مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

نامهٔ پولُس به فیلیپیان

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • سلام و احوالپرسی ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • خدا را شکر؛‏ دعای پولُس ‏(‏۳-‏۱۱‏)‏

  • پخش خبر خوش با وجود مشکلات ‏(‏۱۲-‏۲۰‏)‏

  • فایدهٔ زنده ماندن و فایدهٔ مردن ‏(‏۲۱-‏۲۶‏)‏

  • رفتاری شایستهٔ موعظهٔ خبر خوش ‏(‏۲۷-‏۳۰‏)‏

 • ۲

  • معنی فروتنی برای مسیحیان ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • فروتنی مسیح و رسیدن به مقامی بالاتر (‏۵-‏۱۱‏)‏

  • برای نجات به تلاش‌هایتان ادامه دهید ‏(‏۱۲-‏۱۸‏)‏

   • درخشیدن مثل نوری روشن ‏(‏۱۵‏)‏

  • فرستادن تیموتائوس و اِپافْرودیتوس ‏(‏۱۹-‏۳۰‏)‏

 • ۳

  • نباید به خاطر امتیازها افتخار کرد ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

   • همه چیز در مقایسه با شناختن عیسی بی‌ارزش است ‏(‏۷-‏۹‏)‏

  • تلاش برای رسیدن به پاداش ‏(‏۱۲-‏۲۱‏)‏

   • تابعیت آسمان‌ها ‏(‏۲۰‏)‏

 • ۴

  • اتحاد،‏ شادی،‏ افکار خوب و درست ‏(‏۱-‏۹‏)‏

   • نگران هیچ چیز نباشید ‏(‏۶،‏ ۷‏)‏

  • قدردانی از هدیه‌های فیلیپیان ‏(‏۱۰-‏۲۰‏)‏

  • سلام رساندن ‏(‏۲۱-‏۲۳‏)‏