مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

انجيل به روايت مَتّی

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • شجره‌نامهٔ عیسی مسیح ‏(‏۱-‏۱۷‏)‏

  • ولادت عیسی ‏(‏۱۸-‏۲۵‏)‏

 • ۲

  • دیدار طالع‌بینان ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • گریختن به مصر ‏(‏۱۳-‏۱۵‏)‏

  • فرمان هیرودیس برای کشتن پسران خردسال ‏(‏۱۶-‏۱۸‏)‏

  • بازگشت به ناصره ‏(‏۱۹-‏۲۳‏)‏

 • ۳

  • موعظهٔ یحیای تعمیددهنده ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • تعمید عیسی ‏(‏۱۳-‏۱۷‏)‏

 • ۴

  • شیطان عیسی را وسوسه می‌کند ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • آغاز موعظهٔ عیسی در جلیل ‏(‏۱۲-‏۱۷‏)‏

  • فراخواندن اولین شاگردان ‏(‏۱۸-‏۲۲‏)‏

  • عیسی موعظه می‌کند،‏ تعلیم می‌دهد و شفا می‌بخشد ‏(‏۲۳-‏۲۵‏)‏

 • ۵

  • موعظهٔ بالای کوه ‏(‏۱-‏۴۸‏)‏

   • شروع تعالیم عیسی در بالای کوه ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

   • نُه نکته در مورد سعادت ‏(‏۳-‏۱۲‏)‏

   • نمک و نور ‏(‏۱۳-‏۱۶‏)‏

   • آمدن عیسی برای به تحقق رساندن شریعت ‏(‏۱۷-‏۲۰‏)‏

   • پند در خصوص خشم ‏(‏۲۱-‏۲۶‏)‏‏،‏ زنا ‏(‏۲۷-‏۳۰‏)‏‏،‏ طلاق ‏(‏۳۱،‏ ۳۲‏)‏‏،‏ سوگند ‏(‏۳۳-‏۳۷‏)‏‏،‏ انتقام ‏(‏۳۸-‏۴۲‏)‏‏،‏ محبت به دشمنان ‏(‏۴۳-‏۴۸‏)‏

 • ۶

  • موعظهٔ بالای کوه ‏(‏۱-‏۳۴‏)‏

   • درستکاری خود را به نمایش مگذارید ‏(‏۱-‏۴‏)‏

   • چگونگی دعا کردن ‏(‏۵-‏۱۵‏)‏

   • روزه ‏(‏۱۶-‏۱۸‏)‏

   • گنج بر زمین و در آسمان ‏(‏۱۹-‏۲۴‏)‏

   • نگران مباشید ‏(‏۲۵-‏۳۴‏)‏

    • نخست در پی پادشاهی خدا باشید ‏(‏۳۳‏)‏

 • ۷

  • موعظهٔ بالای کوه ‏(‏۱-‏۲۷‏)‏

   • قضاوت مکنید ‏(‏۱-‏۶‏)‏

   • بپرسید،‏ بخواهید و بکوبید ‏(‏۷-‏۱۱‏)‏

   • قانون طلایی ‏(‏۱۲‏)‏

   • درِ تنگ ‏(‏۱۳،‏ ۱۴‏)‏

   • شناخت انبیای دروغین از میوه‌هایشان ‏(‏۱۵-‏۲۳‏)‏

   • خانه بر سنگ،‏ خانه بر شن ‏(‏۲۴-‏۲۷‏)‏

  • شگفت‌زدگی مردم از شیوهٔ تعلیم عیسی ‏(‏۲۸،‏ ۲۹‏)‏

 • ۸

  • شفای مردی جذامی ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • ایمان افسری نظامی ‏(‏۵-‏۱۳‏)‏

  • عیسی بسیاری را در کَفَرناحوم شفا می‌دهد ‏(‏۱۴-‏۱۷‏)‏

  • عیسی نشان می‌دهد که چگونه باید از او پیروی کرد ‏(‏۱۸-‏۲۲‏)‏

  • عیسی تندبادی را آرام می‌کند ‏(‏۲۳-‏۲۷‏)‏

  • عیسی دیوها را به گلهٔ خوک‌ها می‌فرستد ‏(‏۲۸-‏۳۴‏)‏

 • ۹

  • عیسی مردی فلج را شفا می‌دهد ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • عیسی مَتّی را فرا می‌خواند ‏(‏۹-‏۱۳‏)‏

  • سؤال در مورد روزه ‏(‏۱۴-‏۱۷‏)‏

  • دختر یایروس؛‏ زنی ردای عیسی را لمس می‌کند ‏(‏۱۸-‏۲۶‏)‏

  • عیسی دو مرد نابینا و مردی لال را شفا می‌دهد ‏(‏۲۷-‏۳۴‏)‏

  • محصول فراوان،‏ اما کارگر کم ‏(‏۳۵-‏۳۸‏)‏

 • ۱۰

  • نام‌های ۱۲ رسول ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • راهنمایی برای موعظه ‏(‏۵-‏۱۵‏)‏

  • شاگردان اذیت و آزار خواهند دید ‏(‏۱۶-‏۲۵‏)‏

  • از خدا بترس،‏ نه از انسان ‏(‏۲۶-‏۳۱‏)‏

  • نه صلح،‏ بلکه شمشیر ‏(‏۳۲-‏۳۹‏)‏

  • پذیرفتن شاگردان عیسی ‏(‏۴۰-‏۴۲‏)‏

 • ۱۱

  • تمجید از یحیای تعمیددهنده ‏(‏۱-‏۱۵‏)‏

  • محکوم شدن نسلی بی‌توجه ‏(‏۱۶-‏۲۴‏)‏

  • عیسی پدرش را از این که به متواضعان توجه دارد،‏ ستود ‏(‏۲۵-‏۲۷‏)‏

  • یوغ عیسی نیرویی تازه می‌بخشد ‏(‏۲۸-‏۳۰‏)‏

 • ۱۲

  • عیسی «صاحب‌اختیار روز سَبَّت» ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • شفای مردی که دستش از کار افتاده بود ‏(‏۹-‏۱۴‏)‏

  • خادم محبوب خدا ‏(‏۱۵-‏۲۱‏)‏

  • بیرون راندن دیوها با قدرت روح‌القدس ‏(‏۲۲-‏۳۰‏)‏

  • گناه نابخشودنی ‏(‏۳۱،‏ ۳۲‏)‏

  • درخت از میوه‌هایش شناخته می‌شود ‏(‏۳۳-‏۳۷‏)‏

  • نشانهٔ یونُس ‏(‏۳۸-‏۴۲‏)‏

  • زمانی که روح ناپاک باز می‌گردد ‏(‏۴۳-‏۴۵‏)‏

  • مادر و برادران عیسی ‏(‏۴۶-‏۵۰‏)‏

 • ۱۳

  • مَثَل‌های پادشاهی خدا ‏(‏۱-‏۵۲‏)‏

   • مَثَل برزگر ‏(‏۱-‏۹‏)‏

   • چرا عیسی از مَثَل‌ها استفاده می‌کرد ‏(‏۱۰-‏۱۷‏)‏

   • توضیح مَثَل برزگر ‏(‏۱۸-‏۲۳‏)‏

   • مَثَل گندم و علف هرز ‏(‏۲۴-‏۳۰‏)‏

   • مَثَل دانهٔ خردَل و مَثَل خمیرمایه ‏(‏۳۱-‏۳۳‏)‏

   • استفاده از مَثَل‌ها تحقق پیشگویی بود ‏(‏۳۴،‏ ۳۵‏)‏

   • توضیح مَثَل گندم و علف هرز ‏(‏۳۶-‏۴۳‏)‏

   • مَثَل گنج پنهان و مَثَل مروارید گرانبها ‏(‏۴۴-‏۴۶‏)‏

   • مَثَل تور ماهیگیری ‏(‏۴۷-‏۵۰‏)‏

   • گنجینه‌ای با چیزهای نو و کهنه ‏(‏۵۱،‏ ۵۲‏)‏

  • رد کردن عیسی در دیارش ‏(‏۵۳-‏۵۸‏)‏

 • ۱۴

  • سر یحیای تعمیددهنده را از تنش جدا می‌کنند ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • عیسی به ۵۰۰۰ نفر خوراک می‌دهد ‏(‏۱۳-‏۲۱‏)‏

  • راه رفتن عیسی روی آب ‏(‏۲۲-‏۳۳‏)‏

  • شفا دادن در جِنیسارِت ‏(‏۳۴-‏۳۶‏)‏

 • ۱۵

  • رسوا کردن سنّت‌های گذشتگان ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • نجاست از دل برمی‌خیزد ‏(‏۱۰-‏۲۰‏)‏

  • ایمان عظیم زنی فینیقی ‏(‏۲۱-‏۲۸‏)‏

  • عیسی بیماری‌های بسیاری را شفا می‌دهد ‏(‏۲۹-‏۳۱‏)‏

  • عیسی به ۴۰۰۰ نفر خوراک می‌دهد ‏(‏۳۲-‏۳۹‏)‏

 • ۱۶

  • درخواست نشانه ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • خمیرمایهٔ فَریسیان و صَدّوقیان ‏(‏۵-‏۱۲‏)‏

  • کلیدهای پادشاهی خدا ‏(‏۱۳-‏۲۰‏)‏

   • جماعت بناشده بر صخره ‏(‏۱۸‏)‏

  • پیشگویی عیسی در خصوص مرگش ‏(‏۲۱-‏۲۳‏)‏

  • پیرو حقیقی عیسی باید پیوسته از او پیروی کند ‏(‏۲۴-‏۲۸‏)‏

 • ۱۷

  • دگرگون شدن ظاهر عیسی ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

  • ایمانی به اندازهٔ دانهٔ خردَل ‏(‏۱۴-‏۲۱‏)‏

  • پیشگویی دوبارهٔ عیسی در خصوص مرگش ‏(‏۲۲،‏ ۲۳‏)‏

  • پرداخت مالیات با سکه‌ای که در دهان ماهی بود ‏(‏۲۴-‏۲۷‏)‏

 • ۱۸

  • بزرگ‌ترین در پادشاهی خدا ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • سنگ‌های لغزش ‏(‏۷-‏۱۱‏)‏

  • مَثَل گوسفند گمشده ‏(‏۱۲-‏۱۴‏)‏

  • بازیافتن برادرت ‏(‏۱۵-‏۲۰‏)‏

  • مَثَل خادمی که نبخشید ‏(‏۲۱-‏۳۵‏)‏

 • ۱۹

  • ازدواج و طلاق ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • برکت تجرد ‏(‏۱۰-‏۱۲‏)‏

  • عیسی کودکان را برکت می‌دهد ‏(‏۱۳-‏۱۵‏)‏

  • سؤال جوانی ثروتمند ‏(‏۱۶-‏۲۴‏)‏

  • ازخودگذشتگی برای پادشاهی خدا ‏(‏۲۵-‏۳۰‏)‏

 • ۲۰

  • کارگران تاکستان و دستمزد برابر ‏(‏۱-‏۱۶‏)‏

  • پیشگویی دوبارهٔ عیسی در خصوص مرگش ‏(‏۱۷-‏۱۹‏)‏

  • درخواست مقام در پادشاهی ‏(‏۲۰-‏۲۸‏)‏

   • عیسی بهای رهایی برای بسیاری ‏(‏۲۸‏)‏

  • شفای دو نابینا ‏(‏۲۹-‏۳۴‏)‏

 • ۲۱

  • ورود پیروزمندانهٔ عیسی ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • عیسی معبد را پاک می‌کند ‏(‏۱۲-‏۱۷‏)‏

  • خشک شدن درخت انجیر ‏(‏۱۸-‏۲۲‏)‏

  • زیر سؤال بردن اقتدار عیسی ‏(‏۲۳-‏۲۷‏)‏

  • مَثَل دو پسر برای کار در تاکستان ‏(‏۲۸-‏۳۲‏)‏

  • مَثَل باغبانان قاتل ‏(‏۳۳-‏۴۶‏)‏

   • رد کردن سنگِ سرِ زاویه ‏(‏۴۲‏)‏

 • ۲۲

  • مَثَل جشن عروسی ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

  • خدا و قیصر ‏(‏۱۵-‏۲۲‏)‏

  • سؤال در مورد رستاخیز ‏(‏۲۳-‏۳۳‏)‏

  • دو حکم بزرگتر ‏(‏۳۴-‏۴۰‏)‏

  • آیا مسیح پسر داوود است؟‏ ‏(‏۴۱-‏۴۶‏)‏

 • ۲۳

  • مانند فَریسیان و علمای دین عمل مکنید ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • وای بر علمای دین و فَریسیان ‏(‏۱۳-‏۳۶‏)‏

  • عیسی برای اورشلیم تأسف می‌خورد ‏(‏۳۷-‏۳۹‏)‏

 • ۲۴

  • نشانهٔ حضور مسیح ‏(‏۱-‏۵۱‏)‏

   • جنگ،‏ قحطی،‏ زمین‌لرزه ‏(‏۷‏)‏

   • موعظهٔ خبرِ خوش ‏(‏۱۴‏)‏

   • مصیبت عظیم ‏(‏۲۱،‏ ۲۲‏)‏

   • آشکار شدن نشانهٔ پسر انسان ‏(‏۳۰‏)‏

   • نمونهٔ درخت انجیر ‏(‏۳۲-‏۳۴‏)‏

   • همچون روزگار نوح ‏(‏۳۷-‏۳۹‏)‏

   • هوشیار بمانید ‏(‏۴۲-‏۴۴‏)‏

   • غلام امین و غلام شریر ‏(‏۴۵-‏۵۱‏)‏

 • ۲۵

  • نشانهٔ حضور مسیح ‏(‏۱-‏۴۶‏)‏

   • مَثَل ده باکره ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

   • مَثَل قِنطارها ‏(‏۱۴-‏۳۰‏)‏

   • جدا کردن گوسفندان از بزها ‏(‏۳۱-‏۴۶‏)‏

 • ۲۶

  • توطئهٔ کاهنان برای کشتن عیسی ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • ریختن روغن معطر بر عیسی ‏(‏۶-‏۱۳‏)‏

  • آخرین پِسَح و خیانت ‏(‏۱۴-‏۲۵‏)‏

  • پایه‌گذاری مراسم شام سَرور ‏(‏۲۶-‏۳۰‏)‏

  • پیشگویی انکار پِطرُس ‏(‏۳۱-‏۳۵‏)‏

  • دعای عیسی در باغ جِتسیمانی ‏(‏۳۶-‏۴۶‏)‏

  • دستگیری عیسی ‏(‏۴۷-‏۵۶‏)‏

  • محکوم کردن عیسی در مقابل سَنهِدرین ‏(‏۵۷-‏۶۸‏)‏

  • پِطرُس عیسی را انکار می‌کند ‏(‏۶۹-‏۷۵‏)‏

 • ۲۷

  • عیسی به پیلاتُس سپرده می‌شود ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • یهودا خود را حلق‌آویز می‌کند ‏(‏۳-‏۱۰‏)‏

  • عیسی در حضور پیلاتُس ‏(‏۱۱-‏۲۶‏)‏

  • تمسخر کردن عیسی در حضور همگان ‏(‏۲۷-‏۳۱‏)‏

  • در جُلجُتا عیسی را به تیری میخکوب می‌کنند ‏(‏۳۲-‏۴۴‏)‏

  • مرگ عیسی ‏(‏۴۵-‏۵۶‏)‏

  • خاکسپاری عیسی ‏(‏۵۷-‏۶۱‏)‏

  • نگهبانی از مقبره ‏(‏۶۲-‏۶۶‏)‏

 • ۲۸

  • رستاخیز عیسی ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • به نگهبانان رشوه داده می‌شود تا دروغ بگویند ‏(‏۱۱-‏۱۵‏)‏

  • مأموریت شاگردسازی ‏(‏۱۶-‏۲۰‏)‏