن بايد يكی را به عنوان قربانی گناه و ديگری را به عنوان قربانی سوختنی به خدا تقديم كند و به خاطر ترشح او،‏ در حضور يَهُوَه برايش كفّاره كند.‏ ۱۶  ‏«‹اگر از مردی منی خارج شود،‏ بايد تمام بدنش را با آب بشويد و تا غروب آفتاب ناپاک است.‏ ۱۷  او بايد هر لباس يا چرمی را كه رويش منی ريخته باشد با آب بشويد و تا غروب آفتاب ناپاک است.‏ ۱۸  ‏«‹اگر مردی با زنی همبستر شود و منی از او خارج شود،‏ هر دو بايد حمام كنند و تا غروب آفتاب ناپاک هستند.‏ ۱۹  ‏«‹اگر زنی به خاطر عادت ماهانه‌اش خونريزی داشته باشد تا هفت روز ناپاک است.‏ هر كس او را لمس كند تا غروب آفتاب ناپاک است.‏ ۲۰  در دوران ناپاكی عادت ماهانه‌اش روی هر چيزی كه بخوابد ناپاک می‌شود و روی هر چيزی كه بنشيند هم ناپاک می‌شود.‏ ۲۱  هر كس بستر او را لمس كند بايد لباسش را بشويد،‏ حمام كند و تا غروب آفتاب ناپاک است.‏ ۲۲  اگر كسی چيزی را كه آن زن روی آن نشسته بود لمس كند،‏ بايد لباسش را بشويد،‏ حمام كند و تا غروب آفتاب ناپاک است.‏ ۲۳  اگر كسی بستر يا چيزی را لمس كند كه آن زن روی آن نشسته بود،‏ آن شخص تا غروب آفتاب ناپاک است.‏ ۲۴  اگر مردی با او همبستر شود و خونريزی عادت ماهانه‌اش او را آلوده كند،‏ آن مرد تا هفت روز ناپاک می‌شود و هر بستری كه رويش بخوابد هم ناپاک می‌شود.‏ ۲۵  ‏«‹اگر زنی در زمانی غير از دوران عادت ماهانه‌اش برای روزهای زيادی خونريزی داشته باشد يا خونريزی عادت ماهانه‌اش بيشتر از حد معمول طول بكشد،‏ او در تمام روزهايی كه بدنش ترشح دارد مانند دوران ناپاكی عادت ماهانه‌اش ناپاک است.‏ ۲۶  در طول روزهايی كه بدنش ترشح دارد،‏ مانند دوران ناپاكی عادت ماهانه‌اش روی هر بستری كه بخوابد ناپاک می‌شود و مانند دوران ناپاكی عادت ماهانه‌اش روی هر چيزی كه بنشيند هم ناپاک می‌شود.‏ ۲۷  هر كس آن‌ها را لمس كند ناپاک می‌شود و بايد لباسش را بشويد،‏ حمام كند و تا غروب آفتاب ناپاک است.‏ ۲۸  ‏«‹اما اگر ترشح بدن آن زن قطع شود،‏ بايد هفت روز صبر كند و بعد از آن پاک خواهد شد.‏ ۲۹  او بايد در روز هشتم دو قمری يا دو جوجه كبوتر بردارد و آن‌ها را جلوی ورودی خيمهٔ ملاقات به كاهن بدهد.‏ ۳۰  كاهن بايد يكی را به عنوان قربانی گناه و ديگری را به عنوان قربانی سوختنی به خدا تقديم كند و به خاطر ترشح ناپاک او،‏ در حضور يَهُوَه برايش كفّاره كند.‏ ۳۱  ‏«‹به اين شكل شما بايد اسرائيليان را از ناپاكی* دور نگه داريد تا مبادا خيمهٔ مقدّس مرا كه در ميانشان است ناپاک كنند و به اين دليل بميرند.‏ ۳۲  ‏«‹اين قانون‌ها در مورد اين افراد است:‏ مردی كه بدنش ترشح دارد،‏ مردی كه منی از او خارج شده و ناپاک شده است،‏ ۳۳  زنی كه در دوران ناپاكی عادت ماهانه‌اش است،‏ هر مرد يا زنی كه بدنش ترشح دارد و مردی كه با زنی ناپاک همبستر شده است.‏›»‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «بدن.‏»‏
يا:‏ «سوار شود.‏»‏
يا:‏ «ناپاكی خود.‏»‏