مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتاب عوبَدیا

باب‌ها

۱

فهرست محتوا

  • اَدومِ مغرور،‏ سرافکنده خواهد شد ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • خشونت اَدوم نسبت به یعقوب ‏(‏۱۰-‏۱۴‏)‏

  • روز یَهُوَه که او بر ضدّ تمام قوم‌ها عمل می‌کند ‏(‏۱۵،‏ ۱۶‏)‏

  • خاندان یعقوب دوباره برپا خواهد شد ‏(‏۱۷-‏۲۱‏)‏

    • یعقوب اَدوم را نابود خواهد کرد ‏(‏۱۸‏)‏

    • پادشاهی از آن یَهُوَه خواهد شد ‏(‏۲۱‏)‏