مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

اعمال رسولان

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • خطاب به تِئوفیلوس ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • شاهدانی تا دورافتاده‌ترین مناطق زمین ‏(‏۶-‏۸‏)‏

  • عیسی به بالا برده شد ‏(‏۹-‏۱۱‏)‏

  • شاگردان به یکدل گرد هم می‌آیند ‏(‏۱۲-‏۱۴‏)‏

  • مَتیاس جایگزین یهودا می‌شود ‏(‏۱۵-‏۲۶‏)‏

 • ۲

  • ریخته شدن روح‌القدس بر شاگردان در پِنتیکاست ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

  • سخنرانی پِطرُس ‏(‏۱۴-‏۳۶‏)‏

  • واکنش جمعیت به سخنرانی پِطرُس ‏(‏۳۷-‏۴۱‏)‏

   • حدود ۳۰۰۰ نفر تعمید می‌گیرند ‏(‏۴۱‏)‏

  • مشارکت و معاشرت مسیحیان با یکدیگر ‏(‏۴۲-‏۴۷‏)‏

 • ۳

  • پِطرُس گدایی لنگ را شفا می‌دهد ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • سخنرانی پِطرُس در ایوان سلیمان ‏(‏۱۱-‏۲۶‏)‏

   • ‏«دوران اِحیای همه چیز» ‏(‏۲۱‏)‏

   • پیامبری همانند موسی ‏(‏۲۲‏)‏

 • ۴

  • از پِطرُس و یوحنا بازخواست می‌شود ‏(‏۱-‏۴‏)‏

   • شمار مردانی که ایمان می‌آورند،‏ حدود ۵۰۰۰ نفر می‌شود ‏(‏۴‏)‏

  • محاکمه در مقابل سَنهِدرین ‏(‏۵-‏۲۲‏)‏

   • ‏‹نمی‌توانیم از سخن گفتن دست بکشیم› ‏(‏۲۰‏)‏

  • دعا برای شهامت ‏(‏۲۳-‏۳۱‏)‏

  • شاگردان دارایی‌هایشان را با هم سهیم می‌شوند ‏(‏۳۲-‏۳۷‏)‏

 • ۵

  • حَنانیا و سَفیره ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • رسولان معجزات بسیاری به ظهور می‌رسانند ‏(‏۱۲-‏۱۶‏)‏

  • حبس و آزادی رسولان ‏(‏۱۷-‏۲۱الف‏)‏

  • بار دیگر در مقابل سَنهِدرین ‏(‏۲۱ب-‏۳۲‏)‏

   • اطاعت از خدا،‏ نه از انسان ‏(‏۲۹‏)‏

  • توصیهٔ گامالائیل ‏(‏۳۳-‏۴۰‏)‏

  • موعظهٔ خانه‌به‌خانه ‏(‏۴۱،‏ ۴۲‏)‏

 • ۶

  • برگزیدن هفت نیکنام ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • استیفان متهم به کفرگویی می‌شود ‏(‏۸-‏۱۵‏)‏

 • ۷

  • سخنان استیفان در مقابل سَنهِدرین ‏(‏۱-‏۵۳‏)‏

   • دوران ابراهیم و دیگر سران خاندان ‏(‏۲-‏۱۶‏)‏

   • رهبری موسی؛‏ بت‌پرستی اسرائیلیان ‏(‏۱۷-‏۴۳‏)‏

   • خدا در معابد ساخته‌شده به دست انسان ساکن نیست ‏(‏۴۴-‏۵۰‏)‏

  • سنگسار کردن استیفان ‏(‏۵۴-‏۶۰‏)‏

 • ۸

  • سولُس آزاردهندهٔ مسیحیان ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • خدمت پرثمر فیلیپُس در سامره ‏(‏۴-‏۱۳‏)‏

  • پِطرُس و یوحنا به سامره فرستاده می‌شوند ‏(‏۱۴-‏۱۷‏)‏

  • شَمعون گمان کرد می‌تواند روح‌القدس را با پول بخرد ‏(‏۱۸-‏۲۵‏)‏

  • خواجه‌سرای حبشی ‏(‏۲۶-‏۴۰‏)‏

 • ۹

  • سولُس در راه دمشق ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • حَنانیا به یاری سولُس فرستاده می‌شود ‏(‏۱۰-‏۱۹الف‏)‏

  • سولُس در دمشق در مورد عیسی موعظه می‌کند ‏(‏۱۹ب-‏۲۵‏)‏

  • سولُس به اورشلیم می‌رود ‏(‏۲۶-‏۳۱‏)‏

  • پِطرُس اینیاس را شفا می‌دهد ‏(‏۳۲-‏۳۵‏)‏

  • رستاخیز دورکاسِ نیکوکار ‏(‏۳۶-‏۴۳‏)‏

 • ۱۰

  • رؤیای کُرنِلیوس ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • رؤیای پِطرُس در مورد حیوانات حرام که پاک شمرده شدند ‏(‏۹-‏۱۶‏)‏

  • دیدار پِطرُس از کُرنِلیوس ‏(‏۱۷-‏۳۳‏)‏

  • پِطرُس بشارت را به غیریهودیان اعلام می‌کند ‏(‏۳۴-‏۴۳‏)‏

   • ‏«خدا تبعیض قائل نمی‌شود» ‏(‏۳۴،‏ ۳۵‏)‏

  • غیریهودیان روح‌القدس را دریافت می‌کنند و تعمید می‌گیرند ‏(‏۴۴-‏۴۸‏)‏

 • ۱۱

  • پِطرُس به رسولان گزارش می‌دهد ‏(‏۱-‏۱۸‏)‏

  • بَرنابا و سولُس در اَنطاکیهٔ سوریه ‏(‏۱۹-‏۲۶‏)‏

   • شاگردان برای نخستین بار مسیحی خوانده شدند ‏(‏۲۶‏)‏

  • پیشگویی آگابوس در مورد قحطی ‏(‏۲۷-‏۳۰‏)‏

 • ۱۲

  • کشتن یعقوب؛‏ زندانی کردن پِطرُس ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • آزادی معجزه‌آسای پِطرُس ‏(‏۶-‏۱۹‏)‏

  • فرشته‌ای هیرودیس را کشت ‏(‏۲۰-‏۲۵‏)‏

 • ۱۳

  • بَرنابا و سولُس به خدمت میسیونری فرستاده می‌شوند ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • خدمت در قبرس ‏(‏۴-‏۱۲‏)‏

  • سخنرانی پولُس در اَنطاکیهٔ پیسیدیه ‏(‏۱۳-‏۴۱‏)‏

  • فرمانی نبوی در مورد موعظه به غیر یهودیان ‏(‏۴۲-‏۵۲‏)‏

 • ۱۴

  • ایمان آوردن بسیاری در قونیه و مخالفت با آنان ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • در لِستِره بَرنابا و پولُس را خدایان می‌انگارند ‏(‏۸-‏۱۸‏)‏

  • پولُس سنگسار می‌شود،‏ اما زنده می‌ماند ‏(‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏

  • تقویت جماعات ‏(‏۲۱-‏۲۳‏)‏

  • بازگشت به اَنطاکیهٔ سوریه ‏(‏۲۴-‏۲۸‏)‏

 • ۱۵

  • بحث بر سر ختنه در اَنطاکیه ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • موضوع به اورشلیم برده می‌شود ‏(‏۳-‏۵‏)‏

  • پیران و رسولان گرد هم می‌آیند ‏(‏۶-‏۲۱‏)‏

  • نامه‌ای از طرف هیئت اداره‌کننده ‏(‏۲۲-‏۲۹‏)‏

  • نامه‌ای دلگرم‌کننده برای جماعات ‏(‏۳۰-‏۳۵‏)‏

  • پولُس و بَرنابا راهشان را از هم جدا می‌کنند ‏(‏۳۶-‏۴۱‏)‏

 • ۱۶

  • پولُس تیموتائوس را انتخاب می‌کند ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • رؤیای پولُس در مورد فردی اهل مقدونیه ‏(‏۶-‏۱۰‏)‏

  • ایمان آوردن لیدیه در فیلیپی ‏(‏۱۱-‏۱۵‏)‏

  • زندانی شدن پولُس و سیلاس ‏(‏۱۶-‏۲۴‏)‏

  • تعمید گرفتن زندانبان و اهل خانه‌اش ‏(‏۲۵-‏۳۴‏)‏

  • درخواست پولُس برای عذرخواهی رسمی از او ‏(‏۳۵-‏۴۰‏)‏

 • ۱۷

  • پولُس و سیلاس در تِسالونیکی ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • پولُس و سیلاس در بیریه ‏(‏۱۰-‏۱۵‏)‏

  • پولُس در آتن ‏(‏۱۶-‏۲۲الف‏)‏

  • سخنرانی پولُس در آریوپاگوس ‏(‏۲۲ب-‏۳۴‏)‏

 • ۱۸

  • خدمت پولُس در قُرِنتُس ‏(‏۱-‏۱۷‏)‏

  • بازگشت به اَنطاکیهٔ سوریه ‏(‏۱۸-‏۲۲‏)‏

  • پولُس عازم غَلاطیه و فِریجیه می‌شود ‏(‏۲۳‏)‏

  • آپولُس خوش‌بیان آموزش بیشتر می‌گیرد ‏(‏۲۴-‏۲۸‏)‏

 • ۱۹

  • پولُس در اِفِسُس؛‏ برخی دوباره تعمید می‌گیرند ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • فعالیت‌های تعلیمی پولُس ‏(‏۸-‏۱۰‏)‏

  • موفقیت با وجود تأثیر ارواح شریر ‏(‏۱۱-‏۲۰‏)‏

  • آشوب در اِفِسُس ‏(‏۲۱-‏۴۱‏)‏

 • ۲۰

  • پولُس در مقدونیه و یونان ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • رستاخیز اِفتیخوس در تِروآس ‏(‏۷-‏۱۲‏)‏

  • از تِروآس به میلیتوس ‏(‏۱۳-‏۱۶‏)‏

  • پولُس با پیران جماعت اِفِسُس ملاقات می‌کند ‏(‏۱۷-‏۳۸‏)‏

   • تعلیم خانه‌به‌خانه ‏(‏۲۰‏)‏

   • ‏«دادن از گرفتن شادی‌بخش‌تر است» ‏(‏۳۵‏)‏

 • ۲۱

  • دیدارهایی در راه سفر به اورشلیم ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

  • رسیدن به اورشلیم ‏(‏۱۵-‏۱۹‏)‏

  • پولُس پند پیران را به گوش می‌گیرد ‏(‏۲۰-‏۲۶‏)‏

  • آشوب در معبد؛‏ دستگیری پولُس ‏(‏۲۷-‏۳۶‏)‏

  • به پولُس اجازهٔ صحبت با مردم داده می‌شود ‏(‏۳۷-‏۴۰‏)‏

 • ۲۲

  • دفاعیهٔ پولُس در حضور مردم ‏(‏۱-‏۲۱‏)‏

  • پولُس از تابعیت رومی خود استفاده می‌کند ‏(‏۲۲-‏۲۹‏)‏

  • گرد آمدن اعضای سَنهِدرین ‏(‏۳۰‏)‏

 • ۲۳

  • پولُس در مقابل سَنهِدرین صحبت می‌کند ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • سَرور پولُس را تقویت می‌کند ‏(‏۱۱‏)‏

  • تبانی یهودیان برای کشتن پولُس ‏(‏۱۲-‏۲۲‏)‏

  • پولُس به قیصریه منتقل می‌شود ‏(‏۲۳-‏۳۵‏)‏

 • ۲۴

  • شکایت‌ها علیه پولُس ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • دفاعیهٔ پولُس در حضور فِلیکس ‏(‏۱۰-‏۲۱‏)‏

  • محاکمهٔ پولُس دو سال معلق می‌مانَد ‏(‏۲۲-‏۲۷‏)‏

 • ۲۵

  • محاکمهٔ پولُس در حضور فِستوس ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

   • ‏«از قیصر درخواست فرجام می‌کنم!‏» ‏(‏۱۱‏)‏

  • فِستوس با آگریپاس مشورت می‌کند ‏(‏۱۳-‏۲۲‏)‏

  • پولُس در مقابل آگریپاس ‏(‏۲۳-‏۲۷‏)‏

 • ۲۶

  • دفاعیهٔ پولُس در مقابل آگریپاس ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • پولُس شرح می‌دهد که چگونه به عیسی ایمان آورد ‏(‏۱۲-‏۲۳‏)‏

  • واکنش فِستوس و آگریپاس ‏(‏۲۴-‏۳۲‏)‏

 • ۲۷

  • پولُس با کشتی عازم روم می‌شود ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • کشتی در طوفان ‏(‏۱۳-‏۳۸‏)‏

  • در هم شکسته شدن کشتی ‏(‏۳۹-‏۴۴‏)‏

 • ۲۸

  • ساحل مالت ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • شفای پدر پوبلیوس ‏(‏۷-‏۱۰‏)‏

  • عزیمت به روم ‏(‏۱۱-‏۱۶‏)‏

  • پولُس با یهودیان روم صحبت می‌کند ‏(‏۱۷-‏۲۹‏)‏

  • پولُس دو سال همچنان با شهامت موعظه می‌کند ‏(‏۳۰،‏ ۳۱‏)‏