مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

نامهٔ پولُس به اِفِسُسیان

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • سلام و احوال‌پرسی ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • برکت‌های روحانی ‏(‏۳-‏۷‏)‏

  • جمع‌آوری همه چیز برای اتحاد با مسیح ‏(‏۸-‏۱۴‏)‏

   • ‏«ادارهٔ امور» در دوران تعیین‌شده ‏(‏۱۰‏)‏

   • مُهر شدن از طریق روح‌القدس به عنوان «ضامن میراث آینده» ‏(‏۱۳،‏ ۱۴‏)‏

  • پولُس خدا را به خاطر ایمان اِفِسُسیان شکر می‌گوید و برایشان دعا می‌کند ‏(‏۱۵-‏۲۳‏)‏

 • ۲

  • زنده شدن در اتحاد با مسیح ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • دیواری که یهودیان را از غیریهودیان جدا می‌کرد از میان برداشته می‌شود ‏(‏۱۱-‏۲۲‏)‏

 • ۳

  • راز مقدّس به غیریهودیان هم مربوط می‌شود ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

   • غیریهودیان با مسیح هم‌ارث می‌شوند ‏(‏۶‏)‏

   • مقصود ابدی خدا ‏(‏۱۱‏)‏

  • دعا برای اِفِسُسیان که به درک کامل حقیقت برسند ‏(‏۱۴-‏۲۱‏)‏

 • ۴

  • اتحاد در بدن مسیح ‏(‏۱-‏۱۶‏)‏

   • مردان «به عنوان هدیه» داده می‌شوند ‏(‏۸‏)‏

  • شخصیت کهنه و شخصیت نو ‏(‏۱۷-‏۳۲‏)‏

 • ۵

  • گفتار و رفتار پاک ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • ‏«مثل فرزندان نور رفتار کنید» ‏(‏۶-‏۱۴‏)‏

  • ‏«از روح‌القدس پر شوید» ‏(‏۱۵-‏۲۰‏)‏

   • ‏«از وقتتان به بهترین شکل استفاده کنید» ‏(‏۱۶‏)‏

  • پندهایی برای زن و شوهرها ‏(‏۲۱-‏۳۳‏)‏

 • ۶

  • پندهایی برای فرزندان و والدین ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • پندهایی برای غلامان و اربابان ‏(‏۵-‏۹‏)‏

  • تجهیزات جنگی‌ای که از طرف خداست ‏(‏۱۰-‏۲۰‏)‏

  • سلام رساندن ‏(‏۲۱-‏۲۴‏)‏