مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتاب عِزرا

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • فرمان کوروش پادشاه برای بازسازی معبد ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • آماده شدن تبعیدیان برای ترک بابِل ‏(‏۵-‏۱۱‏)‏

 • ۲

  • فهرست تبعیدیانی که بازگشتند ‏(‏۱-‏۶۷‏)‏

  • هدایای داوطلبانه برای معبد ‏(‏۶۸-‏۷۰‏)‏

 • ۳

  • بازسازی مذبح و تقدیم قربانی‌ها ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • شروع بازسازی مبعد ‏(‏۸،‏ ۹‏)‏

  • ساختن زیربنای معبد ‏(‏۱۰-‏۱۳‏)‏

 • ۴

  • مخالفت با بازسازی معبد ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • دشمنان شکایت‌نامه‌ای به اردشیر پادشاه می‌فرستند ‏(‏۷-‏۱۶‏)‏

  • جواب اردشیر ‏(‏۱۷-‏۲۲‏)‏

  • توقف بازسازی معبد ‏(‏۲۳-‏۲۴‏)‏

 • ۵

  • یهودیان دوباره به ساختن معبد می‌پردازند ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • نامهٔ تَتِنای به داریوش پادشاه ‏(‏۶-‏۱۷‏)‏

 • ۶

  • تحقیق و فرمان داریوش ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • تکمیل بازسازی معبد و افتتاح آن ‏(‏۱۳-‏۱۸‏)‏

  • برگزاری پِسَح ‏(‏۱۹-‏۲۲‏)‏

 • ۷

  • رفتن عِزرا به اورشلیم ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • نامهٔ اردشیر به عِزرا ‏(‏۱۱-‏۲۶‏)‏

  • عِزرا یَهُوَه را تمجید می‌کند ‏(‏۲۷-‏۲۸‏)‏

 • ۸

  • فهرست کسانی که با عِزرا بازگشتند ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

  • تدارک دیدن برای سفر ‏(‏۱۵-‏۳۰‏)‏

  • ترک بابِل و رسیدن به اورشلیم ‏(‏۳۱-‏۳۶‏)‏

 • ۹

  • ازدواج با زنان بیگانه ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • دعای اعتراف عِزرا ‏(‏۵-‏۱۵‏)‏

 • ۱۰

  • تصمیم برای فرستادن زنان بیگانه به سرزمینشان ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

  • فرستادن زنان بیگانه به سرزمینشان ‏(‏۱۵-‏۴۴‏)‏