نامهٔ پولُس به كولُسيان ۱‏:‏۱‏-‏۲۹

  • سلام‌ها ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • سپاسگزاری برای ايمان كولُسيان ‏(‏۳-‏۸‏)‏

  • دعا برای رشد روحانی ‏(‏۹-‏۱۲‏)‏

  • نقش محوری مسيح ‏(‏۱۳-‏۲۳‏)‏

  • زحمات سخت پولُس برای جماعت ‏(‏۲۴-‏۲۹‏)‏

۱  از طرف پولُس كه به خواست خدا،‏ رسول مسيحْ عيسی است و از طرف برادرمان تيموتائوس ۲  به مقدّسان و برادران وفادار در كولُسی كه در اتحاد با مسيح هستند:‏ لطف و آرامش از طرف پدرمان خدا با شما باد!‏ ۳  ما هر گاه برای شما دعا می‌كنيم،‏ خدا را كه پدر سَرورمان عيسی مسيح است،‏ شكر می‌گوييم؛‏ ۴  زيرا در مورد ايمان شما به مسيحْ عيسی و محبتی كه به همهٔ مقدّسان داريد،‏ شنيده‌ايم.‏ ۵  اين ايمان و محبت شما از اميدی سرچشمه می‌گيرد كه در آسمان‌ها برای شما محفوظ است.‏ شما اين اميد را پيش از اين از طريق پيام حقيقت،‏ يعنی بشارت،‏ شنيده‌ايد؛‏ ۶  بشارتی كه به شما رسيده است.‏ همان طور كه پيام بشارت در سراسر دنيا ثمر به بار می‌آورَد و پخش می‌شود،‏ در ميان شما نيز،‏ از روزی كه آن را شنيديد،‏ چنين می‌كند؛‏ يعنی از همان روزی كه لطف خدا را به معنای واقعی و دقيقاً درک كرديد.‏ ۷  شما آن را از همخدمت عزيزمان اِپافْراس فراگرفته‌ايد كه به نمايندگی از ما،‏ خادم وفادار مسيح است.‏ ۸  او ما را از محبتی كه روح در شما ايجاد كرده است،‏* باخبر ساخت.‏ ۹  به همين دليل،‏ از روزی كه در مورد ايمان و محبت شما شنيديم،‏ از دعا كردن برای شما باز نايستاده‌ايم.‏ ما همواره از خدا درخواست می‌كنيم كه با دادن حكمت كامل و قدرت درک امور روحانی،‏ شما را با شناختی دقيق از خواست خود پر سازد.‏ ۱۰  بدين سان رفتاری شايستهٔ يَهُوَه* خواهيد داشت تا او را كاملاً خشنود ساخته،‏ در هر كار نيكو ثمر آوريد و شناخت دقيق شما از خدا،‏ بيشتر شود.‏ ۱۱  همچنين دعا می‌كنيم كه با نيرويی كه از قدرت پرجلال او به دست می‌آيد،‏ از هر لحاظ توانمند شويد تا بتوانيد در همه حال با بردباری و شادی پايداری كنيد ۱۲  و نيز پدر را شكر كنيد كه شما را صلاحيت بخشيد تا در ميراث مقدّسانی كه در نور هستند،‏ سهيم شويد.‏ ۱۳  او ما را از اقتدار تاريكی رهايی بخشيد و به پادشاهی پسر عزيز خود منتقل ساخت؛‏ ۱۴  پسری كه از طريق او بهای رهايی* ما پرداخته شد كه به مفهوم بخشش گناهانمان است.‏ ۱۵  او صورت* خدای ناديدنی و نخست‌زادهٔ تمامی آفرينش است؛‏ ۱۶  زيرا از طريق او همهٔ چيزهای ديگر آفريده شد،‏ يعنی آنچه در آسمان و آنچه بر زمين است،‏ آنچه ديده می‌شود و آنچه ديده نمی‌شود؛‏ آری،‏ تخت‌ها،‏ رياست‌ها،‏ حكومت‌ها يا قدرت‌ها.‏ همهٔ چيزهای ديگر از طريق او و برای او آفريده شد.‏ ۱۷  همچنين او پيش از همهٔ چيزهای ديگر وجود داشت و از طريق وی همهٔ چيزهای ديگر به وجود آورده شد.‏ ۱۸  او سر بدن،‏ يعنی سر جماعت است.‏ او آغاز و نخست‌زاده از ميان مردگان است تا در همه چيز مقدّم باشد؛‏ ۱۹  زيرا مايهٔ خشنودی خدا بود كه تمامی كمال* را در او ساكن گرداند ۲۰  و از طريق مسيح،‏ همهٔ چيزهای ديگر را چه بر زمين و چه در آسمان با خود آشتی دهد.‏ او اين آشتی را توسط خونی كه مسيح بر تير شكنجه* ريخت،‏ ميسر ساخت.‏ ۲۱  آری،‏ شما زمانی كه افكارتان در پی اعمال شريرانه بود،‏ با خدا بيگانه و دشمن بوديد.‏ ۲۲  با اين حال،‏ او اكنون شما را از طريق بدن جسمانی كسی كه خود را تسليم مرگ كرد،‏ با خود آشتی داده است تا شما را مقدّس،‏ بی‌عيب و مبرّا از هر گونه اتهام به حضور خود بياورد–‏ ۲۳  البته به اين شرط كه ايمان خود را حفظ كنيد،‏ بر پايهٔ بنياد ايمانتان استوار باشيد،‏ ثابت‌قدم بمانيد و از اميدی كه به هنگام شنيدن بشارت در شما به وجود آمد،‏ دور نشويد؛‏ يعنی همان بشارتی كه به همهٔ مردمِ زير آسمان موعظه شده است و من،‏ پولُس،‏ خادم آن شده‌ام.‏ ۲۴  من از رنجی كه به خاطر شما كشيده‌ام،‏ اكنون شادمانم و گمان می‌كنم كه هنوز در بدن خود به طور كامل به خاطر مسيح و بدن او كه جماعت است،‏ متحمّل سختی‌ها نشده‌ام.‏ ۲۵  من مطابق وظيفه‌ای كه خدا به خاطر شما به من سپرد،‏ خادم اين جماعت شدم تا كلام خدا را به طور كامل موعظه كنم؛‏ ۲۶  يعنی راز مقدّس را كه طی اعصار* و در طول نسل‌های متمادی مخفی نگاه داشته شده بود،‏ اما اكنون بر مقدّسان او آشكار شده است.‏ ۲۷  آری،‏ خشنودی خدا در اين بود كه شكوه و ارزش اين راز مقدّس را بر مقدّسان آشكار سازد،‏ چنان كه در ميان غيريهوديان نيز آشكار می‌شود.‏ آن راز اين است كه مسيح در اتحاد با شماست،‏ يعنی اميد داريد كه در جلال او شريک شويد.‏ ۲۸  ما در مورد او موعظه می‌كنيم و با كمال حكمت به همه پند و تعليم می‌دهيم تا همگان را به صورت پيروان بالغ* مسيح به حضور خدا بياوريم.‏ ۲۹  به همين منظور،‏ من سخت زحمت می‌كشم و به مدد نيروی او كه با قدرت در من عمل می‌كند،‏ تلاش می‌كنم.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «از محبت شما كه در روح است».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
يا:‏ «فديه»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «بهای رهايی».‏
يا:‏ «تصوير».‏
به كولُسيان ۲:‏۹ رجوع شود.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
يا:‏ «نظام‌ها»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «نظام حاضر».‏
يا:‏ «كامل».‏